Nové verejné parkovisko na Rudohorskej bude až na jar 2017…

SPRÁVY
6 /

Po tohtoročných diskusiách vedenia mesta Banská Bystrica s občanmi na sídliskách sa samospráva rozhodla vybudovať nové verejné parkoviská. Na najväčšom sásovskom sídlisku to malo byť do konca tohto roka parkovisko pre 120 áut so zelenými plochami na Rudohorskej.

Nové parkoviská na sídliskách po diskusii s občanmi

Zámerom mesta je využívať na budovanie nových verejných parkovacích plôch parkovací fond. Táto príjmová položka sa do rozpočtu mesta zaviedla prvý raz v minulom roku. Príjmom do fondu sú všetky výťažky z plateného parkovania.

Primátor mesta Ján Nosko po verejných stretnutiach s občanmi povedal:

„Na sídliskách v Banskej Bystrici sme predstavili niekoľko zámerov, ktorými by sa vylepšila zlá situácia s parkovaním. Chceme ďalej diskutovať, prijímať konštruktívne pripomienky a hľadať riešenia. Uvedomujem si, že dvadsať rokov nahromadené problémy s parkovaním nevyriešime za dva roky, no začať musíme.“

Prvý viceprimátor Jakub Gajdošík ho doplnil:

„Riešenie parkovania na sídliskách patrí medzi priority súčasného vedenia mesta. Na základe pripravenej koncepcie začíname s výstavbou prvých parkovísk v Sásovej a Podlaviciach..“

Pripravované verejné parkovisko v Sásovej

Na Rudohorskej sa samospráve podarilo vyriešiť situáciu s nepovolenými stavbami na mestských pozemkoch, ktoré tu zostali ako bývalé zariadenie staveniska pri výstavbe polikliniky. Po jej dokončení sa mali dočasné objekty zlikvidovať, miesto toho slúžili ďalej na prenájom pre rôzne prevádzky, časom k nim pribudla aj drevená krčma.

Po dohode s občanmi sa mesto rozhodlo vybudovať na vlastnom pozemku verejné parkovisko so zeleňou s tým, že nelegálne stavby na ňom sa zbúrajú . Ako prvá sa rozobrala krčma. Samospráva v auguste získala právoplatné územné rozhodnutie. Jeho vydanie o oddialila petícia občanov zo sídliska, ktorí žiadali posunúť parkovisko o niekoľko metrov ďalej od bytových domov, čomu sa vyhovelo.

Následne mesto ako stavebník požiadalo príslušný stavebný úrad v Malachove o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Banská Bystrica – statická doprava Rudohorská I. a II. etapa“ stavebného objektu „SO 01 Parkovacie plochy“.

Oddialenie začatia výstavby

Hoci sa zdalo, že tejto stavbe, ktorá rieši nedostatok parkovacích plôch na sídlisku a občania ju prijali pozitívne, sa do cesty postavilo podivné bratislavské Združenie bytových samospráv vedené predsedom Marcelom Slávikom, ktoré takto postupuje prakticky na celom Slovensku.

Hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Sekerešová k tomu uviedla:

„Kým Stavebný úrad námietky nespracuje, konanie sa muselo pozastaviť. Realizácia projektu sa tým opäť predlžuje. Od dobrej myšlienky, ktorá vznikla vo februári 2015, by mohlo byť parkovisko na Rudohorskej ulici realitou na jar 2017…“

Domnelý účastník správneho konania z Bratislavy, ako to zvykne robiť pri stavebných konaniach zverejňovaných na mestských webových stránkach po celom Slovensku, poslal svoje pripomienky k projektu parkoviska na Rudohorskej mailom so zaručeným elektronickým podpisom.

Očakáva sa, že Marcel Slávik bude postupovať podobne ako v iných mestách, t. j. keď nebudú jeho zväčša formálne pripomienky akceptované alebo bude vylúčený z konania , tak sa odvolá, čím sa predĺži čas na vydanie stavebného povolenia (o zvláštnych praktikách Združenia bytových samospráv alias jeho predsedu pripravujeme samostatný článok). Keď k tomu prirátame ďalší nevyhnutný čas na verejné obstarávanie dodávateľa stavby, dokončenie verejného parkoviska na Rudohorskej sa takto posunie až na budúci rok

Potreba nových parkovacích plôch v meste

V súčasnosti je slovenský priemer 359 áut na tisíc obyvateľov, pričom v EÚ predstavuje 500 – 600 áut. Keby sme tento priemer dosiahli u nás,  nastal by v meste dopravný kolaps. Už teraz sa to prejavuje na nedostatku parkovacích plôch najmä na sídliskách, kde žije najviac Bystričanov. Jedno parkovacie miesto zaberie 20 m2, čo pri potrebe 3.516 nových miest v Sásovej predstavuje plochu cca 70.000 m2.

tab

Autor: (tom), Foto: redakčné