Poslanci schválili návrhy na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta za rok 2018

SPRÁVY
3 /

Mesto Banská Bystrica každoročne udeľuje Čestné občianstvo a Cenu mesta jednotlivcom či kolektívom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta resp. pri životných jubileách osobností mesta pod Urpínom. Návrhy schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Čestné občianstvo a Cena mesta

Mestskému úradu v Banskej Bystrici boli doručené tri návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta: Pavol Bielik, František Paňák in memoriam a Josef Komoň

Ďalej  prišlo 11 návrhov kandidátov na ocenenie Cenou mesta.

Jednotlivci: Pavol Bielik, Mária Gallová, Marek Hamšík, Daniel Kováč in memoriam, Vojtech Majling, Ľubomír Motyčka, Marek Slobodník, Peter Šperka, Alexander Wild.

Kolektívy: Pracovníci Československého rozhlasu, štúdio Banská Bystrica v zložení Štefan Ivančík in memoriam, Ondrej Bartoš in memoriam, Viliam Mráz in memoriam, Ján Baláž in memoriam, Imrich Čierny in memoriam, Milan Jurčo in memoriam, Zdenko Oravec in memoriam, Ota Plávková in memoriam , Štefan Turňa in memoriam, Karol Demuth, Jaroslav Faksa, Milan Janák Fedor Mikovič. Ďalším navrhovaným kolektívom bola Záhrada – centrum nezávislej kultúry.

O jednotlivých návrhoch na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta rokovali členovia Komisie MsZ v Banskej Bystrici pre kultúru na svojom zasadaní dňa 15. januára 2019 s nasledovným výsledkom:

Čestné občianstvo mesta za rok 2018  udeliť Františkovi Paňákovi in memoriam a Cenu mesta za rok 2018 Pavlovi Bielikovi, Danielovi Kováčovi in memoriam a pracovníkom Československého rozhlasu, štúdio Banská Bystrica.

Mestská rada na rokovaní dňa 22. januára 2019 odporučila materiál s návrhom príslušnej komisie prerokovať na Mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici 5. februára 2019. To sa aj stalo a mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom zasadnutí tento návrh schválilo. Akt oceňovania sa uskutoční 28. februára 2019 na historickej banskobystrickej Radnici.

ceny-mesta1

Charakteristiky ocenených osobností a kolektívu

Rímskokatolícky kňaz František Paňák in memoriam

Publicistalicista, prekladateľ, navrhnutý za celoživotné postoje a službu pravde, slobode a humanite. Bol inšpiráciou pre mnohých žiť v pravde a čestnosti pred Bohom i sebou. Ako pedagóg viedol svojich študentov a priateľov kriticky myslieť, viesť dialóg a prejavovať súcit. Ani pod ťarchou ťažkého komunistického väzenia sa nezlomil a zastával svoje odvážne postoje.

frantisek panak

Pavol Bielik

Bol nepretržite poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici 30 rokov. Stal sa prvým poslancom histórii Mestského zastupiteľstva , ktorý bol zvolený ako nezávislý kandidát. Je členom klubu ILCO, angažuje sa v ďalších aktivitách, napr. pri organizačnom zabezpečení Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Kedysi aktívne športoval. Pavla Bielka charakterizuje jeho záujem o druhých, komunál, angažovanosť pre veci verejné, pracovitosť, zanietenosť, svedomitosť, vytrvalosť a ľudskosť.

pavol bielik

Vojenský duchovný plk. v. v. Daniel Kováč

Stál pri „kolíske“ rodiaceho sa protifašistického odboja v rokoch 1938 -1945. Ako prednosta Správy Duchovnej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ďalej ev. a. v.) na Ministerstve národnej obrany (MNO). V rokoch 1939-1940 zaistil prechod do zahraničia 28 českým a slovenským vlastencom. V tomto období nadväzuje kontakty s mnohými antifašistami a odbojovými skupinami najmä Flóra, Obrana národa a Justícia.

Po vydaní vládneho nariadenia 198/1941 Sl. z. týkajúceho sa právneho postavenia židovských spoluobčanov v Slovenskej republike vojenský duchovný Daniel Kováč sa podieľa na ich záchrane tým, že ich krsti, vystavuje falošné doklady, povoláva záložných dôstojníkov do slovenskej armády, kde vykonávajú pomocné práce.

V snahe zlepšiť postavenie židovských spoluobčanov v tejto veci intervenuje u Dr. J. Tisa prezidenta Slovenskej republiky. Po februári 1948 je plk. D. Kováč uväznený na základe vykonštruovaných dôkazov viny proti ľudovodemokratickému zriadeniu. Ešte predtým pre banskobystrický cirkevný zbor zachraňuje budovu tzv. Kuzmányho spolku, ktorú vysväcuje za modlitebňu a tým tento majetok nebol zabavený a mohol slúžiť členom banskobystrického cirkevného zboru. Po prepustení z „ľudovodemokratickej“ trestnice žil v ústraní od spoločenského diania. Rehabilitovaný bol v roku 1991 v hodnosti plukovník in memoriam.

daniel kovac

Pracovníci Československého rozhlasu, štúdio Banská Bystrica

Sloboda je len jedna, jedna je aj demokracia. Počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa viacerí pracovníci Československého rozhlasu Banská Bystrica aktívne zapojili do vysielania federálnej Rozhlasovej štafety ako vodiči, technici, redaktori, moderátori a hlásatelia. Zapísali sa tak zlatými písmenami do histórie žurnalistiky. Aj ich zásluhou občania Československa morálne zvíťazili nad okupačnou armádou. Naši laureáti boli pri tom.

rozhlasaci

 

 

Zdroj: Mesto BB a (tom) , Foto: ilustračné a archív