Jozef Ďuriančík: Mestská pamiatková rezervácia Banská Bystrica má 65 rokov

História
1 /

Na Slovensku je 138 miest z toho  18  mestských pamiatkových rezervácií (MPR) a 10 pamiatkových rezervácií  ľudovej architektúry (PRĽA). Počet národných kultúrnych pamiatok (NKP)  dosahuje 9 802.

Najväčšia  koncentrácia MPR na Slovensku  je na Spiši a v regióne stredoslovenských banských miest: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica a Štiavnické Bane.

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica bola vyhlásená 18. mája 1955 opatrením Povereníctva kultúry č. 16.118/1955-leg., v ktorom sa za predmet ochrany určila najcennejšia kultúrnohistorická časť mesta ako „vynikajúci doklad umeleckého a historického vývoja spoločnosti, vysokého majstrovstva a výtvarného citu predošlých generácií“. Predchádzalo tomu Uznesenie Zboru povereníkov  SNR zo dňa 26. apríla 1955 Ú.V. č. 53/1955.

V súčasnosti má legislatívnu platnosť aktualizácia vymedzenia územia pamiatkovej rezervácie (PR) vyhlásená Nariadením vlády SR č. 108/2004 Z. z. zo dňa 10. 2. 2004 o pamiatkových rezerváciách Banská Bystrica a Kremnica (Zákon č. 49/2002 Zb.  z 19.12.2001 o ochrane pamiatkového fondu na Slovensku vstúpil do platnosti 1. 4. 2002).

Pretože po vyhlásení MPR Banská Bystrica nedošlo k stanoveniu ochrany hodnôt pamiatkového územia a v priebehu času došlo k  nevhodným zásahom do urbanistickej štruktúry mesta, Krajský pamiatkový úrad  v Baskej Bystrici po prerokovaní so zástupcami Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v roku 2008 vypracoval ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie.

Jadrom MPR Banská Bystrica je najstaršie územie mesta dnes obkolesené zbytkom mestského opevnenia, ktoré bolo dokončené v rokoch 1608 – 1614. Z pôvodnej dĺžky opevnenia 3 700 m zostalo 1 000 m  – 45,60 ha, neúplného opevnenia, ktoré tvorí
historické jadro mesta z najcennejšími stavebnými a umeleckými pamiatkami od dôb gotiky.

Dominantné postavenie v historickom centre mesta má dodnes Mestský hrad so svojimi sakrálnymi a profánnymi stavbami, ktoré vznikli v čase, keď Banská Bystrica bola známa vo svete ako mesto medi.

Tamojším obyvateľstvom vytvorené kultúrno – historické pamiatky v priebehu 760 rokov
vzbudzujú u domácich, ale predovšetkým zahraničných návštevníkov mimoriadnu pozornosť. Žiaľ banícku minulosť Banskej Bystrice nachádzame len v názve mesta a jeho prívlastku  „medené mesto“…

Autor: Jozef Ďuriančík, Foto: ilustračné