Priznania k dani z nehnuteľností na rok 2018 sa podávajú do 31. januára

SPRÁVY
0 /

danove priznanie1

Pre podnikateľov a živnostníkov predstavuje 31. marec posledný termín ma podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok. Pre obyvateľov mesta je takýmto dôležitým dátumom 31. január, dokedy je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností, keď u daňovníka nastala v predchádzajúcom roku nejaká zmena.

Ak ste minulý rok nadobudli alebo predali nehnuteľnosť kúpnou či darovacou zmluvou a vklad do katastra nehnuteľností bol povolený do 1. januára 2018, musíte podať priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 príslušnému správcovi dane (v našom prípade mestu, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza) na predpísanom tlačive najneskôr do 31. januára 2018.

Platí to aj v  prípade, že v  roku 2017 nastala u daňovníka zmena, ktorá má vplyv na výpočet dane z nehnuteľností (napr. bolo vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov k nehnuteľnostiam, bolo vydané právoplatné stavebné, kolaudačné alebo iné rozhodnutie o  zmene užívania nehnuteľností, zmenila sa výmera či druh pozemku, začala sa užívať drobná stavba alebo prístavba). Pokiaľ sa v priebehu minulého roka nič nemenilo, daňové priznanie sa nepodáva.

„Ak ste dovŕšili 62 rokov k 1. januáru 2018 a vlastníte nehnuteľnosť, rodinný dom alebo byt, ktorý Vám slúži na trvalé bývanie a neuplatnili ste si ešte nárok na zníženie dane z nehnuteľností, nezabudnite tak urobiť podaním čiastkového priznania k dani najneskôr do 31. januára 2018,“

upozorňuje vedúca Oddelenia daní a poplatkov MsÚ Banská Bystrica Mgr. Viera Dudíková.

V opačnom prípade Vám zanikne nárok na zníženie dane z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2018. Ak ste si tento nárok na zníženie dane uplatnili v predchádzajúcom období, nemusíte podávať nové priznanie.

Všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici alebo na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Dane a poplatky – tlačivá pre rok 2018. V prípade potreby kontaktuje príslušného správcu dane, ktorý je uvedený v sekcii Správca dane z nehnuteľností.

 

Zdroj: mesto BB, Foto: ilustračné