Začala výstavba cyklotrasy Hušták – Podlavice, pripravujú sa ďalšie

SPRÁVY
33 /

Do konca tohto roka by sa Banskobystričania mohli už dočkať prvej, takmer dvojkilometrovej cyklotrasy smerujúcej z Huštáku do Podlavíc. S jej výstavbou sa začalo na prvom úseku medzi plavárňou a plážovým kúpaliskom, ktorý chcú dokončiť do otvorenia letnej sezóny

V minulosti mesto výstavbe cyklotrás nevenovalo takú pozornosť, akú by si to vyžadovalo. Svedčí o tom jediný 150 – metrový úsek cyklistického chodníka, ktorý vedie od nákupného centra Europa Shopping Center po Štadión SNP na Štiavničkách.

Nová cyklotrasa sa napojí na už existujúcu pred Športovou halou a bude pokračovať popri plavárni, plážovom kúpalisku, hoteli Dixon, ulici THK až po Pestovateľskú ulicu v Podlaviciach. Na jej vybudovanie mesto okrem vlastných zdrojov využije aj eurofondy. Zámer predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie realizácie projektu odobrili pred rokom na zasadnutí mestského zastupiteľstva banskobystrickí poslanci.

„Už predtým sme začali vyčlenením sumy vo výške 360 000 eur v mestskom rozpočte rekordná na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúcimi cyklotrasami. V prípade Podlavickej cyklotrasy sa nám podarilo vyriešiť všetky majetkovo – právne problémy tak, aby sa mohol pripraviť projekt k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výsledkom je jeho schválenie. Cyklotrasa bude mať dĺžku okolo 2 km Prísľub od zhotoviteľa stavby je ukončiť toto dielo do monca roka, aj keď zmluva je uzavretá až do marca 2019,“

uviedol primátor mesta Ján Nosko.

Umiestnenie cyklistického chodníka je riešené v zmysle Územného generelu nemotorovej dopravy. Projekt počíta s vybudovaním asfaltového cyklistického chodníka so spevneným podložím, nového verejného osvetlenia či dopravného značenia. Cena stavebných prác po verejnej súťaži sa dostala na 680.000 eur. Projekt bude spolufinancovaný mestom vo výške 5 percent z celkových oprávnených výdavkov.

Stavba sa začala realizovať v apríli tohto roku. Nakoľko ide o líniovú stavbu, ktorá nie je technicky náročná, zhotoviteľ sa bude snažiť ukončiť všetky práce ešte do konca tohto roka. Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá etapa vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc.Dĺžka cyklotrasy v rámci projektu v oboch etapách je 1779 metrov, šírka chodníka predstavuje štyri metre. Cyklotrasa bude zo živičným asfaltovým povrchom, krajnicami a ochrannými zábradliami na miestach, kde dochádza k styku s potokom,“

objasnil stavebný dozor Peter Kanát. Stavenisko je riadne vyznačené, preto mesto žiada obyvateľov, aby dočasné obmedzenia rešpektovali a nevstupovali na miesto výstavby.

Pripravujú sa ďalšie cyklotrasy

Cieľom samosprávy je vybudovať v najbližších rokoch ďalších päť cykotrás tak, aby sa s centrom mesta spojila každá väčšia mestská časť.

„Mesto súbežne s touto stavbou pripravuje projektovú dokumentáciu na ďalších päť plánovaných cyklotrás v dĺžke okolo 20 km. Bude to cyklotrasa z Huštáku do Kráľovej s následným napojením cez novú cyklolávku ponad R1 na Rodinnú cestičku do Zvolena, ktorú vybudujeme v spolupráci  s BBSK. Ďalej opačným smerom to bude cyklotrasa z Huštáku do Šalkovej, ďalšia celým centrom mesta do Senice a z centra mesta na sídlisko Fončorda a Sásová. Aktuálne sme v štádiu pred vydaním územných rozhodnutí.“

upresnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.

Budovanie cyklotrás je dlhodobý a zložitý proces, a to najmä z majetkovo – právneho hľadiska. Väčšinu pozemkov na trase plánovaných cyklotrás totiž mesto nevlastní a musí ich od súkromných majiteľov vykúpiť.

 

Autor: (tom), Foto: redakčné