Nový študijný program Psychológia na Pedagogickej fakulte UMB

SPRÁVY
1 /

pdf umb3

Pedagogická fakulta Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici získala v uplynulých dňoch akreditáciu nového študijného programu – Psychológia. Študijný  program Psychológia sa otvára už v akademickom roku 2017/2018.

Psychológia

Prihlášky na tento študijný program je možné zasielať do 31.júla 2017. Dodatočné prijímacie pohovory sa uskutočnia v polovici augusta 2017.

„Absolvent programu môže pôsobiť ako asistent v oblasti klinickej, pracovnej, poradenskej, školskej a forenznej psychológii. Štúdium psychológie je v súčasnej dobe vyhľadávané  a otvorenie študijného programu na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je reakciou na dopyt zo strany absolventov stredných škôl,“

hovorí Eva Hupková, referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PdF UMB..

Všeobecné informácie  o prijímacom konaní

V prípade nižšieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky. V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je plánovaný počet prijatých študentov pri nekonaní prijímacích pohovorov bude v Bc. štúdiu kritériom na prijatie študijný priemer strednej školy (so zohľadnením výsledkov maturitnej skúšky).

Poplatok za prijímacie konanie: 35 €  (len v prípade podania písomnej formy prihlášky)  Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 32 €, zároveň ju zašle i v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11  Banská Bystrica.

Uplatnenie absolventa

Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom odbore psychológia (Bc.) je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť, pripravená kompetentne vykonávať suportívne psychologické činnosti asistenta zaradeného na rôznych pracovno – funkčných miestach v oblasti vedecko – výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke http://www.pdf.umb.sk/.

plagat psychologia

Zdroj: PdF UMB, Foto: ilust.