Matúš Kucbel: Unikátny organ v Španej Doline sme zachránili pre ďalšie generácie

ROZHOVOR
1 /

História organa v Španej Doline siaha do roku 1751. Počas svojej existencie bol viackrát ladený, reštaurovaný a neodborne opravovaný, čo viedlo k strate unikátneho barokového zvuku.

Organ v Španej Doline je posledný zachovaný zvukovo autenticky organ od vychýreného banskobystrického výrobcu organov Martina Podkonického z roku 1751. Unikátny je najmä barokový píšťalový fond, ktorý je pôvodný, nový je len hrací stôl organa. S pôvodným píšťalovým fondom sa na Slovensku pri iných organoch nestretneme, preto si tento organ aj po vyše dvesto rokoch zachováva svoje barokové čaro.

Organista Matúš Kucbel, ktorý sa stal dušou záchrany a obnovy špaňodoinského organa, nám v rozhovore približuje jeho jedinečnosť a celý priebeh obnovy tohto klenotu od miestneho organového majstra, vďaka čomu si aj súčasné či budúce generácie budú môcť vypočuť jeho pôvodný zvuk.

Môžete nám priblížiť, kedy sa začala obnova organa, kde a ako dlho prebiehala?

Kostol Premenenia Pána v Španej Doline, ktorého história sa začala písať v roku 1254 v sebe ukrýva jeden z posledných zvukovo autentických barokových organov na území Slovenska. Organ v Španej Doline bol postavený v roku 1751. Má teda úctyhodných 268 rokov. Za tento dlhý čas bolo do organu uskutočnených určite mnoho zásahov, za úmyslom opravy, ladenia, intonácie, mnohokrát ale aj nešťastnejšie zásahy za účelom modernizácie organa.

Našťastie však organ prežil až do súčasnosti a možno povedať, že sa naozaj zachovala jeho baroková podstata, ktorá spočíva v pôvodnom barokovom píšťalovom fonde organa. Približne 91 % píšťalového fondu je totiž pôvodného, čo tento organ umiestňuje na prvé priečky významnosti na našom území a po jeho obnove pôjde o jedinečný autentický zvukový unikát.

Je fascinujúce, že my sme práve tou generáciou, ktorá si vypočuje po 268 rokoch histórie tohto nástroja opäť jeho pôvodný barokový zvuk, do ktorého bolo v priebehu jeho dlhej histórie viackrát odborne, ale aj menej odborne zasahované.

Od júla 2018 sú píšťalový fond, vzdušnice a hracia traktúra prevezené do českého Krnova, kde pod vedením reštaurátorov Jaromíra Kánskeho a Josefa Brachtla prebieha jeho obnova. Organ by mal byť privezený späť do Španej Doliny v priebehu februára 2019 a ďalej by mali pokračovať fázy jeho obnovy v podobe výroby kópie barokového hracieho stola, ktorý sa nezachoval a v podobe výroby kópií vzduchovej sústavy (mechov), podľa objavenej časti z originálnych mechov.

19398083_10209436523504849_1546915710_n

V akom stave bol organ pred reštaurovaním?

Hra na tomto organe pred obnovou bola z pohľadu organistu prakticky znemožnená. Na organe sa totiž vyskytovali chyby, ktoré znefunkčňovali jeho správny a spoľahlivý chod. Register Principál nebolo možné vypnúť, štyri tóny v spodnej oktáve vôbec nehrali, v pedáli viacero tónov nehralo, dochádzalo k neustálemu zasekávaniu tónov a lámaniu kovových pružín vo vzduchovej komore organa.

Tesnenia na zásuvke boli opotrebované, preto dochádzalo k prefukom a preznievaniu tónov. Niektoré tiahla v mechanickej traktúre boli zle nastavené, niektoré dokonca strhnuté, čo znemožňovalo hranie ďalších tónov. Organ bol celkovo rozladený a rozintonovaný. Ovládanie organa bolo značne náročné: manubriá na ovládanie registrových zásuviek fungovali len ťažko a zasekávali sa. Možnosť hudobnej interpretácie bola znížená o dobrých 70 %.

matus kucbel2

Aké boli dôvody reštaurovania, vzhľad alebo zvuk?

Zámer obnovy organa vznikol vychádzajúc z jeho technického stavu. Hra na ňom bola výrazne obmedzená z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu. Stav organa si vyžadoval generálnu opravu v podobe reštaurovania a obnovy so zámerom prinavrátiť organ k jeho pôvodnej zvukovej, ale aj vizuálnej podobe z čias, keď bol skonštruovaný. Navyše sa v organe nachádzali ložiská drevokazného hmyzu, ktorý tento organ poškodzoval.

