FOTO: OZ Lavuta uskutočňuje projekt „Práca hodnotou“

SPRÁVY
0 /

Občianske združenie LAVUTA vzniklo v apríli 2003. Jeho poslaním je hlavne podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného života, ako aj  aktivity zamerané na riešenie nezamestnanosti, rekvalifikácie a vzdelávania.

Od svojho vzniku OZ LAVUTA uskutočnilo  viacero úspešných projektov zameraných na integráciu a rozvoj detí a mládeže z marginalizovaných rómskych komunít. Teraz združenie pracuje na projekte „Práca hodnotou“.  Jeho účelom sú zlepšené verejné politiky v oblasti prípravy mladých z málo podnetného prostredia na trh práce v Banskobystrickom regióne.

Štatutár OZ LAVUTA Alexander Daško pre náš portál uviedol:

„Projekt má dva špecifické ciele. Prvým sú komplexné riešenia v oblasti prípravy mladých z málo podnetného prostredia na trh práce v Banskobystrickom regióne vo veku 13 až 16 rokov, tvorené a akceptované kľúčovými aktérmi. Druhým cieľom je posilnenie regionálneho partnerstva v tejto oblasti  nášho pôsobenia. Celý projekt je plánovaný na dobu 20 mesiacov.

Aj preto sa v júni na pôde banskobystrického Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  uskutočnil prvý informačný seminár, ktorý v rámci implementovaného projektu „Práca hodnotou“ otvoril odbornú diskusiu k tak často rôznorodo skloňovanej téme zamestnanosti v kontexte uplatnenia mladých Rómov – príslušníkov rómskej národnostnej menšiny na trhu práce.

Facilitátor Maroš Balog predstavil hlavné body odbornej diskusie k projektu:

„Tvoria ju prezentácie analýz existujúceho stavu a zlepšenia verejných politík v oblasti mladých z málo podnetného prostredia na trh práce v Banskobystrickom regióne, ale i procesov prípravy kľúčových hráčov z radov zamestnávateľov v úzkej synergii so vzdelávacími inštitúciami. V systéme efektívnej spolupráce štátu so samosprávami s využitím existujúcich legislatívnych noriem sa musíme  vysporiadať aj s laxným prístupom zo strany samotných Rómov. Problém nezamestnanosti nízko kvalifikovaných pracovných síl má predsa len osobitné postavenie socioekonomického v rámci rozvoja regiónu, znižovania disparít a mala by to byť jedna z našich priorít.“

OZ LAVUTA vníma nezamestnanosť Rómov v prepojení so vzdelávaním ako kľúčovú potrebu, dôležitý kvantitatívny ukazovateľ k celkovej zmene existujúceho stavu. Snaha o zamestnávanie Rómov prebieha iba formálne. Neexistuje skoro žiadna systematická kooperácia, minimálne na úrovni výmeny informácií medzi štátnym sektorom, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľským sektorom ako aj mimovládnymi organizáciami. V rámci projektu sa vytvorili v kraji dve centrá s lokálnymi koordinátormi – v Banskej Bystrici a vo Veľkom Krtíši.

Východiskovú situáciu popísal garant sekcie rodiny v projekte Karol Langstein z MsÚ Banská Bystrica:

„Mojou snahou je pomenovať veci také aké sú v plnej nahote, lebo keď lekár nevie diagnostikovať chorobu pacienta, nedokáže správne nastaviť jeho liečbu a môže to zle skončiť. Toto je choroba našej spoločnosti. Máme tu skupinu plne integrovaných a úspešných Rómov, ale aj segment spojený s tou najväčšou chudobou a ešte aj ten sa vo vnútri osád selektuje. V tomto prostredí vyrastajú ich deti, ktoré pociťujú skrivodlivosť v rámci svojej komunity i voči väčšinovému obyvateľstvu a keď toto všetko musí človek riešiť v hlave, tak mu to vytesní dôležité veci, ktoré nezvláda aj z iných dôvodov. Ide nám o problémovú skupinu mladých 13 – 16 ročných Rómov, sem budú smerovať naše analýzy a návrhy riešení, ako ich pripraviť, aby sa uplatnili na trhu práce.“ 

Štruktúru nezamestnanosti v marginalizovaných rómskych komunitách vysvetlil riaditeľ ÚPSVaR Banská Bystrica Pavol Červienka:

„V regióne máme dostatok zamestnávateľov ochotných zamestnať aj ľudí z rómskych komunít, ale chce to čas a trpezlivosť. Komparácia Banská Bystrica – Veľký Krtíš ukazuje regionálne rozdiely a rozdielnu štruktúru uchádzačov o zamestnanie. Kým miera evidovanej nezamestnanosti v Banskej Bystrici je 3,06 % pri 60 tisíc ekonomicky aktívnych občanov, vo Veľkom Krtíši je  to 6,20 % pri 20 tisíc ekonomicky aktívnych  občanov. Zo štruktúry nezamestnaných vyplýva, že Banská Bystrica má 13,6 % ľudí bez práce s neukončeným alebo ukončeným základným vzdelaním, kým vo Veľkom Krtíši je ich až 34 %, čo je veľká výzva pre ich zapojenie do trhu práce. Na druhej strane je dobré, že tí nezamestnaní sú v evidencii úradov práce a dá sa s nimi pracovať.“

Na základe analýz boli identifikované 3 hlavné faktory vplyvu na budúcu zamestnateľnosť mladých ľudí z marginalizovanýc rómskych komunít  žijúcich v chudobe – rodina, škola a zamestnanie. Na tieto oblasti sa zameria projekt vo svojich analýzach, hodnoteniach i návrhoch riešení. Vo všetkých oblastiach sa očakáva prierezovosť tém a expertov.

Projekt „Práca hodnotou“ plne korešponduje so Stratégiou pre integráciu Rómov 2020 ako aj s jej globálnym cieľom uvedeného v akčných plánoch schváleného vládou SR v rámci finančnej inklúzie MRK. Je financovaný zo zdrojov EÚ z operačného programu Efektívna verejná správa.

Autor: (tom), Foto: redakčné a ilustračné