Mesto si s projektom revitalizácie Mestského parku zopakuje stavebné konanie

SPRÁVY
2 /

Ako sme už informovali, koncom júna Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici na podnet bystrických aktivistov protestom prokurátorky napadla právoplatné stavebné povolenie na revitalizáciu Mestského parku vydané Stavebným úradom Malachov z procesných dôvodov. Pre Mesto Banská Bystrica je rozhodujúce stanovisko banskobystrického Okresného úradu.

Mestské zastupiteľstvo 26. júna 2018  schválilo financovanie projekt „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“  z eurofondov v dvoch etapách. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu 1. a 2. etapy sú v sume 1,6 milióna eur a v prípade jeho schválenia bude spolufinancovaný mestom vo výške 5 % z týchto výdavkov.

Keďže jednou z podmienok možnosti čerpania eurofondov je právoplatné stavebné povolenie na projekt, vedenie mesta zvažovalo, aké kroky podnikne po prokurátorskom proteste. Samozrejme bez právoplatného stavebného povolenia nemôže banskobystrická samospráva žiadať o eurofondy z IROP.

Hypoteticky mesto nemusí prijať protest prokurátora a stavebné povolenie, pokiaľ by ho právoplatne nezrušil samotný Okresný úrad, zostane v platnosti. Avšak s tým rizikom, že prokuratúra sa v tom prípade zrejme obráti na súd a až ten definitívne rozhodne o osude stavebného povolenia. To však môže byť už v čase, kedy sa nemusí stihnúť termín schvaľovania europrojektov.

Druhou a v tejto chvíli najreálnejšou možnosťou je, že mesto prokurátorský protest prijme, ak vydané stavebné povolenie Okresný úrad  zruší  a samospráva na rovnaký projekt bude musieť požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie nového stavebného povolenia v súlade so zákonom. Aj v tomto prípade zostáva v hre včasné dodržanie termínu výziev na podávanie europrojektov a žiadostí o eurofondy, ale podľa všetkého tu ešte existuje istá časová rezerva.

Primátor mesta Ján Nosko k prokurátorskému  protestu povedal:

„Mestský park je národná kultúrna pamiatka, zadávacie podmienky pre prípravu projektu boli teda striktne určené zo strany Krajského pamiatkového úradu. Na verejnom prerokovaní sme si vypočuli rôzne názory, no nie všetky pripomienky sa dajú zapracovať, pretože sú často protichodné a mnohé z nich sú v rozpore so zásadami ochrany národných kultúrnych pamiatok.“

K ďalšiemu postupu mesta primátor dodal:

„Mesto vyjadrenie Okresnej prokuratúry Banská Bystrica rešpektuje, no nestotožňuje sa s ním v plnom rozsahu.  Spis preto postúpime Okresnému úradu Banská Bystrica, ktorý vydá rozhodnutie. Revitalizácia mestského parku je jedna z našich priorít a cítime výraznú podporu aj zo strany verejnosti, aby sme zámer zrealizovali. Budeme preto naďalej postupovať tak, aby sme v projekte revitalizácie a jeho financovaní z európskych zdrojov boli úspešní.“

V sobotu 20. júla sa vo večerných správach  RTVS  vyjadril k tejto veci prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Július Ernek:

„Okresný úrad sa stotožnil len s tým, že v spise sa nenachádza určenie príslušného stavebného úradu a spis neobsahoval všetky doklady, ktoré boli nevyhnutné. Tie, ktoré boli do spisu dokladané počas stavebného konania, neboli následne sprístupnené účastníkom konania tak, ako mali byť.“

V praxi to znamená, že v procese stavebného konania pochybil stavebný úrad  –  Obecný úrad Malachov. Každý účastník konania (jedná sa najmä o dotknutých vlastníkov susedných pozemkov) má právo nahliadať do dokladov a vyjadrovať sa k nim.

Podľa našich informácií Okresný úrad v Banskej Bystrici preto zrušil vydané stavebné povolenie Obecným úradom Malachov z júla 2018, čo v prípade odvolania sa účastníkov konania môže ešte zmeniť nadriadený orgán, ktorým je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. S najväčšou pravdepodobnosťou však Mesto Banská Bystrica bude musieť s vypracovaným projektom absolvovať nové stavebné konanie na tom stavebnom úrade, ktorý nanovo určí Okresný úrad.

Pre náš portál to potvrdila Dominika Smoleňová  z kancelárie primátora mesta:

„Okresný úrad v Banskej Bystrici zrušil Stavebnému úradu Malachov vydané stavebné povolenie. Mesto osloví v tejto veci Okresný úrad, aby určil nový stavebný úrad, s ktorým budeme následne riešiť stavebné povolenia.“

Autor: (tom), Foto: ilustračné a vizualizácia