V septembri 2016 sme začali s oficiálnou snahou o záchranu tohto organa, spustili sme dobrovoľnú zbierku, organizovali sme organové koncerty na podporu tohto organa a postupne vo februári 2018 sme sa ocitli v súťaži vyhlásenej Nadáciou VÚB. Bol to ako zázrak z neba, pretože nazbierať potrebné financie na obnovu organa bol veľmi vysoký a náročný cieľ, ale Nadácia VÚB poskytla výhercovi súťaže až 30 000 € na obnovu a reštaurovanie výherného organa. Tak sme sa s vervou a veľkým nasadením pustili do boja o finančnú výhru.

27045287_10209436524584876_224330200_n

Trvalo dlho, kým sa podarilo získať financie na jeho opravu?

Snaha o záchranu organa sa začala v septembri 2016. Spustili sme dobrovoľnú zbierku, organizovali sme organové koncerty na podporu organa a vo februári 2018 sme sa ocitli v súťaži vyhlásenej Nadáciou VÚB. Bolo to ako zázrak z neba, pretože nazbierať financie potrebné na obnovu organa bol veľmi náročný cieľ. Nadácia VÚB nám poskytla ako výhercovi súťaže 30 000 € na obnovu a reštaurovanie. Mali sme teda veľkú motiváciu bojovať o finančnú výhru.

Celková suma obnovy je 44 667 €, ostávalo nám teda získať zvyšnú sumu do konca procesu obnovy Podpora je naozaj úžasná a som veľmi šťastný, že tento projekt sa pomaly blíži do svojho cieľa v júni 2019. Dovtedy neprestajne hľadáme financie, aby sme dosiahli výslednú sumu potrebnú na dofinancovanie obnovy.

27292645_10209436523624852_1014565220_n

V čom je organ pre Slovensko unikátom?

Organ v Španej Doline je jedným z mála takmer kompletne zachovaných barokových organov z polovice 18. storočia na Slovensku.  Nepôvodné sú v podstate len hrací stôl a mechy. Tieto dva prvky nebude problém nahradiť štýlovými kópiami. Píšťalový fond je takmer  kompletne zachovaný. Z celkového počtu 559 píšťal (433 manuál, 126 pedál) je 509 pôvodných, čo predstavuje 91,055 %.

Výsledným prínosom obnovy organa bude obnovenie nástroja z polovice 18. storočia v  jeho zvukovej i výtvarnej rovine a zároveň dosiahnutie na Slovensku ojedinelej symbiózy audiovizuálnej pamiatky s pôvodným barokovým mobiliárom chrámu.

Nástroj bude môcť byť opäť plnohodnotne využívaný nielen na liturgické účely, no hlavne v rámci organového festivalu s  možnosťou interpretácie organovej literatúry najmä z obdobia baroka. Obnovenú pamiatku bude možné prezentovať i vďaka kvalitným zvukovým nahrávkam na CD nosičoch, v interpretácii renomovaných organistov.

27152972_10209436524544875_1909137354_n

A čo hrací stôl a ďalšie unikáty?

Aj otázka hracieho stola, hoci sa nezachovala jeho pôvodná originálna podoba, je jednou z dôležitých otázok pri obnove organa v Španej Doline. Na základe dendrochronologického výskumu sme zistili, že organ v Španej Doline ako prvý zdokumentovaný organ na Slovensku mal samostatný hrací stôl. Organ v Španej Doline tak prepisuje históriu v učebniciach organológie.

 Doposiaľ prvý samostatný hrací stôl, ktorý nebol vbudovaný do skrine organa pochádza z roku 1783 a nachádza sa v barokovom organe v trnavskej bazilike sv. Mikuláša. Dendrochronologický výskum dokázal, že hrací stôl v Španej Doline bol naozaj samostatný a organ Martina Podkonického tak okrem svojho už teraz jedinečného postavenia autentického pamätníka slovenského barokového organárstva získal aj jednoznačné prvenstvo svojho autora v pokrokovom myslení a staviteľstve organov.

 Vo veži kostola sme tiež objavili torzo pôvodných barokových mechov majstra Martina Podkonického. Ide o naozaj pôsobivý nález. Mechy totiž nezodpovedajú typickým charakterom barokových mechov slovenského organárstva. Nejde o typické klinové mechy baroka, ale o špecifickú podobu mechov, skôr typickú pre francúzske barokové organárstvo. Majster Podkonický sa v Španej Doline naozaj vyznamenal pokrokovou prácou a netradičnyý spracovaním.

