FOTO: Dve etapy regenerácie vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Rudlová – Sásová z eurofondov

SPRÁVY
0 /

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici jednomyseľne schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na  zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. a 2. etapa“ v rámci výzvy  IROP.

Projekt regenerácie vnútrobloku na najväčšom bystrickom sídlisku

Príslušný Integrovaný regionálny operačný program poskytuje finančné zdroje z EÚ na projekty  zlepšenia environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Mesto aj s projektantom Ing. Zoltánom Balkom vlani celý projekt revitalizácie a modernizácie vnútrobloku odprezentovalo obyvateľom sídliska Rudlová – Sásová.

V prípade úspešnosti celého projektu by sme zo získaných mimorozpočtových zdrojov vytvorili najväčšie detské ihrisko v Rudlovej – Sásovej a plnohodnotné plochy pre aktívny oddych mládeže i dospelých. Zároveň by sme dobudovali areál športovísk pre potreby školy a verejnosti, obnovili a doplnili mobiliár, vodné prvky, osvetlenie a zrekonštruovali chodníky, ktoré sú v súčasnosti v zlom stave,“

povedal primátor Ján Nosko na stretnutí s občanmi.

vnutroblok4

Predmetom projektu je regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Rudlová -Sásová s komplexným využitím spoločných opatrení – ochrana pred prívalovými vodami, hospodárenie s vodou (zadržiavanie vody v krajine), obnova a výsadba zelene. Súčasťou bude aj doplnenie infraštruktúry – komunikačné a spevnené plochy, mestský mobiliár, verejné osvetlenie, verejne prístupné detské ihriská a športoviská či vybudovanie komunitných záhrad.

Vypracovaná projektová dokumentácia predmetného územia vychádza zo stratégie udržateľného mestského rozvoja mesta Banská Bystrica na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestských oblastiach. Využité sú progresívne ekologické prvky zelenej infraštruktúry, ekologické technológie a materiály adaptujúce urbanizované prostredie na zmeny klímy a zlepšujúce súčasnú kvalitu životného prostredia mesta.

Celková riešená plocha územia vnútrobloku predstavuje v I. etape rozlohu 13.850 m2 a v II. etape 32 043 m2.

Prezentácia vnútroblok Tatranská-Sitnianska-page-001

Prvá etapa

Je ohraničená nasledujúcimi stavbnými objektmi:

– južná strana hraničí s areálom ZŠ Sitnianska 32 a chodníkom prechádzajúcim popred ZŠ v smere východ – západ, z ktorého je aj hlavný vstup do ZŠ.

– východnú hranicu tvoria obytné bloky popri ulici Tatranská.

– severná strana je ohraničená areálom a oplotením Materskej školy.

– západná časť areálu je ohraničená výškovým obytným blokom Sitnianska, areálom Espressa Domček a miestnou komunikáciou s parkoviskom medzi uvedenými objektmi.Prezentácia vnútroblok Tatranská-Sitnianska-page-004

Druhá etapa

Je ohraničená:

– severná strana hraničí s areálom ZŠ Sitnianska 32 a chodníkom prechádzajúcim popred ZŠ v smere východ – západ, V severovýchodnom rohu územia.

– východnú hranicu tvoria obytné bloky popri ulici Tatranská.

– južná strana – je ohraničená spojovacou komunikáciou Strážovská medzi ulicami Tatranská a Sitnianska.

– západná časť areálu je ohraničená komunikáciou a chodníkom popred obytné domy na Sitnianskej ulici a gabionovým oporným múrom oddeľujúcim vnútroblok od uvedených komunikácií.

Prezentácia vnútroblok Tatranská-Sitnianska-page-013

Financovanie

Predpokladané celkové oprávnené výdavky sú na 1. etapu v sume 501.024,45 € a v prípade schválenia projektu bude spolufinancovaný Mestom vo výške 5% z max. celkových oprávnených výdavkov v sume 25.051,22 €.

Celkové oprávnené výdavky sú na 2. etapu v sume 800.000 € a v prípade jeho schválenia bude spolufinancovaný Mestom vo výške 5 % z max. celkových oprávnených výdavkov v sume 40.000 €. Neoprávnené výdavky sú vo výške 61.245,12 € a to z dôvodu presahujúcej čiastky limitu na podávaný projekt. Výdavky 2. etapy sú celkom vo výške 861.245,12 €.

Mesto plánuje predložiť dve žiadosti o platbu, prvé dve formou predfinancovania a druhú ŽoP po ukončení projektu. V rozpočte Mesta bude potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na úhradu zostávajúcej sumy, ktorá bude následné Mestu vrátená formou refundácie.

vnutroblok3

 

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: redakčné a vizualizácia