Centrum opätovného použitia Banská Bystrica: Dajme veciam druhú šancu

Blog
7 /

Pravidelne pripadá na 22. apríl medzinárodný Deň Zeme, kedy sa ľudia z celého sveta zapájajú do rôznych aktivít v oblasti ekológie. Tento pondelok to bude už jeho 54. ročník, pričom po prvýkrát sa organizoval v roku 1970 v Spojených štátoch amerických a postupne sa rozšíril do celého sveta. Každý rok má Deň Zeme špecifické motto. Pre rok 2024 je to „60-percentné zníženie produkcie plastov do roku 2040″.

Prečo to spomínam ? Pretože jedným z nástrojov, ktorý by pomohol dosiahnuť tento cieľ je aj vytvorenie tzv. Re-USE centra. Banská Bystrica je mestom, kde aj v súčasnej dobe absentuje organizovaná forma opätovného využitia starých vecí. Uvedená myšlienka je v praxi realizovaná prostredníctvom centier opätovného použitia alebo tzv. Re-USE centier.

Koncept Re-USE centier je založený na princípe odovzdania nepotrebných, ale zároveň funkčných vecí a ich následného posunutia, či predaja, za nízke ceny novým majiteľom. Pod pojmom „veci“ si môžeme predstaviť predmety ako oblečenie, obuv, hračky, potreby do domácnosti, nábytok, elektroniku a mnohé iné veci využívané v každodennom živote, ktoré nie sú nadmerne používané alebo znehodnotené.

Mesto Banská Bystrica má potenciál na zriadenie Re-USE centra, pričom našou víziou je spustenie projektu bez veľkých investícií. Samotná prevádzka zastrešená mestom Banská Bystrica by mohla byť realizovaná napríklad v spolupráci s príspevkovou organizáciou ZAaRES či so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá je partnerom pre odpadové hospodárstvo.

Priestor bývalého ZAaRES-u alebo aj „nového“ ZAaRES-u je miestom, kde by mohlo byť Re-USE centrum zriadené. Spoločnosť Marius Pedersen a jej zberné dvory sú jedným z možných zdrojov vecí, ktoré by mohli byť opätovne využité, ergo nemusia skončiť v odpade. Spoluprácu v tejto oblasti spočívajúcu v odovzdávaní nepotrebných vecí je možné rozvíjať s B2B sektorom, ako sú napríklad banky, veľké korporácie, ale aj so Správou majetku Slovenskej republiky.

Existencia Re-USE centra v regióne okrem svojej primárnej funkcie, ktorou je predchádzanie vzniku odpadu opätovným využívaním vecí so sebou prináša ďalšie benefity.

Obyvatelia mesta by získali ďalšiu, resp. novú možnosť ako predchádzať vzniku odpadu a participovať tak na zlepšení stavu životného prostredia v meste. V praxi sú napríklad pomerne bežné rekonštrukcie budov rôzneho druhu, s ktorými sa spája vznik pomerne veľkého objemu odpadu. Inšpiráciou môže byť príklad z Bratislavy, kde boli opätovne využité staré nepotrebné lampy z obchodného centra v kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka.

Dôležitou stránkou Re-USE centra je aj posilneniev oblasti sociálnej politiky, resp. solidárny rozmer projektu. Vytvorením spolupráce medzi kompetentným oddelením mesta a pomáhajúcimi organizáciami je možné identifikovať ľudí v núdzi a následne im umožniť prostredníctvom Re-USE centra prístup k veciam potrebným pre život (napr. nábytku).

Okrem toho môže Re-USE centrum poskytnúť pracovnú príležitosť ľuďom, ktorí sú znevýhodnení, či už zdravotne alebo sociálne a teda môže vzniknúť prepojenosť na Medzitrh práce. Podnetným príkladom je nadviazanie spolupráce s firmami zo súkromného sektora, ktorá prebiehala opäť v centre Nová Cvernovka v Bratislave formou materiálnej výpomoci. Spoločnosti Hornbach a OBI tu pomohli s vybavením dielne, v ktorej sa zamestnali ľudia bez domova.

Nezanedbateľný je taktiež ekonomický aspekt spočívajúci v tvorbe zisku. Koncept Re-USE centra je postavený na predaji vecí za cenu, ktorá je v porovnaní s originálnou cenou oveľa nižšia. Získané financie z predaja sa môžu použiť na chod centra, rozvoj mesta alebo organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí v spolupráci s rôznymi iniciatívami. V mestách Bratislava a Brno bol napríklad generovaný zisk použitý na kúpu kvetín a stromov, ktoré sa v nich následne vysadili.

Ďalšou možnosťou je podpora rozvoja vzdelávacích aktivít ekológie a odpadového hospodárstva. Spoluprácou so školami by bolo možné na jednej strane rozvíjať efektívnu propagáciu konceptu udržateľnosti a na druhej strane pokúsiť sa o zapojenie študentov priamo do aktivít Re-USE centra.

Do úvahy prichádza napríklad spolupráca s elektrotechnickými či umeleckými školami. Perspektívnou sa javí aj spolupráca so seniormi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti z rôznych oblastí, sú zruční a môžu svoje vedomosti odovzdať ďalej aj s pomocou takéhoto centra.

Re-USE centrum predstavuje zodpovedný a ekologický prístup modernej spoločnosti k nakladaniu s vecami, ktoré by sa za iných okolností stali odpadom. Mesto Banská Bystrica by sa jeho zriadením dostalo do spoločnosti miest akými sú Bratislava, Trnava, Praha, Brno, Viedeň a ďalšie iné, kde tieto centrá prevádzkujú, čím sa potvrdila životaschopnosť a opodstatnenie tohto konceptu v praxi.

Autor: Matúš Molitoris, Foto: ilustračné

Matúš Molitoris