Svetozár Dluholucký: 35 rokov prvého detského onkologického centra na Slovensku v Bystrici

Blog
0 /

V uplynulých dňoch oslávila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici za účasti ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. a primátora Banskej Bystrice MUDr. Jána Noska okrúhle výročie 35 rokov od vzniku prvého centra detskej onkológie. Význam tejto udalosti ozrejmí pohľad do histórie.

Ešte do prvej polovice 70. rokov minulého storočia bola perspektíva detí, ktoré ochoreli na onkologické ochorenie bezútešná a podstatne horšia ako u dospelých. Priebeh týchto ochorení bol podstatne prudší ako u dospelých, úmrtnosť takmer 100 % a vo veľmi krátkom čase od vzniku nádoru.

Liečba nebola centralizovaná a liečebné úsilie sa sústreďovalo na chirurgické – čo najkompletnejšie odstránenie nádoru. Tento rozsiahly, často neúnosne poškodzujúci výkon aj tak nebol riešením.

Výskumy z celého sveta preukázali celý rad odlišností detských nádorov od dospelých. Nádory detí sú prudko sa množiace nezrelé embryonálne bunky, bohato prekrvené a veľmi krehkej štruktúry. To spôsobuje ich veľký a včasný sklon k šíreniu cievami, do okolia a vzniku rozsiahlych metastáz.

Už nešetrné vyšetrenie nádoru pohmatom, či prudký náraz pri poskočení vedú k rozsevu. Už nádor veľkosti okolo 1cm3 obsahuje viac miliárd nádorových buniek a je pokročilý. Je zrejmé, že hoci má chirurgické riešenie v úvode svoje nezastupiteľné miesto, nedokáže definitívne nádory odstrániť.

Výskumy však zistili jednu zásadnú a pozitívnu vlastnosť väčšiny detských nádorov: O čo sú svojím správaním agresívnejšie, tým sú citlivejšie na ožiarenie a lieky proti ním – chemoterapiu. Efekt bol tým lepší, čím sa začalo skôr, rozsah bol čo najpresnejšie stanovený a postup komplexný – pre každý typ nádoru špeciálny, podľa tzv. medzinárodných protokolov.

To znamenalo vytvoriť pracoviská detskej onkológie so špeciálnym režimom, sústredenou najmodernejšou diagnostikou, urgentným riešením a dostupnosťou krvných prípravkov, intenzívnej starostlivosti a možnosťou izolácie pri strate imunity.

Na detskom oddelení KÚNZ sme hospitalizovali, diagnostikovali a liečili onkologicky choré deti podľa vtedajších možností. V nemocnici boli už dostupné vyšetrenia ako ultrasonografia, CT, nukleárna medicína, bola tam vynikajúca histológia (mikroskopická diagnostika nádorov), krajská transfúzna stanica.

A bol tu veľmi dôležitý môj osobný kontakt s Prahou – mal som to šťastie byť v tíme poradného zboru hlavného pediatra a externým prednášateľom na pražskom „ doškoľováku“ (ILF) lekárov. Boli to osobnosti ako prof. J. Švejcar, akademik Houštek, prof. Dunovský a iní. Z hľadiska onkológie tom bol vtedy docent dr. J. Koutecký, ktorý v tej dobe založil prvé centrum detskej onkológie pri motolskej nemocnici – podľa vzoru špičkových svetových centier (hlavne USA).

V Bystrici sme potrebovali toto moderne pomenované „know-how“ – vedieť ako… Na našu požiadavku o školenie našich vybraných lekárok z detského oddelenia prišla promptná kladná odpoveď. Nasledovali školenia, návody, protokoly diagnostiky a liečby, vzájomné konzultácie, výmena komplikovaných prípadov- spoločné semináre, spolupráca. Do nej sa zapojili nielen lekári pediatrie, ale chirurgia, ARO, vyšetrovacie zložky, histológia a ďalšie.

Po troch rokoch činnosti pre celý Stredoslovenský kraj ( terajší BB a ZA kraj) sme predložili Ministerstvu zdravotníctva SR návrh na zriadenie krajského detského onkocentra pri detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica.Centrum bolo zriadené pre kraj v roku 1983.

Od počiatku vzniku tohto pracoviska sme odmietali koncepciu jedného onkocentra pre Slovensko a presadzovali vznik troch regionálnych centier (BA,BB,KE), ktoré by na krátku vzdialenosť vedeli poskytovať aktuálne služby deťom – s možnosťou priepustiek na víkend, prijatia pri komplikáciách – nielen onkologického typu, pre dostupnosť rodičov a iné.

Tieto pracoviská by si vymieňali všetky postupy a spoločne hodnotili výsledky a vystupovali by ako jedno pracovisko. Tento model sa podarilo zrealizovať aj našim prispením v roku 1991 – vznikli onkocentrá v DFNsP Bratislava a Košice.

Aké sú výsledky? Na detskom onkocentre v Bystrici bolo za 35 rokov liečených celkovo vyše 1440 detí.

Vyliečenie a prežívanie, ktoré v začiatkoch nedosahovalo ani 50 percent, je v dnešnom hodnotení vysoko pozitívne – vyliečiť sa darí nad 82 % všetkých typov detských nádorov všetkých štádií. Tak ako vo vyspelých centrách sveta.

Výsledky nás napĺňajú satisfakciou – zachránený každý jeden detský život je sám osebe obrovskou výhrou. A dosahovať zlepšenie a úspech tam, kde to ešte nedokazujeme je nielen výzvou, ale aj povinnosťou.

Sme radi, že súčasné podmienky v Detskej nemocnici, ale aj spolupráca s celým komplexom FNsF FDR, Martinským bioptickým centrom, Krajskou transfúznou stanicou a ostatnými pracoviskami prinášajú kredit aj občanom nášho mesta a kraja.

 

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Svetielko nádeje

Autor: Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. , Foto: Svetielko nádeje

Svetozar Dluholucký

Svetozar Dluholucký