Čistenie mesta pokračuje Podlavickými výmolmi

SPRÁVY
1 /

podlavicke vymole

Mesto Banská Bystrica podporuje všetky aktivity, ktoré prispievajú k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Po úspešnej akcii Za krajšie mesto, počas ktorej samospráva upratovala okolie kaštieľa Radvanských, privítala aj iniciatívu spoločnosti DETOX, s. r. o.

Lesopark Laskomer – Podlavice

V spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Odborom starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Banská Bystrica a Mestskými lesmi Banská Bystrica bude čistiť Podlavické výmole. Tento verejnoprospešný zámer, v ktorom všetky subjekty spoja svoje sily sa uskutoční v piatok 21. apríla 2017.

Lokalita mestského lesoparku Laskomer – Podlavice, časť Podlavické výmole je pomerne znečistená. V týchto miestach začína vznikať čierna skládka a prírodné posedenie, ktoré tvoria drevené lavičky z odkôrených kmeňov, je zdemolované.

„Teší ma, že subjekty zodpovedné za ochranu životného prostredia v našom meste spolupracujú. Spája nás jedna problematika, ktorú môžeme vyriešiť len spoločne. Verím, že čistenie tejto lokality je len prvou z mnohých spoločných verejnoprospešných aktivít v Banskej Bystrici,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Spoločnosť DETOX, s. r. o., ktorá sa zaoberá službami v oblasti ochrany životného prostredia zabezpečuje zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Tento rok oslávi už 25. výročie svojho založenia.

„Želáme si, aby aj obyvatelia Banskej Bystrice pociťovali, že mať DETOX s.r.o. v regióne je prospešné. Rozhodli sme sa, že v každom meste, v ktorom prevádzkujeme naše závody, oslávime 25. výročie spôsobom nám blízkym, a to zlepšovaním životného prostredia. V minulosti sme už realizovali viacero verejnoprospešných akcií, kde sme v spolupráci s dobrovoľníkmi sanovali znečistené lokality, ako čierne skládky, okolia tokov riek, alebo parky a turistické lokality,“

dodáva Daniel Studený, výkonný riaditeľ a konateľ DETOX s. r. o.

Akcia sa koná aj pri príležitosti Dňa zeme, ktorý ľudí upozorňuje na dôsledky ničenia životného prostredia. Každá organizácia priloží ruku k dielu. Vo vybranej lokalite sa obnovia lavičky a tiež informačná tabuľa pre návštevníkov. Cieľom je nielen čistejšie mesto, ale aj osveta pre všetky generácie.

História Podlavických výmolov

 Dnešným obyvateľom Podlavic sa ani nechce veriť, že pred sto rokmi v blízkosti ich obydlí bola len spustnutá plocha. Spustnuté plochy vznikli premenou pôvodnej lesnej pôdy v strminách na pasienky, ktoré sa preťažovali dobytkom a ovcami najmä v 17. – 18. storočí, keď obyvatelia po úpadku baníctva prechádzali na iný spôsob obživy.

V 19. storočíí vplyvom odlesnenia a pastvy došlo k takej devastácii územia, ktorá prívalovými prudkými dažďami a následnou eróziou ohrozovala obec, jej obyvateľov a nánosy zanášali i cestu do Tajova. Banskobystrický hlavný súdny v r. 1895 preto nariadil tieto plochy zalesniť.

Podlavické výmole začali zalesňovať agátom, smrekovcom, borovicou obyčajnou a čiernou bez upevnenia pôdy, čo neprinieslo uspokojivé výsledky. Neskôr stabilizovali pôdu na výmoloch vytvorením terás z dubových kolov a plôtikmi s prúteným výpletom. Extrémne podmienky prostredia spôsobili vysoké straty na výsadbe, preto sa táto musela každoročne dopĺňať.

Vysadené boli aj menšie množstvá iných drevín javor, buk, hrab, lieska… .Tento verejnosti málo známy počin lesníkov zvrátil na začiatku 20. storočia zhubný proces na zdegradovaných pôdach v okolí Podlavíc tak úspešne, že dnes už v lesnom teréne nik nerozozná, čo tu pred vyše 100 rokmi – „mŕtva“ zem.

.Podlavické výmole boli vyhlásené za chránený areál v roku 1998 s rozlohou 267.700 m2. Predmetom ochrany je zabezpečenie ochrany lesných spoločenstiev s koncentrovaným výskytom rastlinných druhov z čeľade vstavacovitých. Podlavické výmole nie sú súčasťou vyššieho chráneného územia. V roku 2007 boli Lesmi SR vyhlasené za Významné lesnicke miesto.

Zdroj: mesto BB a geocaching.com, Foto: ilustračné