Bystrickí aktivisti napadli projekt revitalizácie Mestského parku na prokuratúre

SPRÁVY
11 /

To, čo sa nepodarilo bystrickým aktivistom v snahe zastaviť takmr 30 – miliónový projekt protipovodňových úprav Hrona v intraviláne mesta Banská Bystrica, ktorý sa už realizuje z eurofondov, im (zatiaľ) vyšlo pri napadnutí projektu revitalizácie Mestského parku, na ktorý sa mesto snaží získať eurofondy vo výške 1,6 milióna eur. Ten počítal s výsadbou stromov a ďalšej zelene, s rekonštrukciou chodníkov, lavičiek a osvetlenia.

Prokurátorský protest

Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici na podnet aktivistov protestom prokurátorky napadla vydané právoplatné stavebné povolenie na celkovú revitalizáciu Mestského parku z procesných dôvodov, ktoré z hľadiska vecnej príslušnosti vydal Stavebný úrad na obecnom úrade v Malachove. Ten 15. júna 2018 oznámil začatie stavebného konania, s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Práve tento spôsob zverejnenia stavebného konania namietali aktivisti, podľa ktorých sa k projektu nemohla včas vyjadriť verejnosť. O projekte revitalizácie Mestského parku boli občania podrobne informovaní na verejnej prezentácii, ktorá sa konala v zasadačke Mestského úradu 11. júna 2018.

Tam zaznelo viacero pripomienok odbornej i laickej verejnosti, z ktorých sa niektoré ešte dostali do úprav projektovej dokumentácie, viaceré však nemohli byť akceptované a preto nie sú premietnuté ani vo vydanom stavebnom povolení.

Financovanie projektu z eurofondov

Mestské zastupiteľstvo 26. júna 2018  schválilo financovanie projekt „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici  z eurofondov v dvoch etapách. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu 1. a 2. etapy sú v sume 1,6 milióna eur a v prípade jeho schválenia bude spolufinancovaný mestom vo výške 5 % z týchto výdavkov.

Samozrejme bez právoplatného stavebného povolenia nemôže banskobystrická samospráva žiadať o eurofondy z IROP. Preto musí teraz vedenie mesta zvažovať, aké kroky podnikne po prokurátorskom proteste. Môže ho neprijať mestské zastupiteľstvo a stavebné povolenie zostane v platnosti s rizikom, že prokurátorka sa v tom prípade zrejme obráti na súd a až ten definitívne rozhodne o osude stavebného povolenia, ktoré múže byť potom hypoteticky aj zrušené.

Druhou možnosťou je, že po odbornej analýze rozhodnutia prokuratúry zo strany  Okresného úradu mesto prokurátorský protest prijme, vydané stavebné povolenie sa zruší  a mesto bude musieť požiadať príslušný Stavebný úrad o vydanie nového povolenia v súlade so zákonom. V hre však potom zostane včasné dodržanie termínu výziev na podávanie europrojektov a žiadostí o eurofondy.

Stanovisko primátora mesta

Do redakcie sme dostali stanovisko primátora mesta Jána Noska k tejto situácii, ktoré znie nasledovne:

„Mestský park je národná kultúrna pamiatka, zadávacie podmienky pre prípravu projektu boli teda striktne určené zo strany Krajského pamiatkového úradu. Na verejnom prerokovaní sme si vypočuli rôzne názory, no nie všetky pripomienky sa dajú zapracovať, pretože sú často protichodné a mnohé z nich sú v rozpore so zásadami ochrany národných kultúrnych pamiatok.

Rád by som reagoval na tvrdenia, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach a týkajú sa vydania stavebného povolenia na projekt revitalizácie parku. Dostal som nekorektnú informáciu od vedúceho pracovníka Stavebného úradu, ktorú som posunul ďalej, čo ma mrzí (pozn. redakcie: jednalo sa o termín vydania stavebného povolenia 4. júla 2018).

Mesto vyjadrenie Okresnej prokuratúry Banská Bystrica rešpektuje, no nestotožňuje sa s ním v plnom rozsahu.  Spis preto postúpime Okresnému úradu Banská Bystrica, ktorý vydá rozhodnutie. Revitalizácia mestského parku je jedna z našich priorít a cítime výraznú podporu aj zo strany verejnosti, aby sme zámer zrealizovali. Budeme preto naďalej postupovať tak, aby sme v projekte revitalizácie a jeho financovaní z európskych zdrojov boli úspešní.“

Autor: (tom) , Foto: vizualizácie a ilustračné