Mesto uzavrie s EEI novú výhodnejšiu zmluvu o prevádzkovaní parkovania

SPRÁVY
2 /

Po náročných rokovaniach primátora Jána Noska s vedením spoločnosti EEI s.r.o., ktorá na území mesta Banská Bystrica dlhodobo prevádzkuje parkovanie, sa dospelo k návrhu nového zmluvného vzťahu len medzi prevádzkovateľom parkovania a samosprávou bez MBB a.s.

Primátor vyrokoval nový zmluvný vzťah s prevádzkovateľom parkovania v meste

Doposiaľ platí zmluva medzi EEI a mestskou spoločnosťou MBB a.s., spolu so zmluvným vzťahom s mestom  o nájme parkovacích miest a výbere parkovného na území Banskej Bystrice s účinnosťou do roku 2025. Tá sa časom ukázala ako nevýhodná pre mesto, keďže príjem z výberu parkovného vzrástol z cca 300 na 600 tisíc eur, z čoho išlo pre MBB. a..s. okolo 200 tisíc eur (z toho mesto dostalo cca 40.000 eur).

Primátor Ján Nosko, ktorý plní ďalší zo svojich volebných sľubov, charakterizuje výhodnosť novej zmluvy takto:

„Bude jednoduchšia a transparentnejšia, prinesie mestu podstatne vyšší vyšší príjem z výberu parkovného. (okolo 400.000 eur)  Tieto peniaze pôjdu do parkovacieho fondu mesta spolu s financiami za výhradné parkovanie a použijú sa na výstavbu nových parkovacích miest pre občanov, o tom budeme rozhodovať len my v meste. Táto zmluva robí hrubú čiaru za minulosťou, stanovuje jasné vzťahy so zmluvným partnerom mesta.“

Súčasťou dohody o novej zmluve s EEI je priamy zmluvný vzťah s mestom, pričom doterajšie zmluvné záväzky medzi partnermi (finančné plnenie  resp. vybudovanie nových parkovacích plôch) sa navzájom negujú.. V prípade zrušenia  tohto zmluvného vzťahu bez dohody na novom by tu bolo právne riziko súdneho sporu pohybujúceho sa rádovo v miliónoch eur.

Prevádzkovanie dočasného parkovania na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií v zóne plateného a rezidentského parkovania sa podľa návrhu novej zmluvy dohodne na dobu určitú do 31.12.2025.

Ročné nájomné za predmet nájmu je po novom stanovené percentuálne, a to vo výške 65% zo sumy ročného výberu parkovného bez DPH za každý rok trvania nájomného vzťahu, poníženého o náklady poplatkov uhrádzaných prevádzkovateľom služieb elektronických platieb parkovného, minimálne 190.000 eur bez DPH. Odplata nájomcu EEI s.r.o. za prevádzku parkovacích miest je stanovená tiež percentuálne, a to vo výške 35%  zo sumy ročného výberu parkovného za rovnakých podmienok, ako platia pre mesto.

Doterajšie zmluvy medzi mestom, MBB a EEI boli neprehľadné

K zmene zmluvného vzťahu pristupuje mesto Banská Bystrica potom, ako mu boli v minulosti po zmene legislatívy doručené protesty prokurátora, na základe čoho sa rušili resp. prijímali niektoré uznesenia MsZ, čo viedlo k rizikovému právnemu stavu týkajúceho sa aj samotného zmluvného vzťahu s EEI pri platenom parkovaní a presnej špecifikácii parkovacích plôch v rezidentských zónach.

Kvôli týmto problémom bolo nevyhnutné pristúpiť k predčasnému ukončeniu existujúcich zmluvných vzťahov –  nájomnej zmluvy  medzi mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MBB, a. s. zo dňa 28. apríla 2010, zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi MBB, a. s. a spoločnosťou EEI, s.r.o. zo dňa 12.júna 2012 a nájomnej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou EEI, s.r.o. z toho istého dňa dohodou zmluvných partnerov.

Vzhľadom na tieto zmluvné vzťahy by ich predčasné jednostranné ukončenie mohlo zakladať nároky na náhradu škôd voči zmluvným partnerom. Preto mesto v súlade s platnou legislatívou uzatvorí zmluvu o nájme vymedzených úsekov miestnych komunikácií (parkovacích miest) na dočasné parkovanie motorových vozidiel a prevádzke parkovacích miest so spoločnosťou EEI, s.r.o.. Jej prílohou  budú dohody o ukončení doterajších zmluvných vzťahov s vylúčením akýchkoľvek nárokov za minulé vzájomné záväzky.

Nájom nehnuteľností pre EEI s.r.o. podľa nových princípov budúceho zmluvného vzťahu s mestom schválila potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, konkrétne dvadsať. Primátor mesta tak získal od poslancov mandát k uzavretiu novej zmluvy s prevádzkovateľom parkovacieho systému  v Banskej Bystrici.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová a ilust.