V mestských častiach budú verejné diskusie na tému Doprava, mesto a ľudia

SPRÁVY
14 /

doprava2

Nadácia Ekopolis v spolupráci s mes  vprojekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility. V nasledujúcich  marcových dňoch sa v Banskej Bystrici uskutoční séria verejných diskusií s obyvateľmi, ktoré pomôžu pri analýze súčasného stavu dopravy.

Nadácia Ekopolis sa otázke udržateľnej dopravy (mobility) venuje dlhodobo a systematicky. V spolupráci s Mestom Banská Bystrica v súčasnosti realizuje audit dopravy v Banskej Bystrici v zmysle metodiky ADVANCE, ktorého výstupom budú odporúčania pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica. Tie možno použiť ako východisko na prípravu nového plánu udržateľnej mestskej mobility, ktoré pripravuje samospráva v neďalekej budúcnosti.

„Rovnako dôležité, ako aktivity formálnych odborníkov a plánovačov, sú stretnutia s obyvateľmi mesta. Tých považujeme za miestnych expertov na dopravu, keďže sa mestom každodenne presúvajú a pohybujú. Preto potrebujeme vedieť ich názory a potreby, ktoré pomôžu identifikovať silné a slabé stránky súčasného stavu rôznych druhov dopravy v Banskej Bystrici,“

uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Pre udržateľnú mestskú mobilitu je potrebné diskutovať s obyvateľmi, aby na presun po meste uprednostňovali pred autom iný spôsob dopravy.

Dopravné zápchy patria medzi časté problémy väčších miest. Napriek tomu ľudia zatiaľ vo väčšej miere nie sú ochotní presadnúť z áut do verejnej dopravy. Naším zámerom je dospieť do stavu, že autobusom sa človek dostane tam, kam potrebuje skôr, ako vlastným autom. Verím, že realizovaním verejných diskusií o problémoch dopravy v meste vytvoríme kvalitný Plán udržateľnej mestskej mobility,“

konštatuje prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Verejné diskusie s obyvateľmi sa uskutočnia:

utorok 13. 3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda),

streda 14. 3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň),

štvrtok 15. 3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej,

streda 21. 3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada,

streda 28. 3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach.

Stretnutia sa konajú vždy od 17:00 do 19:00 hod..

Projekt je súčasťou národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného z operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácií o projekte získate na:

www.ekopolis.sk/mesta-pre-ludi/projekt-trvalo-udrzatelna-mobilita

www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=135233

Link na podujatie na Facebooku: www.facebook.com/events/176234783013936/

plagat doprava, mesto, ludia