Ladislav Topoľský: Čo je nového v školstve

Blog
2 /

V Banskej Bystrici v žiari školských reflektorov sa neobjavili 8 – ročné gymnázia, kde rodičia v pokoji prijali pridelenie počtu tried a  žiakov do prvých ročníkov v školskom roku  2018/2019.

Nespokojnosť časti rodičov v meste skôr vyvolávalo pridelenie dotácií v rámci originálnych kompetencií pre súkromné a cirkevné školské zariadenia – školské kluby, školské jedálne…

Búrka odporu sa zdvihla v Bratislave na možnosť prijať len 5 percent z populačného ročníka do 8 – ročných gymnázií. V našom meste sú štyri 8 – ročné gymnázia (Gymnázium M. Kováča, Gymnázium športové, katolícke a evanjelické), dve 4 – ročné (Gymnázium Tajovského a A. Sládkoviča) a novovznikajúce súkromné gymnázium. Zdá sa, že s týmto vejárom gymnázií je verejnosť spokojná.

Najviac v slovenskom školstve rezonujú až na prvom mieste financie. Ale položme si otázku, či 8 – ročné gymnázia majú v našom školskom systéme opodstatnenie a prečo vznikli?

Odpoveďou je snaha vytvoriť školy, v ktorých by sa vzdelávali talentovanejší a nadanejší žiaci. Začiatkom 90 – tych rokov si niektorí spomenuli na prvorepublikové kvalitné gymnázia a zároveň si priznajme, že išlo aj o biznis plán. Ale zároveň sa zabudlo povedať, že vtedy v nich študovalo okolo 2 percent žiakov. Rodičia sa zároveň potešili, ak ich dieťa bolo prijaté, že do maturity malo zabezpečené vzdelávaciu cestu bez stresu.

Realita však ukazuje aj inú stránku. Je naozaj toľko talentovaných a nadaných žiakov, koľko ich je v súčasnosti na 8 – ročných gymnáziách? Slušne povedané ZŠ sú luxované žiakmi a viacerí tvrdia, že úroveň vyučovania v ZŠ je horšia ako v 8 – ročných gymnáziách.

Pri podrobnom porovnávaní zistíme, že školské vzdelávacie programy v ZŠ a 8G sa skoro nelíšia, rozdiely sa nepotvrdzujú ani v testovaní. Anomáliou je, že plány počtov do 8G určujú okresné úrady patriace pod Ministerstvo vnútra a nie Ministerstvo školstva.

Ak sa pozrieme do Fínska, ktoré má jedno z najkvalitnejších školských systémov, všetci žiaci absolvujú ZŠ spolu, nadanejší aj priemernejší. Pretože v živote musia spolu existovať rôzne skupiny ľudí, ktorí sa líšia vo vedomostiach, schopnostiach, zručnostiach, komunikácii, argumentácii, riešení problémov… .

Samozrejme nechcem, aby sa zrušili 8 – ročné gymnázia, ale nech predstavujú pre malú časť populácie alternatívu vo vyhranených smeroch.

Autor: Ladislav Topoľský, Foto: ilust.

Ladislav Topoľský

Ladislav Topoľský