FOTO: Na ZŠ Moskovská rozšírili areál triedy pod oblohou o „Cestu vtáčím spevom“

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Nový školský rok prináša výzvy, očakávania či nadšenie. Na ZŠ Moskovská 2 sú nesmierne radi, že pre svojich žiakov mali prekvapenie hneď na začiatku septembra.  Škola so zameraním na environmentálnu výchovu rozšírila areál triedy pod oblohou o „Cestu vtáčím spevom“.

Riaditeľka školy Marta Melicherová hovorí:

„Podarilo sa nám vybudovať sústavu vtáčích búdok so zvukmi vtákov, ich ilustráciami a náučnými textami vďaka projektovej podpore Komunitnej nadácie Zdravé mesto v spolupráci s Rotary Clubom, SOŠ Pod Bánošom,  SOS BirdLife Slovensko, pod odborným vedením pána  Imricha Kováča a finančnej podpore rodičovského združenia ZŠ Moskovská. Cesta vtáčím spevom umožní žiakom vo výchovno – vzdelávacom procese uskutočňovať netradičné hodiny cez zážitkové, projektové či bádateľské vyučovanie.“

Tieto metódy žiakom nielen na I. a II. stupni základnej školy, ale aj našim najmladším návštevníkom z okolitých materských škôl ešte väčšmi priblížia dôležitosť zachovania prírode blízkeho životného prostredia pre udržanie života rastlinných a živočíšnych organizmov aj na sídlisku.

„Prípravné práce boli náročné aj vzhľadom na aktuálnu situáciu. V minulom školskom roku sme pracovali na odborných textoch a výbere vhodných druhoch vtákov. Žiaci zo SOŠ Pod Bánošom vyrábali vtáčie búdky. Počas leta prebiehali posledné prípravné práce a osadenie jednotlivých prvkov, aby sme v septembri boli pripravení. Dúfame, že sa nám podarí zrealizovať slávnostné otvorenie Cesty vtáčím spevom počas plánovaných dní dobrovoľníctva, kde tento projekt budeme môcť predstaviť aj rodičom a obyvateľom sídliska Fončorda,“

dodáva pani riaditeľka Melicherová.

V súčasnosti má škola pripravené inovované metodiky vyučovacích hodín, ktoré bude aplikovať vo vyučovacom procese na náučnom chodníku počas posledných teplých slnečných dní v mesiaci september. Žiaci majú radosť z vyučovania vonku, kde môžu pozorovať a skúšať zákonitosti prírody, dokonca ich aj priamo zažiť na vlastnej koži.

Nie nadarmo sa hovorí – radšej raz vidieť ako stokrát počuť. Preto by s ostatnými pedagogickými zamestnancami chceli na ZŠ Moskovská nasledovať slová Jána Amosa Komenského: „Povedz mi niečo, a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo, a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi vyskúšať si to na vlastnej koži, a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil, a ja to budem cítiť a chápať po celý život.“

Zdroj: Marta Melicherová, Foto: ZŠ Moskovská