Pracovníci Múzea SNP píšu otvorený list ministerke kultúry Milanovej

SPRÁVY
0 /

Na memorandum ministerstiev kultúry a obrany o rozdelení banskobystrického Múzea SNP už zareagovala negatívne odborná i laická verejnosť. Petíciu na podporu tohto jedinečného múzea podpísalo 5 044 ľudí.

Podporné hlasy prišli aj od významných slovenských a zahraničných historikov či múzejných inštitúcií, od osobností politického, spoločenského a kultúrneho života. Múzeum SNP ich zašle prezidentke, predsedovi NR SR, predsedovi vlády a všetkým poslancom slovenského parlamentu okrem Kotlebovcov.

Ozvali sa aj pracovníci Múzea SNP, ktorí napísali otvorený list ministerke kultúry SR Natálii Milanovej (na vedomie predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi). Jeho text Vám prinášame v plnom znení:

Vážená pani

Natália Milanová

ministerka kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP č. 33

813 31 Bratislava – Staré Mesto

na vedomie: Eduard Heger, predseda Vlády Slovenskej republiky

Vážená pani ministerka,

v mene všetkých zamestnancov Múzea Slovenského národného povstania si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať o prehodnotenie zámeru prevodu múzea pod rezort Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Vyjadrenia z posledných dní na našu odbornú činnosť, ako aj na samotné múzeum, nás veľmi zarmútili a vzbudzujú v nás oprávnené obavy, nakoľko do dnešného dňa ste s nami o zámere otvorene nediskutovali a nepredstavili nám jasnú víziu jeho budúceho fungovania. Naopak, z médií sa dozvedáme informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde a spochybňujú našu odbornosť. Už dnes vieme povedať, že tieto výroky poškodzujú renomé našej inštitúcie na domácej i medzinárodnej úrovni.

Dlhé roky usilovnej práce, do ktorej mnohí z nás vkladajú svoje srdce i dušu, môžu byť ohrozené nielen samotným prevodom pod Vojenský historický ústav, ale aj odčlenením našich dvoch excelentných súčastí – Národnej expozície v Auschwitz-Birkenau a Digitalizačného centra. Takto ako celok sme dobre fungujúcou inštitúciou, kde jednotlivé odborné úseky a oddelenia pracujú vo vzájomnej symbióze a sú pozitívne vnímané našimi návštevníkmi i partnermi.

S Vojenským historickým ústavom máme nadštandardné pracovné vzťahy, ktoré nepotrebujeme formalizovať. Témy, ktoré nás spájajú sú predmetom dlhoročnej spolupráce, či už na poli edičnej činnosti, vedeckého výskumu, prezentačnej činnosti, digitalizácie zbierok VHU alebo organizovania odborných konferencií.

Možnosť zriadiť národnú expozíciu v bývalom koncentračnom tábore v Poľsku je prestížnou záležitosťou pre každú inštitúciu, a to nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Je to najvýznamnejšie ocenenie našej dlhoročnej odbornej práce medzinárodnou komisiou významných osobností  a odborníkov, ktorá o tomto zámere rozhoduje.  

Digitalizačné centrum už teraz poskytuje svoje služby mnohým fondovým a pamäťovým inštitúciám na Slovensku. Súčasťou Digitalizačného centra je aj odborné Konzervátorské pracovisko, v ktorom pracujú vysoko kvalifikovaní odborníci na konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov. Toto pracovisko múzeum využíva na odbornú starostlivosť aj pre svoje zbierky. Odtrhnutím Digitalizačného centra stratí Múzeum SNP svojich odborníkov a bude musieť tieto kapacity vybudovať nanovo. V horšom prípade bude musieť múzeum za ne platiť inštitúcii, ktorú si pred rokmi  vybudovalo a odborníkov v nej vychovalo. 

Uvedomujeme si, že kultúra na Slovensku potrebuje pomoc, ale odtrhnutím oboch vyššie spomínaných celkov vrátite naše múzeum o 19 rokov späť. A to nie je presne tá pomoc, ktorú naše múzeum potrebuje.

Rovnako nemôžeme súhlasiť s vyhláseniami o množstve vážnych pochybení z auditov. Ak by sa tieto tvrdenia zakladali na pravde, nikdy by sme neboli schopní čerpať externé finančné zdroje z rôznych grantových schém, či zapájať sa do medzinárodných projektov. Naopak, múzeum vlastnými silami a z vlastnej iniciatívy získava tak veľmi chýbajúce financie alokované z rozpočtu Ministerstva kultúry SR z externých zdrojov, a projekty takto podporené realizuje bez významných finančných korekcií.

Patríme medzi aktívne múzeá, ktoré aj vďaka vyššie spomínanej individuálnej angažovanosti každého zamestnanca, modernizujú múzeum už dnes. Naši návštevníci k nám chodia nie preto, aby sa skryli pred dažďom. Chodia k nám kvôli záujmu o národné dejiny, možnosti vzdelávania sa, ktoré sú u nás na vysokej úrovni a veľmi dobre hodnotené zo strany študentov, škôl i pedagógov.

