Poslanci schválili nové výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia

SPRÁVY
7 /

Dôležitým bodom rokovania utorkového mestského zastupiteľstva bolo všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica. Rodičom sa v určitých konkrétnych prípadoch zvyšujú platby o niekoľko eur mesačne.

Dvojeurové zvýšenie mesačného príspevku v materských školách

Najmä opoziční poslanci Banskobystrickej alternatívy a Klubu Banskobystrickej pravice podali  v diskusii niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré však neprešli a VZN sa prešlo väčšinovo v znení podľa pôvodného návrhu.

Z dôvodu každoročného zvyšovania ceny energií (teplo, elektrická energia a plyn), ktoré zabezpečujú prevádzku materských škôl a aj z dôvodu, že za posledných päť rokov bola výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v materskej školy bezo zmeny, schválilo MsZ v materskej škole zvýšiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole o 2 € t.j. z doterajších 14 na 16 € (deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica) a za prázdninovú činnosť v mesiacoch júl, august o 5 € (z doterajších 25 na 30 €).

Zákonný zástupca žiaka bude uhrádzať tak ako doteraz príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí vo výške 10 €. Na tejto sume sa dohodli riaditelia základných škôl ešte v roku 2016. Horná hranica príspevku sa stanovila na 12 €.

stravovanie v skole

Poplatky v MŠ podľa nového VZN

a) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica 16,00 €

b) deti od 3 do 6 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica 30,00 €

c) deti do 3 rokov veku 50,00 €

d) za prázdninovú činnosť za deti v mesiaci júl a august 30,00 €

e) deti s preukazom ZŤP od 2 do 6 rokov veku s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica a s trvalým pobytom mimo mesta 10,00 €

ms1

ZUŠ Jána Cikkera

Na základe prepočtu skutočných nákladov potrebných na zabezpečenie prevádzky Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici sa zvýšil príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole tak, ako bolo uvedené v návrhu VZN.

Hudobný odbor má navrhnuté vyššie príspevky z toho dôvodu, že sa v ňom poskytuje individuálne vzdelávanie v hlavných predmetoch. V ostatných odboroch je možnosť skupinového vzdelávania. Zákonným zástupcom žiakov alebo plnoletým žiakom sa pridáva možnosť štúdia ďalšieho hlavného predmetu v individuálnom vzdelávaní alebo ďalšieho odboru v skupinovom vzdelávaní za plnú úhradu tak, aby to nebolo v rozpore s aktuálnou legislatívou.

Rovnako aj dospelí nad 25 rokov majú možnosť štúdia v individuálnom aj skupinovom vzdelávaní za plnú úhradu. Žiakom sa poskytne možnosť byť iba členmi hudobných zoskupení – sláčikový orchester, dychový orchester, ľudová hudba, tanečná a džezová kapela, spevácky zbor, prípadne iné inštrumentálne alebo vokálne zoskupenie.

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole sa bude upravovať až od 01. 09. 2019, nakoľko dňom nadobudnutia účinnosti nového VZN už boli príspevky na II. polrok aktuálneho školského roku uhradené.

zus j. cikkera

Poplatky za jeden polrok v ZUŠ J. Cikkera

Výška príspevku a) prípravné (od 5 – 6 r.) b) základné  (od 6 – 18 r.) c) ŠPD

(od 18 do 25)

d) ŠPD

do 25 rokov

e) ŠPD

nad 25 rokov

Hudobný odbor 45,- 65,- 85,- 130,- 560,-
Výtvarný odbor 35,- 50,- 65,- 105,- 300,-
Tanečný odbor 35,- 50,- 65,- 105,- 180,-
Literárno- dramatický 35,- 50,- 65,- 105,- 180,-

a) prípravné štúdium – pre žiakov vo veku od 5 rokov
b) základné štúdium – pre žiakov základných a stredných škôl
c) štúdium pre dospelých – študenti do 25 rokov
d) štúdium pre dospelých – pracujúci do 25 rokov
e) štúdium pre dospelých – nad 25 rokov

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden hlavný predmet v hudobnom odbore v individuálnej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 112 € polročne za každý ďalší hlavný predmet.

