Vďaka Slávikovi z Bratislavy sa oddialila výstavba parkoviska na Rudohorskej

SPRÁVY
10 /

rudohorska4

Volajú ho nočná mora stavebníkov a samospráv – podivný predseda Združenia domových samospráv z bratislavskej Petržalky Marcel Slávik. Virtuálne pôsobí na celom Slovensku, svoje neblahé skúsenosti má s ním aj mesto Banská Bystrica.

Verejné parkovisko na Rudohorskej

S námietkami Marcela Slávika sa stretli na Stavebnom úrade v Banskej Bystrici pri napádaní výstavby bytových domov na Fončorde či inovatívnej technológie recyklácie nespracovateľných PET odpadov v areáli bývalej bystrickej Cementárne, ale aj pri výruboch stromov. Podarilo sa mu maximálne oddialiť zahájenie stavieb či správoplatnenie úradných rozhodnutí.

Na elektronickej úradnej tabuli mesta si Slávik vlani, po augustovom nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, našiel materiály k stavebnému konaniu na verejné parkovisko Rudohorská pre 120 áut so zeleňou (keďže mesto Banská Bystrica je investorom, príslušným stavebným úradom sa stala obec Malachov). Ako obvykle aj teraz komunikoval s úradom iba elektronicky z Petržalky, na mieste budúcej stavby sa neobjavil.

Tak ako v iných prípadoch, aj tu sa Slávik prihlásil do konania ako jeho domnelý účastník a vzniesol svoje pripomienky, zväčša formálneho charakteru. Nebol však uznaný za účastníka konania, kvôli čomu sa muselo prerušiť stavebné konanie až do vyriešenia tohto sporu, aj po ňom však pokračoval v napádaní stavebného povolenia. Plánovaný začiatok výstavby sa tak z jesene 2016 až na tento rok. Obyvatelia najväčšieho bystrického sídliska tak museli čakať ďalšie mesiace na vyriešenie tohto „umelého“ problému.

Keď sme sa vlani pýtali Slávika, prečo postupuje proti verejnému záujmu obyvateľov sídliska Rudlová – Sásová, pre ktorých chce mesto vybudovať nové parkovacie miesta, jeho lakonická odpoveď znela:

„V tomto prípade my vystupujeme ako dotknutá verejnosť zo zákona, nie ako zástupca niekoho konkrétneho či niektorého z bytových domov. My sa len pýtame, či je všetko dodržané tak, ako káže zákon. Dávame pripomienky, lebo môžeme.“

Riešenie námietok Marcela Slávika prešlo až do tohto roka. Voči rozhodnutiu Stavebného úradu sa odvolal na Okresný úrad v Banskej Bystrici, ktorý v júni definitívne potvrdil právoplatnosť stavebného rozhodnutia na výstavbu verejného parkoviska Rudohorská, ktorá môže začať až v týchto dňoch, po takmer 9 mesiacoch od plánovaného termínu.

Marcel Slávik

Tento bývalý úradník neúspešne sa pokúšajúci dostať do politiky,  v roku 2006 spoluzakladal Združenie domových samospráv, ktorého je dnes predsedom. Nechce prezradiť, koľko má toto združenie členov, vraj sú to osobné údaje. Existuje podozrenie, že združenie je len on.

Podľa vlastných slov sa z tejto pozície dlhodobo zasadzuje o transparentnosť a zákonnosť rozhodovacích procesov a realizuje mnohé zaujímavé projekty a nápady skvalitňujúce život v meste. V poslednom čase rozšíril svoju pôsobnosť na stavebné úrady po celom Slovensku. Z Bratislavy napáda územné a stavebné konania vrátane EIA po celom Slovensku.

Jeho činnosť je v princípe jednoduchá. Na internetových stránkach miest si doma nájde práve prebiehajúce EIA, územné či stavebné konania a do nich formálne vstúpi ako domnelý účastník so svojimi formálnymi pripomienkami (niekde napríklad požaduje zriadenie parkov či fontán). Tie posiela na stavebné úrady mailom so zaručeným elektronickým podpisom. Keď úrad jeho pripomienky neakceptuje alebo ho ako neoprávneného účastníka vylúči z konania, tak má pripravené odvolanie zväčša v posledný deň lehoty, čím sa oddiali začatie výstavby.

Môžeme spomenúť napríklad futbalové štadióny a športoviská v Trenčíne, Košiciach, Dunajskej Strede či Bratislave – Rači. Okrem iného napáda aj konania o výruboch stromov po celom Slovensku, Banskú Bystricu nevynímajúc.

Legendárny hokejista Ľubomír Višňovský, ktorý je jedným z investorov športového areálu v Bratislave – Rači, o ňom povedal:

„Pán Slávik si z toho robí biznis, všetky zákony má preštudované a má z toho firmu. Robí len zle a tí ľudia, čo sa snažia, pracujú a takisto aj investori na to už nemajú nervy. Viem, že pred časom, ako niekde končil jednu stavbu povedal, že po tomto ide na Višňovského. On sa chvíľku ozýva, potom zasa nie, a tak dokola.”

Známy podnikateľ Oszkár Világi k Slávikovým námietkam odďalujúcim rekonštrukciu futbalového štadióna v Dunajskej Strede uviedol:

„V celej krajine sa míňajú tisíce úradných hodín na nášho občana S., ktorý sedí doma a posiela vyjadrenia do všetkých kútov Slovenska. Investičné zámery sa tak odkladajú a úrady sa roky vyrovnávajú s nezmyselnými námietkami ekologicky cítiaceho občana S.“

Marcel Slávik spôsobil aj časové zdržanie spoločnosti, ktorá pripravuje haly pred dodávateľov Jaguaru. Okrem iného od investora žiadal vybudovať v priemyselnom parku pri Nitre „lokálny parčík ako samostatný stavebný objekt, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.“

Samosprávy aj investori sa kvôli Slávikovi obrátili na ministerstvo životného prostredia so žiadosťou, aby riešilo neobmedzenú možnosť byť účastníkom EIA a následne aj územných či stavebných konaní rôznym združeniam, ktoré nemajú žiadny vzťah k posudzovanej stavbe a  zneužívajú to.

Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák reagoval slovami:

„Ministerstvo aktivitu spomínaného občianskeho združenia eviduje v rámci procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Právo verejnosti mať prístup k informáciám o životnom prostredí, k rozhodovaniu o nich a prístupu k spravodlivosti vychádza z princípov Aarhuského dohovoru.“

V praxi to znamená, že Marcel Slávik so svojím združením a jemu podobní môžu aj naďalej využívať platné zákony SR pre svoje účely nielen proti samosprávam a investorom, ale v Banskej Bystrici aj proti verejnému záujmu občanov. Preto je dobré o takýchto praktikách aspoň informovať verejnosť.

Bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik o Marcelovi Slávikovi povedal:

Autor: (tom), Foto: ilust.