Tretí sektor: Program pre aktívnych občanov podporil prvých 49 projektov

SPRÁVY
0 /

Nadácia Ekopolis spoločne s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou podporili 49 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 2 647 611 eur.

Vďaka programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2014 – 21, tak od tohto leta odštartujú po celom Slovensku projekty pre zapájanie občanov do verejného diania, vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, ochranu ľudských práv a pre zlepšenie postavenia zraniteľných skupín.

„Program rozdeľuje podporu cez 5 tematických oblastí – Občianska participácia, Obhajoba verejných záujmov, Ľudské práva, Zraniteľné skupiny a Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti,“

hovorí Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis.

V téme Občianska participácia je podporených 7 projektov v celkovej výške 420 000 €. Príkladom podporenej aktivity s miestnym a regionálnym dopadom v tejto téme je príspevok vo výške 79 922 € pre združenie Otvor dvor z Rožňavy, na vytvorenie regionálneho co -workingového centra v Kultúrno – kreatívnom centre Kláštor.

Iným typom je projekt “Aj Ty si Slovensko . Digital”, ktorý aj vďaka podpore 64 996 € vytvorí dobrovoľnú komunitu zameranú na zlepšenie stavu e – Governmentu, či už z hľadiska tvorby politík, hodnotenia IT projektov alebo vývoja komunitných IT aplikácií.

V téme Obhajoba verejných záujmov je podporených 10 projektov v celkovej výške 750 000 €. Projekt n. o. Lipana „Deti nepočkajú!“ má za cieľ pomôcť ku zmenám v kvalite vzdelávania na Slovensku v zmysle princípu „kvalitnú školu tvoríme spolu“. Spojením síl aktérov vo vzdelávaní vedením konštruktívneho dialógu a pozitívnou mediálnou kampaňou chce projekt dosiahnuť prvý krok ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku. Projekt je podporený sumou 95 081 €.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) získal 71 910 € na projekt  zameraný na zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a dosiahnutím lepšej spolupráce medzi štátnou správou, mimovládnymi organizáciami, odbormi a zamestnávateľmi v tejto oblasti.

Téma Ľudské práva má prioritu zlepšiť na Slovensku  vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv. Program v nej podporil 4 projekty v celkovej výške 242 135 €. Združenie ADRA z Bratislavy cez projekt s podporou 74 186 €  – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z., Bratislava zabezpečí vzdelávanie učiteľov a pracovníkov s mládežou v oblasti ľudských práv s využitím metodík Rady Európy Kompas a Kompasito. Projekt zabezpečí šírenie osvety o ľudských právach aj cez živé knižnice a divadelné predstavenia.

Združenie Potôň z Bátoviec zrealizovať s podporou 64 980 € súbor dvadsiatich celodenných zážitkovo – vzdelávacích podujatí, zameraných na vzdelávanie k ľudským právam, znižovanie xenofóbnych nálad, radikalizácie a neznášanlivosti mládeže voči diskriminovaným skupinám.

V téme Zraniteľné skupiny bolo na podpora vybratých na podporu 12 malých projektov v celkovej výške 168 875 €. Príkladom je grant pre Združenie Detstvo deťom 14 879 € zameraný na mladé rómske rodiny a ich deti v meste Dobšiná. Projekt podporí aktivity rodičovského centra, priamu prácu s deťmi od narodenia a s matkami v ich domácom prostredí,

Vyššími grantmi bude v tejto oblasti podporených 7 projektov v celkovej výške 418 063 €. Združenie Cesta von cez projekt Omama s podporou 64 953 € poskytuje komplexnú ranú starostlivosť deťom z vylúčených rómskych komunít vo veku 0 – 6 rokov a pomáha tak znižovať vývinový sklz, spôsobený toxickým stresom, ktorému deti v chudobe čelia. Aktivity prebehnú v Revúcej, Bardejove a v Košiciach – okolí.

Program podporuje aj rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. V prvej výzve v tejto téme bolo podporených 9 organizácií ktoré budú mať možnosť investovať do vlastnej udržateľnosti, alebo sa usilovať o zlepšenie prostredia pre rozvoj občianskych organizácií na Slovensku.

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru z Bratislavy získala 62 569 € na posilnenie vlastných kapacít a zlepšenie spolupráce občianskych kultúrnych organizácií. Združenie bude zároveň vstupovať do pripomienkovanie lokálnych a národných politík v oblasti podpory kultúry.

Centrum pre filantropiu n. o. bude spolu s nórskym parterom Norsensus Mediaforum z Osla pracovať na rozvoji nových moderných online nástrojov pre organizácie, ktoré im zjednodušia prístup k financiám od individuálnych darcov. Tento partnerský projekt bol podporený sumou 103 256 €.

Viac informácií nájdete na www.acfslovakia.sk.

Zdroj: Martina Ragalová, Foto: ilustračné