V prípade, že zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak navštevuje viac ako jeden odbor v skupinovej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 36 € za každý ďalší odbor.

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý je iba členom hudobných zoskupení – sláčikový orchester, dychový orchester, ľudová hudba, tanečná a džezová kapela, spevácky zbor, prípadne iné inštrumentálne alebo vokálne zoskupenie, na úhradu nákladov polročne prispieva sumou 40 €.

zus

Centrum voľného času zostáva bezo zmeny

V tomto prípade príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času zostal bezo zmeny, nakoľko v meste pôsobí ďalších 8 neštátnych centier voľného času, ktoré poskytujú záujmovú činnosť pre rovnakú vekovú kategóriu detí.

cvc

Školské jedálne pri materských školách

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín školských jedálňach pri materských školách prešlo zmenou oproti aktuálnemu VZN, nakoľko 01.01.2019. vstúpila do účinnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách pre materské školy.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle uvedeného zákona sa poskytuje:

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy vo výške 1,20 € za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant).

b) na dieťa, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant).

Pokiaľ školská jedáleň poskytuje aj ovocnú desiatu, zákonný zástupca dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, uhrádza rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom. V školskej jedálni, ktorá poskytuje diétne stravovanie, zákonný zástupca dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom, uhrádza rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom.

Ak nie je možnosť diétneho stravovania, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorého zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie na základe potvrdenia od ošetrujúceho lekára (diéta bezlepková, diabetická, šetriaca).

Zákonní zástupcovia detí vo veku 2 – 5 rokov budú uhrádzať príspevok na nákup potravín podľa nezmeneného 3. finančného pásma.

Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni pri materskej škole sa nemenila od roku 2009, hoci medziročne stúpali ceny služieb, strojov, prístrojov a zariadení, interiérového vybavenia školských jedální, všeobecného materiálu, vývozu biologického odpadu. Vstúpila do platnosti aj nová povinnosť zriaďovateľa vybaviť všetky chladničky a mrazničky v školských jedálňach kalibrovanými teplomermi a pravidelne zabezpečovať ich certifikáciu. Tento príspevok navrhujeme zvýšiť paušálne mesačne o 2 € na každé dieťa materskej školy.

jedalen v MS

Školské jedálne v ZŠ

Konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy podľa aktuálneho VZN určoval riaditeľ školy paušálne na jedného stravníka mesačne pri zachovaní minimálnej sumy 1 €. Podľa dohody všetkých riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bola stanovená suma 4 € na jedného stravníka mesačne v roku 2016.

S účinnosťou od 01. 09. 2019 vstúpi do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách aj pre základné školy, kde sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,20 € bude poskytovať na každého žiaka základnej školy. V súčasnosti sa nestravuje cca 1 100 žiakov mestských základných škôl, čo je približne 1/5 všetkých žiakov.

Do účinnosti uvedenej novely zákona zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľmi základných škôl budú povinní zabezpečiť priestorové, materiálno – technické a personálne vybavenie školských kuchýň tak, aby od septembra poskytovali stravovanie všetkým žiakom školy.

Na základe týchto zmien sa vo VZN navýšil príspevok na režijné náklady, ktoré bude zákonný zástupca uhrádzať aj naďalej, o 4 € na stravníka mesačne, aby bola zabezpečená prevádzka školských jedální v plnej miere pri zvýšených nákladoch.

Zriaďovateľ v súvislosti s tým vyčlenil v rozpočte na rok 2019  sumu cca 97 000 € na kapitálové výdavky a 40 000 € na bežné výdavky pre školské jedálne základných škôl. Výšku príspevku na režijné náklady v školských jedálňach základných škôl podľa návrhu VZN určí Mesto Banská Bystrica konkrétnou sumou paušálne na jedného žiaka mesačne.

VZN o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica nadobúda účinnosť od 1. marca 2019 (okrem ustanovení o ZUŠ J. Cikkera, kde to bude až od 1. septembra 2019). Nariadenie má dopad na rozpočet mesta v odhadovanej výške takmer 293 000 €.

skolska jedalen

 

 

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: ilustračné