Banskobystrická UMB je medzi najlepšími univerzitami  

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Univerzita Mateja Bela sa po prvýkrát ocitla v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR).  Je to celosvetový klasifikačný systém vyvinutý pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií.

Hodnotenie inštitúcií sa zakladá sa na kombinácii troch druhov indikátorov, ktoré berú do úvahy výstupy výskumu (najmä počet publikácií publikovaných vo vedeckých časopisoch evidovaných v databáze Scopus), inovačné výstupy a dopady na spoločnosť sledované cez webovské stránky.

SCIMAGO porovnáva iba tie inštitúcie, ktoré publikovali minimálne 100 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Scopus v predchádzajúcom roku.

V roku 2016 sa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici po prvýkrát objavuje na zozname univerzít, ktoré splnili sledované kritériá. Patrí medzi 13 slovenských inštitúcií zaradených do rankingu (12 univerzít vrátane UMB a SAV).

Aj tento ukazovateľ je dôkazom, že UMB je kvalitnou univerzitou, ktorá každým rokom zlepšuje svoje výskumné výsledky a zaraďuje sa medzi stabilné piliere univerzitného vzdelávania a výskumu nielen na Slovensku, ale aj v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore.  Preto UMB plným právom patrí akreditácia, ktorú tento rok obhajuje.

„Za posledný rok sme urobili veľa v oblastiach, ktoré nám vlani vytkla Akreditačná komisia najmä čo sa týka prijatých kvalitatívnych opatrení. Preto iný ako pozitívny výsledok nepripúšťam. UMB si uvedomuje svoj priestor v rámci vysokoškolskej sústavy, regiónu, mesta i svoj spoločenský význam smerom dovnútra i navonok do zahraničia.. Zároveň pripravujeme strategický projekt rozvoja UMB z hľadiska našej budúcnosti,“

povedal pri zahájení nového akademického roka rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Viac informácií o rankingu SIR v spojitosti s našou banskobystrickou univerzitou  získate na http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=&country=SVK.

Zdroj: UMB BB, Foto: ilust.