Niektoré bystrické prevádzky sú otvorené pre štamgastov, polícia ich pokutuje a hygienici robia procesné úkony

SPRÁVY
21 /

Aj v Banskej Bystrici platí od októbra minulého roka opakovane predlžovaný núdzový stav a neustále sa meniace protipandemické opatrenia. Napriek tomu sa stále nájde dosť ľudí, ktorí nedodržujú tieto nariadenia, vrátane prevádzok, ktoré by mali byť zatvorené.

Otvorené bystrické prevádzky v čase pandémie

Už dlhšiu dobu budia záujem bystrickej verejnosti dve prevádzky na Rudohorskej v Rudlovej Sásovej – Šport 37 Bar a pohostinstvo Domino, ktoré sú otvorené pre svojich návštevníkov aj v tejto pandemickej dobe napriek tomu, že tu niekoľkokrát zasahovala štátna i mestská polícia a rieši ich Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Je zrejmé, že takých prevádzok je v meste viac. Záleží na tom, či to niekto oznámi alebo pri kontrole na to prídu policajti.

V Šport 37 Bare bolo otvorené pre štamgastov už vlani v decembri a pokračuje to aj v tomto roku. O priebehu prvej kontroly informovala asistentka náčelníka MsP v Banskej Bystrici Lívia Vitaloš slovami:

„Aj keď v čase príchodu hliadok mestskej polície boli priestory uzavreté a bol odmietnutý vstup príslušníkom do prevádzky, po vykonaní šetrenia a vykonaní príslušných legislatívnych opatrení, priestory prevádzky boli sprístupnené.“

Ukázalo sa, že vo vnútri prevádzky  sa v čase kontroly nachádzal personál aj viacerí zákazníci. Prítomní policajti na mieste prípad zdokumentovali. Tým fyzickým osobám, ktoré porušili nariadenia, udelili blokovú pokutu  a vec postúpili na riešenie banskobystrickému RÚVZ. 

„Porušeniu predpisov sa z pohľadu mestskej polície nedopustila len prevádzka, ale aj samotní zákazníci. Môžeme povedať, že v uvedenej prevádzke nejde o prvý prípad porušovania platných nariadení,“

dodala Vitaloš.

Takéto policajné kontroly sa opakovali viackrát aj v uplynulých mesiacoch tohto roka takpovediac pred zrakmi verejnosti. Opäť s rovnakým výsledkom, zadokumentovanie prípadu, blokové pokuty a posunutie dokumentácie na RÚVZ.  Zatiaľ chýba spätná väzba.

Polícia a dôsledky

V prípade preukázania podozrenia zo spáchania správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z., ktorého sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrození verejného zdravia alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením, RÚVZ Banská Bystrica uloží pokutu od 150 do 20 000 eur. 

Mestská polícia môže pri zisteniach priestupkov proti verejnému poriadku alebo VZN  udeliť občanovi pokutu v blokovom konaní rádovo vo výške desiatok eur. Ak nezaplatí, tak nastupuje správne konanie na Okresnom úrade, zároveň sa dokumentácia postupuje hygienikom.

Príslušníci PZ SR môžu pokutovať občanov za porušenie zákazu vychádzania. Za priestupok môže byť počas mimoriadnej situácie uložená pokuta až do 1659 €,  v blokovom konaní do 1000  eur. Pri nepovolenej prevádzke či zhromaždení fyzickými a právnickými osobami vec rieši RÚVZ.

Zdá sa, že dotknutým bystrickým podnikom akoby nevadilo, že ich rieši polícia a hygienici, majú pre svojich hostí otvorené ďalej. K Šport 37 Baru sa pridalo aj vedľajšie pohostinstvo Domino.

Tu nedávno došlo ku kurióznej situácii. Keď prišli na kontrolu hliadka mestskej aj štátnej polície, majiteľka s personám aj hosťami sa zamkli v interiéri. Hliadka zostala strážiť vchod celú noc. Podľa našich informácií vyšla z budovy v noci len jedna pani s tým, že bola dnu upratovať a už musí ísť domov. Ráno sa podobne bránili aj ostatní hostia s majiteľkou, ktorí vraj boli v strese z polície a preto nevychádzali…

Aj tento prípad skončil na RÚVZ Banská Bystrica. Preto nás zaujímalo, ako to vlastne riešia hygienici, keďže podobných prípadov v meste pribúda, keď ich udávajú občania či dokonca konkurencia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Dostali sme stanovisko regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu RÚVZ BB MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. v tomto znení:

„Regionálny úrad verejného zdravotníctva BB vo svojej miestnej pôsobnosti spracováva viac podnetov na prevádzky, ktoré by mali byť podľa aktuálne platných vyhlášok uzatvorené a ktoré túto povinnosť nerešpektujú. Medzi ne je možné zaradiť aj Vami citované zariadenia. V súčasnosti vykonávame v tejto veci potrebné procesné úkony. Tie sú nevyhnutné pre prípadné vyvodenie zodpovednosti. Až po zabezpečení potrebných dožiadaní a vysvetlení môže správny orgán rozhodnúť o ďalšom postupe, prípadne o sankcii.

Tieto administratívne konania majú charakter trestného konania a sú neverejné. RÚVZ BB v rámci výkonu svojich právomocí a pôsobností musí dodržiavať zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa zatiaľ konkrétnejšie nemôže k predmetným veciam vyjadriť.  To, že nemôžeme všetky procesné kroky mediálne prezentovať môže naozaj viesť k dojmu, že konáme menej, ako by sme mali. Môžem Vás však uistiť, že pracovníci RÚVZ BB vynakladajú maximálne úsilie na to, aby boli platné normy rešpektované.  

Jedným z nástrojov ako zabezpečiť, aby sa prevádzkovatelia, ale aj občania správali zodpovedne a tým vytvárali priestor pre zlepšenie epidemickej situácie v našom meste, sú aj kontroly. Tie sú vykonávané samostatne, ako aj v súčinnosti so štátnou i mestskou  políciou. Samozrejme kontroly sú časťou prevádzkovateľov vnímané ako nepopulárne, obťažujúce a obmedzujúce.

Dokonca takíto prevádzkovatelia nachádzajú podporu aj u časti obyvateľov, ktorí podceňujú riziko možného šírenia ochorenia. Musíme bohužiaľ konštatovať, že v niektorých prípadoch ani osveta, ani hrozba sankcie nezmení myslenie a konanie nezodpovedných ľudí. Takéto správanie sa prevádzkovateľov aj občanov je možné pozorovať vo veľkej miere nielen u nás, ale aj v iných krajinách sveta. 

V prípade zistenia porušení pristupujú kontrolné orgány k uloženiu opatrení na mieste (nariadenie uzatvorenia prevádzky, ktoré boli pracovníkmi RÚVZ BB realizované v obidvoch zmienených prevádzkach),  ako aj k uloženiu sankcií (pokuty fyzickým osobám v blokovom konaní, uloženie pokuty fyzickej osobe – podnikateľovi, resp. právnickej  osobe za správny delikt v správnom konaní).“

Necháme to zatiaľ bez komentára. Každý nech si o tejto situácii urobí vlastný úsudok…

Dovetok

Polícia v Banskej Bystrici na sociálnej sieti v piatok uviedla, že obvinila 59-ročného muža z Badína z prečinu porušovania povinností za krízovej situácie.

V prevádzke v Banskej Bystrici počas trvania núdzového stavu, úmyselne a opakovane nerešpektoval prijaté opatrenia a prevádzku mal viackrát otvorenú pre verejnosť.

Vo vnútorných priestoroch opakovane umožnil zákazníkom využívať jeho služby rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné