Testovacia kampaň EÚ potvrdila dvojakú kvalitu u tretiny potravín

SPRÁVY
0 /

Európska komisia v pondelok 24. júna 2019  uverejnila výsledky testovacej kampane v Európskej únii týkajúcej sa potravinových výrobkov, z ktorých vyplýva, že niektoré výrobky s rovnakou alebo podobnou značkou majú odlišné zloženie.

Takmer 1 400 potravinových vzoriek potravinových výrobkov v 19 krajinách EÚ

Predseda EK  Jean – Claude Juncker  je od svojho prejavu o stave Únie v roku 2017 odhodlaný riešiť problém dvojakej kvality výrobkov. Európska komisia dosiahla pokrok v rôznych iniciatívach a aktuálne uverejnila štúdiu nadväzujúcu na testovanie potravinových výrobkov v celej EÚ pomocou rovnakej metodiky s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu potravinových výrobkov v EÚ.

Zo štúdie, ktorú na základe analýzy takmer 1 400 potravinových výrobkov v 19 krajinách EÚ vypracovalo Spoločné výskumné centrum – interný vedecký a znalostný útvar EK (JRC), vyplýva, že 9 % porovnávaných výrobkov malo odlišné zloženie, aj keď predná strana ich balenia bola rovnaká.

Ďalších 22 % výrobkov s odlišným zložením malo podobnú prednú stranu balenia. Štúdia nepreukázala konzistentný geografický model. Vychádzajúc z novovypracovanej metodiky budú príslušné vnútroštátne orgány teraz môcť vykonať analýzu jednotlivých prípadov potrebnú na odhalenie zavádzajúcich praktík, ktoré sú na základe spotrebiteľského práva EÚ zakázané.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, k tomu povedal:

„Niektorí Európania majú pocit, že značkové potraviny, ktoré si kupujú, sú odlišné, možno aj horšie v porovnaní s tými, ktoré sú dostupné inde. Komisia sa obrátila na našich vedcov, aby nám pomohli objektívne posúdiť rozsah takýchto rozdielov na jednotnom trhu. Výsledky sú zmiešané: na jednej strane som šťastný, že vedci nenašli žiadne dôkazy o rozdieloch v zložení značkových potravín medzi východom a západom, na druhej strane ma však znepokojuje, že zistili, že až jedna tretina testovaných výrobkov s rovnakým alebo podobným označením má odlišné zloženie.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová v tejto súvislosti dodala:

Na jednotnom európskom trhu nebudú existovať dvojaké štandardy. Vďaka novým právnym predpisom, ktoré penalizujú dvojakú kvalitu a posilňujú práva spotrebiteľských orgánov, máme k dispozícii nástroje na ukončenie týchto praktík. Európski spotrebitelia budú môcť nakupovať s plnou dôverou, že kupujú to, čo vidia.”

Hlavné zistenia EK

V rámci štúdie sa posúdilo 1 380 vzoriek 128 rôznych potravinových výrobkov z 19 členských štátov. Z dôvodu obrovskej rozmanitosti potravinových výrobkov na trhu EÚ však vzorka nie je reprezentatívna. Zo štúdie vyplýva, že vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá tomu, ako boli výrobky prezentované: 23 % výrobkov malo rovnakú prednú stranu balenia a rovnaké zloženie a 27 % výrobkov malo uvedené odlišné zloženie v rôznych krajinách EÚ a odlišnú prednú stranu balenia.

V 9 % prípadov mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej EÚ odlišné zloženie. Síce mali rovnakú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.

Ďalších 22 % výrobkov, ktoré boli prezentované podobne, malo odlišné zloženie, mali podobnú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.

Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo podobného balenia výrobkov s rôznym zložením, neexistuje konzistentný geografický model. Rozdiel v zložení testovaných výrobkov navyše nemusí nevyhnutne predstavovať rozdiel v kvalite výrobku.

Súvislosti

V súlade s právnymi predpismi EÚ by obchodovanie s tovarom, ktorý sa na trhu v inom členskom štáte prezentuje ako rovnaký aj napriek tomu, že tento tovar má výrazne odlišné zloženie alebo vlastnosti, ktoré sa nedajú podložiť oprávnenými a objektívnymi dôvodmi, mohlo viesť k nespravodlivému a neoprávnenému zavádzaniu spotrebiteľov.

