Banskobystrický samosprávny kraj vedie „studenú vojnu“ s autobusovými dopravcami

SPRÁVY
24 /

Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja vo štvrtok informovalo o svojich zisteniach v súvislosti s verejnou dopravou v kraji a údajne protizákonnom predĺžení platnosti zmlúv s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec bývalým županom Kotlebom. Pokiaľ nedôjde k dohode BBSK s dopravcami, reálne hrozí, že k 1. januáru 2019 bude ohrozené fungovanie verejnej dopravy v kraji. 

BBSK vychádza z neverejného právneho auditu kancelárií Taylor Wessing a AK Gruber, z ktorých vyplýva, že predĺženie platnosti zmlúv s dvomi dopravcami v kraji, podpísané bývalým županom Marianom Kotlebom a schválené krajským zastupiteľstvom, je v rozpore so zákonom.

Predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Predĺženie platnosti zmlúv, ktoré upravujú prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v kraji na ďalších 5 rokov, je preto podľa predstaviteľov BBSK neplatné.

sad zvolen

Túto právnu analýzu na štvrtkovej tlačovej  konferencii na Úrade BBSK potvrdil aj Radovan Pala, advokát a partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing:

„Predĺženie desaťročnej zmluvy o ďalších 5 rokov by bolo možné iba v prípade záväzku dopravcov na poskytnutie významného majetku, investícií. Keďže dodatok žiadne takéto záväzky neobsahuje je v rozpore s európskym nariadením. Preto nemôže byť základom pre ďalšie pokračovanie zmluvného vzťahu bez toho, aby sa BBSK nevystavil ďalekosiahlym právnym rizikám.”

Platnosť pôvodných zmlúv z roku 2008 tak podľa vedenia BBSK vyprší 31.12.2018. O týchto zisteniach kraj informoval partnerov a pozval ich štatutárov na rokovanie s cieľom podpísať nové zmluvy s platnosťou na 2 roky v súlade s ustanoveniami Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o núdzových opatreniach.

Tieto zmluvy podľa BBSK zachovávajú  podmienky v rozsahu objednaných služieb ako aj cene za jeden kilometer. Ich úlohou je zabezpečiť legálnu dopravnú obslužnosť do chvíle, kým bude môcť byť vykonané riadne verejné obstarávanie a podpísané štandardné nové  zmluvy s platnosťou na 10 rokov.

„K dnešnému dňu sme sa od dopravcov žiaľ nedočkali konštruktívnej odpovede a rokovania o zosúladení ich pôsobenia v kraji od 1. januára 2019 so zákonom doteraz neprebehli,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

sad zvolen1

Keďže podľa župana sa Banskobystrický kraj ocitol v naliehavej situácii, kedy od 1. januára 2019 nemá zmluvne zabezpečenú autobusovú dopravu, zriaďuje krízový tím:

„Rozhodol som sa preto zostaviť krízový tím, ktorý sa bude riešením tejto vážnej situácie intenzívne zaoberať. Vedením krízového tímu som poveril môjho poradcu a zároveň predsedu najväčšieho poslaneckého klubu Zastupiteľstva BBSK Ondreja Luntera. V právnych otázkach bude tím viesť advokátska kancelária Taylor Wessing. V neposlednom rade sa na koordinácii práce krízového tímu bude podieľať riaditeľ úradu BBSK Matúš Hollý.“

Poradca predsedu BBSK Ondrej Lunter ho doplnil:

„Rokovania s potenciálnymi dopravcami stále prebiehajú. Zverejnili sme výzvu na predkladanie ponúk pre všetkých dopravcov a oslovili sme desiatky spoločností poskytujúcich autobusovú dopravu v okolitých krajoch a štátoch. V súčasnosti priebežne rokujeme so všetkými záujemcami, ktorí prejavili záujem poskytovať dopravu v našom kraji od 1. januára 2019. Dvere k rokovaciemu stolu sú naďalej otvorené aj pre SAD Zvolen a SAD Lučenec. Chcem vás ubezpečiť, že urobíme všetko preto, aby sme odvrátili krízu a od 1. januára zmluvne zabezpečili legálnu verejnú dopravu pre všetkých obyvateľov kraja. V krátkej dobe Vás budeme informovať o výsledkoch rokovaní s dopravcami, z ktorých môžeme v núdzovom režime vybrať priamo dopravcu na dva roky.“

BBSK zároveň vykoná u súčasných dopravcov finančnú kontrolu. Riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý to zdôvodnil slovami:

„Dnes je 25. október a Úrad BBSK stále nemá od dopravcov zriadený online prístup k spomínaným údajom. Takýto stav je neakceptovateľný a preto BBSK využije svoje právo vyplývajúce zo zmlúv s dopravcami a rovnako zo zákona o finančnej kontrole a u dopravcov vykoná v najkratšom možnom termíne finančnú kontrolu zameranú na zistenie skutkového stavu.“