27399527_10209436523904859_1213874594_n

Autorom je teda Martin Podkonický,  kto dal organ postaviť?

Ide o organ Martina Podkonického, ktorý ako významný staviteľ organov pôsobil v 18. storočí v Banskej Bystrici. Martin Podkonický (1709-1771) patril medzi najvýznamnejších organárov neskorého baroka na strednom Slovensku. Staval nástroje aj na Orave a v Maďarsku. Vyučil sa v Banskej Bystrici u Daniela Valachyho st.. Od roku 1730 pracoval samostatne.

Nie je uvedené u ktorého organára sa vyučil jeho majster Valachy, ale podľa dochovaných nástrojov je jasný rakúsky (juhonemecký) vplyv. Práca Podkonického podľa nástroja na Španej Doline bola vysokých umeleckých i remeselných kvalít, porovnateľná s najlepšími v Rakúsku. Z prác strednej veľkosti Martina Podkonického sa zachoval iba organ v starej baníckej obci Špania Dolina.  Zároveň tiež ide o posledný a najväčší z dochovaných nástrojov majstra Podkonického. Podľa nápisu, ktorý sa v ňom našiel, bol vyhotovený  v roku 1751.

Dvanásťregistrový organ dali postaviť jezuiti pri príležitosti návštevy Františka I. v banských mestách. Bratská pokladnica prispela obnosom 138 zlatých, 162 zlatých uhradil páter superior. Cín použili z píšťal starého nástroja. Organové diely a časť píšťal doviezli na piatich vozoch z Banskej Bystrice.

015 (2)

Vie sa približne, koľko vyhotovenie takéhoto organu mohlo trvať?

O tomto som sa v literatúre nedočítal.  Vieme však, že cín použil majster Podkonický z píšťal starého nástroja renesančného nástroja, ktorý bol v špaňodolinskom kostole ešte pred týmto organom.

Pochádza z 18. storočia. Bol už niekedy reštaurovaný alebo opravovaný?

Pri organe v Španej Doline vieme len o niekoľkých opravách, ktoré sú zaznamenané na organovej skrini tohto nástroja. Z roku 1837 sa zachoval nápis na skrini Renovatum, a tiež nápis na píšťale jednej z píšťal v registry Octava 4., že nástroj ladil František Medrický, ktorý v Španej Doline pôsobil ako učiteľ a organista.

 Začiatkom 20. storočia organ opravoval či reštauroval banskobystrický organár Jozsef Hardonyi ml. Predpokladá sa, že práve pri tejto obnove zanikol pôvodný barokový hrací stôl a bol nahradený novým hracím stolom. Nevedno však prečo. Záznam o tejto oprave a reštaurovaní nejestvuje.

 V roku 1970 organ reštaurovala firma Organa Kutná Hora, dodali iný nový hrací stôl, chromatizovaný s pneumatickou traktúrou s doplnením chýbajúcich tónov. Posledná väčšia oprava bola realizovaná pravdepodobne v roku 2002. Práce uskutočnil Ing. Michal Káčerik. Oprava mala za cieľ vrátiť nástroj do pôvodného stavu z roku 1751. Bol odstránený neštýlový hrací stôl i pneumaticky ovládané vzdušnice pre rozšírenie tónových rozsahov manuálu aj pedálu.

 Jestvujúci hrací stôl firmy Organa nahradil nový hrací stôl, údajne podľa vzoru z pozostatkov hracieho stola nájdeného v hospodárskej budove bývalej fary.  Hrací stôl z roku 2002 je však vyrobený v štýle hracích stolov bežných až v druhej polovici 19. storočia. Je možné, že predlohou bol hrací stôl pochádzajúci z prestavby nástroja v priebehu 19. storočia. Stavbe nového hracieho stola v roku 2002 nepredchádzal seriózny výskum pôvodného nástroja, či analogických riešení.

 Rok 2002 je bez ďalších podrobností zaznačený v organovej skrini, nad najväčšou prospektovou píšťalou. Prvá naozajstná obnova so zámerom prinavrátenia organa do jeho pôvodnej zvukovej a technickej podoby však po 268 rokoch prebieha práve teraz.

014

Na webe sa píše, že ide o jednomanuálový 12 – registrový pedálový organ. Môžete to vysvetliť?

Jednomanuálový organ znamená, že organ disponuje jednou klaviatúrou. Poznáme aj väčšie organy, napr. vo veľkých katedrálach a kostoloch, ktoré pozostávajú z viacerých manuálov, teda hracích klaviatúr (z dvoch, troch, štyroch, ale aj piatich). Čím väčší organ, tým viac klaviatúr.

Pojem register označuje názov jednotlivých radov píšťal, ktoré sú zvukovo odlišné. Organ v Španej Doline disponuje 12 registrami, teda 12 radmi píšťal navzájom zvukovo odlišnými a vytvárajú tak celkovú dispozíciu zvukov organa. 12 registrov v Španej Doline pozostáva z týchto organových zvukov:  

Principal 8 ́ – pôvodný prospektový register, píšťaly sú veľmi zdobené;

Voice humana italica 8 ́ – pôvodný register, cínový,

Quintadena (Copula) 8 ́ – pôvodný register, cín, krytý;

Octava principalis 4 ́ – pôvodný register, cín;

Gemshorn 4 ́ – pôvodný register, cín, kónický;

Quinta major 3 ́ -2 2/3  – pôvodný register, cín;

Superoctava 2 ́ – pôvodný register, cín;

Mixtura 3x 1 1⁄2 ́ – 1 1/3 ́ – čiastočne pôvodný register, cín;

Subbass 16 ́ – pôvodný register, drevo, kryté

Octavbass (Principalbass) 8 ́ – pôvodný register, drevo, otvorené

Octava 4 ́ – pôvodný register, cín

Cornet 3×3 ́ 2 2/3 ́+ 2  ́+ 1 3/5 ́ – pôvodný register, cín

matus kucbel3

Ako prebiehala demontáž organa pred rekonštrukciou?

Od februára 2018, kedy špaňodolinský organ vyhral hlasovaciu súťaž Nadácie VÚB, do júla 2018 nebolo jasné, či sa reštaurovanie organa alebo jeho obnova bude môcť spustiť. Nami vybraná renomovaná firma z Česka, ktorá môže reštaurovať organy v Česku a v celej Európskej únii, nemohla na Slovensku prevádzať reštaurovanie pre krívanie legislatívy. Málokto si vie predstaviť čo všetko sme museli podstúpiť a koľko neistoty a obáv zažiť v priebehu 5 mesiacov – hrozilo, že projekt stroskotá. Našťastie sa podarilo (viď od 15. minúty):

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14102/178201?fbclid=IwAR26UnUyPTXLHF8YvVjV-_qSphGujihT-d1_OMIWVSe5Ej-K8U03JfdeerI#1448

V dňoch 11. a 12. júla 2018 sa projekt obnovy a záchrany špaňodolinského organa naplno rozbehol. Na základe rozhodnutí kompetentných úradov bolo vydané konečné povolenie na jeho obnovu a vývoz do zahraničia, kde v reštaurátorských a organárskych dielňach Jaromíra Kánskeho a Josefa Brachtla je dôkladne obnovovaný jeho historicky vzácny píšťalový fond.

Po viac ako piatich mesiacoch od výhry špaňodolinského organa v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB, ktorá poskytla grant vo výške 30 000 eur, mohol byť neskorobarokový skvost slovenského organárstva odborne obnovený a zachránený pre ďalšie generácie.

Demontážou sa začala prvá fáza záchrany organa majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jednotlivé diely boli starostlivo odobraté z organovej skrine a balené do špeciálnych prepravných boxov. Po 260 rokoch od skonštruovania organa možno povedať, že ide o prvú poriadnu obnovu so snahou o návrat k pôvodnej idey Martina Podkonického z roku 1751.

 Historický píšťalový fond organa, ktorý pochádza pravdepodobne z cínu predchádzajúceho ešte staršieho špaňodolinského organa, vzdušnice, píšťalnice a hracia traktúra boli prevezené do Krnova v Českej Republike. V reštaurátorských dielňach pánov Kánskeho a Brachtla sú tieto komponenty odborne a dôkladne obnovované.

Reštaurátor Jaromír Kánsky to vtedy komentoval slovami: „My budeme robiť obnovu toho zvuku nástroja, aby znel veľmi podobne, ako znel v dobe vzniku v 18. storočí. A potom budeme robiť nové mechy ako kópiu mechov 18. storočia, to je zásobovanie vzduchom. A následne obnovíme traktúru, ktorá je zariadením na ovládanie píšťal organistom. V druhej fáze bude obnovený hrací stôl, ako replika neskorobarokového hracieho stola.“

007 (2)

Odkedy pôsobíte ako organista v Rímskokatolíckom kostole Premenenia Pána v Španej Doline?