V štúdii, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum Komisie, sa opisuje situácia na trhoch 19 zúčastnených členských štátov počas obdobia vykonávania prieskumu (november – december 2018). Testovacia kampaň bola súčasťou reakcie Európskej komisie na obavy týkajúce sa dvojakej kvality potravín. Výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov, a to po sťažnostiach na orgány alebo združenia na ochranu spotrebiteľov.

Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum v spolupráci s členskými štátmi. Táto metodika umožňuje porovnateľný výber vzoriek, testovanie a interpretáciu údajov v celej EÚ. Všetky členské štáty EÚ boli vyzvané, aby zhromažďovali informácie týkajúce sa zloženia vybraných potravinových výrobkov ponúkaných na ich trhoch.

Devätnásť členských štátov EÚ predložilo informácie o 113 značkových výrobkoch a 15 výrobkoch s vlastnou značkou. V prvom kroku táto analýza vychádzala z informácií na štítkoch výrobkov a na prednej strane balenia.

Uverejnená správa poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v EÚ. Na to, aby bolo posúdenie reprezentatívnejšie, a na lepšie pochopenie prepojenia medzi zložením a kvalitou sú však potrebné ďalšie kroky a výskum.

Na prieskume sa zúčastnili tieto členské štáty: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.

Opatrenia Komisie v tejto oblasti

Európska komisia dosiahla pokrok v rôznych iniciatívach:

– objasnením, kedy dvojaká kvalita výrobkov predstavuje zavádzajúce praktiky, a to prostredníctvom právnych predpisov v rámci nedávno schválenej Novej dohody pre spotrebiteľov,

– vytvorením spoločnej metodiky na testovanie potravinových výrobkov,

– vydaním súboru usmernení s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa spotrebiteľov a potravín,

– vyčlenením viac ako 4,5 milióna EUR na vyriešenie tohto problému,

– testovaním výrobkov v celej EÚ rovnakou metodikou s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu výrobkov.

Ďalšie kroky

Európska komisia uverejnila novú výzvu na predkladanie návrhov s celkovým rozpočtom vo výške 1,26 milióna eur na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií v oblasti testovania výrobkov a identifikácie potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žiadosti je možné podať najneskôr do 6. novembra 2019.

Slovenské stanovisko

Slovensko bolo jedným z hlavných ťahúňov protestu proti dvojakej kvalite výrobkov, pri ktorom sa v rovnakom alebo veľmi podobnom obale skrýva iný obsah alebo zloženie. Testy na Slovensku ukázali, že časť produktov, predávaných na Slovensku, mala kvalitatívne horšie parametre ako výrobky predávané v západných štátoch Európskej únie.

Podobne aj v ďalších nových krajinách EÚ, ktoré mali rovnaké skúsenosti, silnel odpor voči týmto praktikám. To nakoniec viedlo k prijatiu smernice Európskym parlamentom, ktorý zaradil dvojakú kvalitu výrobkov medzi nekalé obchodné praktiky. Ponechal však výrobcom možnosť predávať inú kvalitu v inom obale, prípadne ďalšie výnimky.

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná  k výsledkom analýz Európskej komisie uviedla:

„Je znepokojujúce, že až 31 percent výrobkov malo zloženie so značnými rozdielmi, pričom predný obal výrobkov týmto skutočnostiam nenasvedčoval. Takéto praktiky jednoznačne možno označiť za neférové zavádzanie spotrebiteľov.“ 

Citujeme zo stanoviska Slovenského združenia pre značkové výrobky:

„Zo správy JRC vyplýva, že v zložení živín a/alebo zložkách môžu existovať rozdiely, ale tieto nie sú štrukturálne prepojené so špecifickými zemepisnými oblasťami a z väčšej časti ich možno logicky vysvetliť. Je bežné, že zloženie výrobkov môže byť rozdielne z viacerých dôvodov vrátane dodržiavania vnútroštátnych právnych predpisov a noriem, dostupnosti surovín a podpory miestnych dodávateľských reťazcov a tiež investícií do snahy o zmeny výrobkov s cieľom zlepšiť ich nutričný profil.“

Zdroj: Európska komisia a TASR, Foto: ilustračné