Poradca predsedu BBSK Ondrej Lunter k tomu poznamenal:

„Náš kraj zaplatil za posledných 10 rokov dopravcom SAD Zvolen a SAD Lučenec spolu viac než 170 mil. eur. Len v tomto roku nás bude autobusová doprava stáť okolo 21,5 mil. eur. Pretože ide o takéto veľké čiastky, je absolútne nutné, aby sme ako objednávateľ, a v konečnom dôsledku ako verejnosť, dokázali ich výpočet kontrolovať na základe reálnych dát, nie len súhrnných výkazov, ktoré nám posielajú dopravcovia v excelovských tabuľkách,“

Na otázku agentúry TASR, či môže nastať 1. januára 2019 situácia, ak nedôjde k dohode medzi BBSK so súčasnými dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktorí sú pripravení jazdiť naďalej, že tu budeme mať ďalšieho dopravcu z výberového konania, Lunter ml. odpovedal:

„Toto nie je vylúčené. My jednoducho dopravcom, ktorí nebudú mať licenciu a platnú zmluvu nemôžeme preplácať výkony vo verejnom záujme.“

 Keďže súčasne beží správne konanie na udelenie licencie pre SAD Zvolen a SAD Lučenec, v ktorom sa vyskytli problémy, agentúra SITA sa opýtala, či v prípade, že nebudú mať tieto subjekty zmluvný vzťah s BBSK, im bude udelená licencia, riaditeľ Hollý skonštatoval:

„Pokiaľ nebudeme mať s nimi uzatvorenú platnú zmluvu, nebude možné im udeliť licenciu od 1. januára 2019.“

urad bbsk

Stanovisko SAD Zvolen

K tvrdeniam vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo získať vyjadrenie predsedu predstavenstva SAD Zvolen, a.s. Adriána Polónyho:

„Ako už uviedol náš právny zástupca v písomnom stanovisku doručenom pánu predsedovi BBSK Lunterovi, považujeme informácie podsúvané verejnosti o priam katastrofickej situácii po 1. januári  2019 v súvislosti s tzv. núdzovým stavom za jeho priamu a osobnú zodpovednosť. Stav, ktorý nastoľuje, je  podľa nášho názoru jeho ničím nepodložené tvrdenie. Naše právne stanoviská, ktoré sú mu známe už niekoľko týždňov, doposiaľ fundovane nevyvrátil. Ak jeho tím tvrdí, že je dodatok neplatný, tak by ho mala zmluvná strana právne napadnúť, lebo inak je stále platný, kým nerozhodne súd inak.

S pocitom absolútnej zodpovednosti môžem konštatovať, čo sme deklarovali aj pánu predsedovi BBSK, že sme pripravení aj po 1. januári 2019 plniť svoje zmluvné povinnosti k úplnej spokojnosti objednávateľa a obyvateľov kraja. Máme k tomu vytvorenú materiálnu i personálnu základňu.

Nakoľko už asi mesiac BBSK neodpovedal na naše právne stanoviská, čakáme na reakciu, aby sme mohli pokračovať v rokovaniach. Zastávame názor, že osoby, ktoré pripravovali materiál pre pána predsedu BBSK na túto tlačovú besedu i tú predchádzajúcu, ho zaviedli. Na druhej strane my nemôžeme brániť nikomu, tobôž nie predsedovi kraja, aby konal aj v súvislosti s výberom nového dopravcu, samozrejme s osobnou zodpovednosťou za dôsledky svojho konania.  

adrian polony

Je zaujímavé, že na prvej tlačovej besede BBSK k tejto téme sme počuli o absolútnej neplatnosti dodatku k pôvodnej zmluve a navodzovaní krízovej situácie. Na dnešnej tlačovke nastal posun a dozvedeli sme sa nové konkrétne veci, ktoré vyhodnotíme po právnej stránke a zaujmeme k nim stanovisko.

Myslím, že vedenie BBSK si je vedomé slabín svojej právnej argumentácie a potrebuje odpútavať pozornosť medializovaním nejakých nových „závažných“ tvrdení, ktoré by však mali právne doložiť. Stalo sa už pravidlom, že súčasné vedenie BBSK si vyberá z platnej zmluvy tie časti, ktoré sa im momentálne hodia, ale právne neobstoja a hľadajú si nejakú únikovú cestu.

Máme pocit, že aj za robením obštrukcií pri vydávaní licencie v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní je tu snaha vedenia BBSK nejakým spôsobom nás ochromiť po 1. januári 2019. My si počkáme, aký ďalší chybný krok urobia aj s ich krízovým tímom a  potom budeme na to reagovať.

Napriek všetkému sme naďalej pripravení rokovať s BBSK, ale zdôrazňujem, že ako subjekt so 70-ročnou históriou sme za posledné roky zažili všetkých predsedov samosprávneho kraja, množstvo úradníkov i poslancov a vieme veľmi dobre rozlíšiť dobromyseľnosť od nejakých úskokov.“

sad zvolen2

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné