Mestskí poslanci rozhodujú o obnovu a bezpečnosti verejného osvetlenia na Uhlisku a Fončorde

SPRÁVY
0 /

V utorok 22. septembra sa poslanci mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici opätovne vrátili k návrhu primátora mesta využiť financie od štátu na obnovu časti verejného osvetlenia v meste. Ide hlavne o bezpečnosť občanov.

Utorkové zastupiteľstvo napokon schválilo komunálnu investíciu zo štátnych peňazí

Na mimoriadnom zasadnutí MsZ síce  poslanci schválili návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 milióna eur, ale zatiaľ neprešiel racionálny návrh primátora Jána Noska na investovanie týchto peňazí do odstránenia najkritickejšieho stavu verejného osvetlenia na Uhlisku a Fončorde.

Treba pripomenúť, že veľmi málo slovenských miest by bolo schopných  splniť všetky požadované parametre návratnej finančnej pomoci štátu, najmä jej využitie do 31. 12. 2020. Mestu Banská Bystrica to umožňuje pripravená stratégia a koncepcia  riešenia verejného osvetlenia a pripravenosť zmluvného partnera mesta (prezentovaná ešte vo februári 2020) realizovať nevyhnutnú časť investičného zámeru po etapách.

Prípadné presunutie tejto investície do kapitálových výdavkov samosprávy na budúci rok, o čom hovorili na mimoriadnom zastupiteľstve opoziční poslanci,  je podľa primátora riziková záležitosť, ktorú by muselo oficiálne potvrdiť ministerstvo financií.

Poslanci z opozície odôvodňovali svoje odmietavé stanovisko nedostatkom podrobnejších informácií o tejto komunálnej investícii, ktorú nestihli prerokovať ani všetky komisie. Zaznelo aj spochybňovanie oprávnenia dlhoročného zmluvného partnera mesta PROGRES – HL takúto investíciu realizovať, navrhovali uskutočniť verejné obstarávanie.

To by však v konečnom dôsledku znemožnilo splniť zásadnú podmienku ministerstva financií – uskutočniť práce s ich vyfakturovaním a vyčerpať ponúkané financie od štátu do konca tohto kalendárneho roka. Po skúsenostiach z ostatných krajských miest to pri verejnom osvetlení nie je záruka nižších cien, preto aj takéto investície robia zmluvní partneri.

Poslanec a člen dopravnej komisie  Michal Škantár  rekonštrukciu verejného osvetlenia zo štátnej finančnej výpomoci jednoznačne podporuje:

„Primátor Nosko je prvým primátorom, ktorý sa po dlhých rokoch začal zaoberať stavom verejného osvetlenia v meste. Dal vypracovať komplexné posúdenie jeho stavu, z ktorého vyplynulo, že niektoré jeho časti, vrátane stĺpov, sa nachádzajú v havarijnom stave. Zľahčovanie tejto situácie zo strany opozičných poslancov  je hazardovaním s bezpečnosťou našich obyvateľov. Preto investície do verejného osvetlenia podporujem. Čím skôr s tým začneme, tým skôr sa dostavia výsledky v podobe zvýšenej bezpečnosti v uliciach mesta a vďaka použitiu moderných svietidiel aj k úsporám elektrickej energie.“

Mesto pred utorkovým riadnym zastupiteľstvom predložilo poslancom do komisií podrobnejšie informácie o navrhovanej investícii, vrátane výkazu výmer. Primátor Ján Nosko verí, že tento zámer napokon poslanci podporia a mesto prostredníctvom správcu verejného osvetlenia bude môcť po rokoch začať s obnovou starých svietidiel, stožiarov a rozvodov, čím sa  zaistí bezpečnosť obyvateľov v dotknutých mestských častiach a zároveň bude mesto šetriť elektrickú energiu. Je to teda v neposlednom rade aj o zodpovednosti verejných činiteľov voči občanom, svojim voličom.

Za investíciu hlasovali všetci prítomní poslanci

Po rozporuplnej diskusii k zmene programového rozpočtu mesta č.4 na utorkovom zastupiteľstve napokon zahlasovalo za návrh primátora všetkých 26 prítomných poslancov.

Poslanci schválil aj doplnenie uznesenia o odporúčanie primátorovi mesta zabezpečiť včlenenie I. etapy riešenia zanedbaného stavu verejného osvetlenia do návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 pod podmienkou následnej transparentnej verejnej súťaže  ma zhotoviteľa.

Bezpečnosť verejného osvetlenia pre občanov

Od sústavy verejného osvetlenia sa do budúcnosti vyžaduje, aby plnila aj iné funkcie ako len samotné osvetlenie v noci. Tým pádom musí byť pod napätím aj cez deň. Pohyb osôb je cez deň neporovnateľne vyšší, preto sa  kladie taký dôraz na bezpečnosť systému.

STN 332000-4-41:2007 ustanovuje všetky základné požiadavky, ktoré je nutné rešpektovať pri zaisťovaní ochrany pred zásahom elektrickým prúdom, a to tak pri dotyku ako aj pri priblížení sa k živým alebo neživým častiam elektrickej inštalácie. Ustanovenia normy sú určené na zaistenie bezpečnosti ľudí proti nebezpečenstvu a škodám, ktoré môžu vzniknúť pri obvyklom používaní elektrických zariadení.

Úraz elektrickým prúdom môže byť spôsobený:

a) pri dotyku živých častí alebo pri priblížení sa k nim na kritickú vzdialenosť (jednopólový dotyk);

b) pri súčasnom dotyku živých častí rôznej polarity alebo s rozdielnymi potenciálmi alebo pri priblížení sa k nim na kritickú vzdialenosť (dvojpólový dotyk);

c) pri dotyku neživých častí, ktoré pri zlyhaní základnej izolácie sa stanú živými časťami.

Základné pravidlo ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

1. Nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné.

2. Prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami:

– pri bežných podmienkach (základná + zvýšená ochrana)

– pri podmienkach jedinej poruchy (ochrana pri poruche + zvýšená ochrana).

Základná izolácia živých častí je určená na zabránenie akémukoľvek dotyku so živými časťami. Živé časti musia byť úplne pokryté izoláciou, ktorú je možné odstrániť len jej zničením.

Zábrany a kryty sú konštrukčné opatrenia, ktoré tvoria súčasť elektrického zariadenia (ako sú kryty, skrine a pod.). Svojimi vlastnosťami, rozmermi a umiestnením zabránia akémukoľvek dotyku so živými časťami elektrických zariadení. Táto ochrana rovnako zabezpečuje i ochranu pred vniknutím cudzích predmetov, vniknutím vody či mechanickým poškodením.