Kľúče od medeného mesta s historikom Petrom Račkom

KULTÚRA
0 /

Spoznávanie histórie medeného mesta v rámci cyklu prednášok ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE pokračuje aj počas leta. Už najbližší utorok 18. júla 2017 o 17:00 hod. návštevníci Matejovho domu prostredníctvom prednášky historika Petra Račka s názvom KĽÚČE OD MEDENÉHO MESTA spoznajú banícku a hutnícku tradíciu na strednom Slovensku.

Návšteva princov

Dozvedia sa aj zaujímavosti z pobytu synov cisárovnej Márie Terézie v Banskej Bystrici. Zápisky z  cestovateľského denníka zas prezradia ich dojmy a postrehy z pobytu, ale i to, ako si túto významnú kráľovskú návštevu uctili vtedajší mešťania.

Drahé kovy vyťažené z banskej oblasti stredného Slovenska predstavovali dôležitý zdroj príjmov Habsburgovcov. Najväčší rozmach ťažby počas ich vlády nastal v 18. storočí, kedy sa z banských kráľovských miest stali zároveň najdôležitejšie hospodárske centrá monarchie. Synovia Márie Terézie – rímsky kráľ Jozef a arcivojvoda Leopold v sprievode sasko-tešínskeho vojvodu Alberta, poctili svojou návštevou najvýznamnejšie stredoslovenské banské mestá. Banský trojuholník po zlatej Kremnici a striebornej Štiavnici zavŕšila medená Bystrica.

Členovia kráľovskej rodiny navštívili Banskú Bystricu v júli 1764. Počas svojho 12-dňového pobytu v stredoslovenskej banskej oblasti získali nielen teoretické poznatky, ale osvojili si aj praktické skúsenosti z baníctva, hutníctva i mincovníctva a nadobudli tak komplexný obraz o ich význame pre hospodársky rozvoj monarchie. Oboznámili sa s najmodernejšími technologickými postupmi pri spracovaní rudy, s výrobnými procesmi v hutníctve, či metódami odvodňovania baní.

Kráľovskú návštevu, ktorá sa zapísala do histórie mesta pod Urpínom dodnes pripomínajú viaceré pamätné predmety, medzi inými aj tie, ktoré sú súčasťou rozmanitého zbierkového fondu Stredoslovenského múzea,

pripomína riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký.

V stálej expozícii Stredoslovenského múzea v Matejovom dome nájdeme slávnostné pozlátené barokové kľúče, ktorými si kráľovská návšteva symbolicky odomkla bránu do mesta. Prednášku historika Petra Račka o ďalšej kapitole z bohatej histórie nášho mesta, si môžu návštevníci Matejovho domu vypočuť pri šálke kávy už najbližší utorok o 17:00 hod.

SSM Vás pozýva na ďalšie odkrývanie tajomstiev svojho depozitu v utorok 15. augusta 2017 s etnologičkou Janou Nahálkovou na tému TAJOVSKÁ KERAMIKA.

Čo_sa_skrýva_v_depozite_07_2017

Zdroj: Gabriela Benčová, Foto: SSM BB