Krajská firma BBRSC a. s.  prehrala súdny spor o 142 tisíc € za zvláštnych okolností  

SPRÁVY
6 /

Krajský súd v Bratislave ešte v septembri 2016 prijal uznesenie, ktorým zamietol žalobu Banskobystrickej regionálnej správy ciest a. s. (BBRSC) o preskúmanie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s uložením pokuty vo výške 142 tisíc eur. Išlo o jednoduchý spor, ktorý však mal zvláštnu koncovku, ktorá vyplávala na povrch až teraz.

Žalobou doručenou správnemu súdu dňa 25. marca.2015 sa krajská firma BBRSC domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia ÚVO podľa záznamu zo dňa 13. januára 2015, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie úradu zo dňa 11. septembra 2014 o uložení pokuty vo výške 142.475,73 eur.

Jednalo sa o prípad verejného obstarávania na nákup posypovej soli, keď sa jeden zo súťažiacich dodávateľov odvolal. Vtedajší generálny riaditeľ Ing. Ján Butkovský mal všetky potrebné podklady k tomu, aby sa krajská firma mohla účinne brániť na súde.

Krátko po svojom nástupe do funkcie župan Marian Kotleba začiatkom roka 2014 obsadil Úrad BBSK aj orgány BBRSC a.s. svojimi ľuďmi z ĽSNS.  Novým generálnym riaditeľom BBRSC a.s. sa stal advokát Mgr. Róbert Vágvölgyi (krátko bol aj predsedom predstavenstva), ktorý s cestami nemal do tej doby nič spoločné.

Dovtedajší generálny riaditeľ, ktorý bol vo funkcii takmer štyri roky, dostal od nového predsedu BBSK  tri kontroverzné darčeky – vysokú odmenu za hospodárske výsledky v rokoch 2012 – 13, odvolanie a trestné oznámenie.

Neskôr nahradil Róberta Vágvölgyiho vo funkcii generálneho riaditeľa dovtedajší riaditeľ Úradu BBSK a predseda ĽSNS Martin Beluský.  Prichádza finančná pokuta od ÚVO a následne putuje žaloba BBRSC na súd. Podľa právnikov vzhľadom na charakter sporu a jeho dôkaznú situáciu mala krajská firma veľké šance na úspech. Napokon BBSK už predtým aj vďaka kvalitnému právnemu zastúpeniu vyhrával omnoho zložitejšie súdne spory o miliónové čiastky.

Po podaní žaloby o preskúmanie rozhodnutia ÚVO pred dvomi rokmi právne zastupoval BBRSC a. s  advokát Mgr. Róbert Vágvölgyi, ktorý predtým krátko pôsobil aj v jej čele. Krajský súd v Bratislave 13. septembra 2016 však žalobu krajskej firmy zamietol a tá napokon bude musieť zaplatiť pokutu vo výške 142.475,73 eur na účet ÚVO.

Zvláštne je odôvodnenie uznesenia bratislavského Krajského súdu, v ktorom sa okrem iného píše:

„V danom prípade žalobca v podanej žalobe uviedol, že je zastúpený advokátom Mgr. Róbertom Vágvolgyim, avšak plnomocenstvo na zastupovanie žalobcu v tomto konaní nebolo priložené k podanej žalobe. Keďže žalobca musel byť v čase podania žaloby zastúpený advokátom (v zmysle § 250a O. s. p. účinného do 30. 06. 2016), správny súd uznesením zo dňa 13. 05. 2016, č. k. 5S/ 73/2015 – 31 uložil žalobcovi povinnosť predložiť v lehote 10 dní originál plnomocenstva udeleného advokátovi Mgr. Róbertovi Vágvolgyimu na zastupovanie v konaní.“

Ďalej súd pokračuje:

„Uznesenie správneho súdu zo dňa 13. 05. 2016, č. k. 5S/73/2015 – 31 bolo právnemu zástupcovi žalobcu doručené dňa 28. 07. 2016. Žalobca však na výzvu správneho súdu v stanovenej lehote, resp. do dátumu vydania tohto rozhodnutia nijako nereagoval… Nakoľko žalobca nedoložil originál plnomocenstva na zastupovanie v konaní riadne a včas, pričom bol na doloženie plnomocenstva vyzvaný, správny súd rozhodol v zmysle § 98 ods. 1 písm. f) SSP tak, že žalobu odmietol, keďže žalobca nepreukázal, že by bol v konaní zastúpený advokátom už v čase podania žaloby na správny súd, t. j. dňa 25. 03. 2015.“

Proti tomuto uzneseniu bolo ešte možné  podať kasačnú sťažnosť na Krajský súd v Bratislave v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia, čo sa však podľa našich informácií aj vzhľadom na banálne pochybenie právneho zástupcu BBRSC a. s. nestalo. Nečinnosťou advokáta sa tak znemožnilo obhajovanie práva krajskej firmy s preukázaním nezákonnosti uloženia pokuty.

Je nepochopiteľné, ako sa takéto niečo mohlo stať advokátovi, ktorý bol vo veci zainteresovaný aj ako bývalý generálny riaditeľ BBRSC a.s. O to viac, keď hospodárske výsledky tejto kedysi ziskovej krajskej firmy počnúc rokom 2014 sú stratové a prehratý súdny spor túto stratu ešte prehĺbi. K tomu by sa však mali vyjadriť kompetentní z vedenia firmy aj BBSK…

Autor: (tom), Foto: ilust.