Akreditácia vzdelávacích programov určených pre pedagógov predstavuje najvyššiu odbornú a metodicko-didaktickú úroveň edukácie Vzdelávacieho centra Múzea SNP.  Dovolíme si tvrdiť, že takáto podoba vzdelávania odbornej verejnosti je pýchou nielen našej inštitúcie, ale aj celého rezortu Ministerstva kultúry SR. Strata akreditácie programov nezávisela od našej zlej činnosti, ale od prijatia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím skončili akreditácie všetkým inštitúciám, ktoré vzdelávali pedagógov. Samozrejme, aj nám. A to napriek tomu, že mali platnosť ešte niekoľko rokov.

V súčasnosti sú vzdelávacie programy pripravené na ich opätovnú akreditáciu. Bohužiaľ, v tejto situácii nie je vhodné o ňu požiadať, tak ako sme to mali v pláne. Prevodom inštitúcie pod nového zriaďovateľa by sme totiž o novú akreditáciu opätovne prišli. Podľa §67 uvedeného zákona je jasné,  že podmienky sa meniť nesmú a potvrdenie o akreditácii je „…neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu poskytovateľa.“

Návštevníci už v súčasnej dobe môžu u nás vidieť najmodernejšiu multimediálnu výstavu na Slovensku, ocenenú v súťaži DIGITAL PIE 2021. Budúci rok k nej pribudne i najmodernejší otvorený depozitár v rámci Slovenska, ktorý je plne financovaný z externých zdrojov – Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Tento grant je odbornou verejnosťou považovaný za jeden z najtransparentnejších na Slovensku. Ak by sme mali také závažné pochybenia, ako boli v médiách prezentované, nikdy by sme ho neboli získali. 

Ako inštitúcia sme otvorení konštruktívnej kritike, ktorá nás vie posunúť vpred, ale odmietame kritiku založenú na subjektívnych hodnoteniacha na pravde sa nezakladajúcich tvrdeniach, ktoré dehonestujú našu prácu.

Vážená pani ministerka, uvedomujeme si, že v čase stále bežiacej pandémie máte množstvo práce so sanovaním jej dopadov na sektor kultúry. Nedovoľte však, aby bola kultúra ochudobnená ešte aj o naše múzeum, ktoré je jej neodmysliteľnou súčasťou. Svojím poslaním sme celospoločenskou inštitúciu s medzinárodným dosahom.

Prosíme Vás, nájdite si na nás čas a príďte nás osobne navštíviť. Dozviete sa tak omnoho viac o našej činnosti pre celú spoločnosť. Sme živý organizmus, naše srdcia bijú pre kultúru a naše múzeum, nie sme iba čísla a písmená na papieri.   

Srdečne ste u nás vítaná a veríme, že sa čoskoro všetci s Vami spoločne stretneme.   

S úctivým pozdravom,

Mgr. Carmen Vágnerová, vedúca Oddelenia prezentácie a správy expozícií

Mgr. Tatiana Babušíková, riaditeľka Archívu Múzea SNP

Mgr. Viera Kováčová, vedúca Oddelenia odborných činností

Ing. Anna Jakubíková,vedúca Úseku ekonomicko-prevádzkových činností

Ing. Dalibor Lesník, vedúci Úseku marketingu, propagácie a IT

PhDr.  Jana Odrobiňáková, vedúca Vzdelávacieho centra Múzea SNP

Mgr. Karol Gurský, vedúci Úseku generálneho riaditeľa Múzea SNP

Ing. Andrej Kulhány, hlavný metodik Digitalizačného centra Múzea SNP

Ing. Ján Šperka, vedúci technológ Digitalizačného centra Múzea SNP

Mgr. art. Eva Bezúchová, vedúca Konzervátorského pracoviska

Bc. Jozef Gibala, vedúci Oddelenia prevádzky

Reakcia ministerky kultúry Milanovej

Ani petícia s vyše 5-tisíc podpismi za zachovanie súčasného stavu nijako nemení zámer zmeny zriadovateľa Múzea SNP. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO). Myslí si, že odpor voči zámeru rozdeliť Múzeum SNP v Banskej Bystrici medzi ministerstvá kultúry a obrany vyplýva aj z jednostranných informácií:

 „V prípade, že by nemali len jednostranné informácie, možno by sa minimálne časť z tých, ktorí petíciu podpísali, k tejto aktivite nepridali.  Negatívne emócie, ktoré sprevádza zámer zmeny, považujem čiastočne aj za strach zo zmeny a niečoho nového.“

Na otázku, či bude zachovaná právna subjektivita múzea a nebude tak ohrozené čerpanie externých dotačných zdrojov, Milanová povedala, že vníma túto požiadavku druhej strany:

„Budeme, samozrejme, o týchto veciach diskutovať.“

V súvislosti so žiadosťou primátora Banskej Bystrice Jána Noska, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie aj za prítomnosti ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), Milanová odpovedala, že sa chystá do Banskej Bystrice…

Natália Milanová

Natália Milanová

Zdroj: Múzeum SNP, Foto: ilustračné