Pri organe v Španej Doline pôsobím už 11 rokov. Ale nie hneď od začiatku som si uvedomoval jeho vzácnosť a jedinečnosť. Myslím, že do doby, odkedy sme informácie o ňom začali verejne propagovať ho za jedinečný skvost nepokladali dokonca ani miestni. Ale tento organ má v sebe čaro. Od prvého momentu ako som si naň zahral ma k nemu pripútal jeho jedinečný zvuk, aký z jeho píšťal vychádzal. Hoci som tomu nerozumel, cítil som akúsi výnimočnosť.

Dnes už viem povedať, že ide o autentický barokový hudobný nástroj, ktorý na Slovensku nemá páru a že to, čo oslovuje a púta uši jeho poslucháčov je práve historický zvuk, ktorý z neho vychádza. Ale ešte len bude vychádzať! My sme pred obnovou mohli síce počuť náznaky historickej zvukovosti, avšak nie v správnej intonácii píšťal, po rôznych neodborných zásahoch do organa, či po snahách o jeho modernizáciu.

Myslím, že po jeho obnove to bude veľmi jednoznačné aj pre bežných poslucháčov, že nejde o všedný a typický hudobný nástroj, aký možno počuť vo väčšine dedinských chrámov. Ale že ide o jedinečný historický pamätník európskeho významu na poli slovenského barokového organárstva.

Nález rukopisu2

Ako často sa organ používa? Je potrebné k nemu po reštaurovaní nejako špeciálne pristupovať?

Až do začiatku obnovy sa organ používal pravidelne pri bohoslužbách v nedele a sviatky. Pred jeho obnovou, počas snahy o popularizáciu myšlienky jeho obnovy, sme zorganizovali aj niekoľko organových koncertov. Máme za to, že tento organ nie je len regionálnym, ale aj celoslovenským a minimálne celoeurópskym pamätníkom obdobia barokového organárstva a po svojej obnove bude pútať pozornosť nielen domácich milovníkov organovej barokovej hudby, ale dozaista i poslucháčov z celého Slovenska, Európy, ale aj sveta.

Špania Dolina ako klenot v srdci Slovenska získa týmto organom jedinečnú historickú atrakciu, ktorá nemá vo svojom blízkom ani vzdialenejšom okolí páru a konkurencie. Úspešné ukončenie projektu obnovy špaňodolinského organa si sľubuje pritiahnuť do Španej Doliny množstvo turistov a záujemcov o tento barokový skvost medzi hudobnými nástrojmi.

Pripravený je tiež pravidelný organový festival VIVAT VOX ORGANI v Španej Doline, ale tiež ďalšie množstvo umelecko-duchovných aktivít pri tomto organe. Okolo historického organa sa formuje tiež nový hudobný ansámbel, pozostávajúci z hudobníkov pôsobiacich v Banskej Bystrici.

kostol premenenia pana spania dolina

Organ dostal podporu od Nadácie VÚB na základe verejného hlasovania. Cítite v ľuďoch podporu? Prekvapilo vás to?

V septembri 2016 začala naša snaha o záchranu organa v Španej Doline. Nikto z nás netušil, že vo februári 2018 budeme zaradení do súťaže s výhrou 30 000 € na záchranu jedinečného špaňodolinského organa Martina Podkonického z roku 1751.

 Od prvého dňa súťaže sme sa držali na vrchole súťažného rebríčka. Veril som vo výhru, ale netušil som, že to bude také jednoznačné. Takmer 20 000 ľudí vyjadrilo, že sa ich história, súčasnosť a budúcnosť historického organa v Španej Doline týka.

 Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali, ktorí šírili našu snahu o výhru, ďakujem všetkým našim nenápadným a neznámym hrdinom, bez ktorých by sme nevyhrali. Okolo organa už vzniklo neformálne zoskupenie ľudí, ktorým na tomto organe záleží. Hovoríme si: „Priatelia špaňodolinského organa. Podpora je naozaj úžasná a som veľmi šťastný, že tento projekt sa pomaly blíži do svojho cieľa. Bez pomoci ľudí z okolia by sa nám to nepodarilo.“

matus kucbel4

Očakávate že oprava prinesie veľké zmeny napríklad v novom zvuku?

Výsledným prínosom reštaurovania bude obnovenie nástroja z polovice 18. storočia v  jeho zvukovej i výtvarnej rovine a zároveň dosiahnutie na Slovensku ojedinelej symbiózy audiovizuálnej pamiatky s pôvodným barokovým mobiliárom chrámu.

Pre zaujímavosť pri obnove organových dielov v dielni bol na prospektovej vzdušnici nájdený štítok s rukopisom Martina Podkonického, ktorý dosvedčuje, že organ pochádza z jeho dielne.

nález rukopisu1

 

Zdroj: (dem), Foto: archív Matúša Kucbela, Ján Krošlák a ilustračné