Bohatý potenciál jazykových a odborných študovní Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Predstavme si Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici a všetky jej aktivity v oblasti jazykových a odborných študovní, s ktorými sa môžete na pôde knižnice stretnúť. Slúži študentom, pedagógom, vedeckým pracovníkom i širokej verejnosti.

Poslanie a história knižnice

Štátna vedecká knižnica v Banskej (ŠVK) je štátnou príspevkovou organizáciou v  zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

So špecializovaným organizačným útvarom Literárnym a hudobným múzeum je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárno-múzejnej, hudobno-múzejnej a vydavateľskej činnosti.

Je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá bola založená 26. marca 1926. Jej prvým knihovníkom bol Karol Kiszely, bývalý profesor gymnázia a známy orientalista, ktorý bol členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností. Základ knižničného fondu tvoril dar ministerstva školstva – 200 kníh. Knižnica začala svoju činnosť v malej zasadacej miestnosti mestského domu. Mestská verejná knižnica sa zmenila na Krajskú ľudovú knižnicu v roku 1951.

V roku 1952 už pôsobila ako krajská, okresná a mestská knižnica v budove bývalého učiteľského ústavu na terajšej Kapitulskej ulici. V roku 1962 získala knižnica od Slovenskej technickej knižnice v Bratislave neúplnú zbierku noriem a od Úradu pre patenty a vynálezy v Prahe niekoľko tisíc patentových spisov. Od tohto roku sa zbierky špeciálnej literatúry priebežne dopĺňali a knižnica začala pôsobiť aj vo funkcii Oblastného strediska pre normy a patenty.

Významnou udalosťou v dejinách knižnice bolo získanie práva povinného výtlačku československej knižnej, časopiseckej a novinovej produkcie od 1. júla 1963. V dôsledku územnej reorganizácie (zákon 71/1969 Zb. z. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky) v roku 1969 prešla Krajská ľudová knižnica v Banskej Bystrici dňom 1. júla 1969 pod priamu správu a riadenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky ako univerzálna štátna vedecká knižnica.

Jej štatút vstúpil do platnosti 1.marca 1970. K 30.6.2023 to bolo vo fonde knižnice 1 767 868 knižničných jednotiek.

JAZYKOVÉ A ODBORNÉ ŠTUDOVNE KNIŽNICE

Predstavíme vám  jednotlivé jazykové a odborné študovne knižnice, ktoré ponúkajú bohatý potenciál na odborné štúdium v príjemnou prostredí historickej budovy Župného domu na Lazovnej ul. 9.

Okrem odbornej literatúry a konzultačných služieb ponúkajú aj možnosti vzdelávacích aktivít rôznorodého charakteru: prednášky, semináre, besedy so zaujímavými osobnosťami, jazykové a konverzačné kurzy, dni jazykov a iné typy podujatí.

Nemecká študovňa

Študovňa zameraná na nemecký jazyk, literatúru, dejiny a kultúru Nemecka a nemecky hovoriacich krajín vznikla v roku 1994 v spolupráci s Goethe Institut Bratislava.

Poskytuje:

 • konzultačné služby
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
 • informácie a materiály k jazykovým kurzom nemeckého jazyka Goethe Institut
 • organizovanie odborných prednášok, seminárov, stretnutí s nemecky píšucimi autormi a prekladateľmi z nemeckého jazyka, workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka, seminárne cvičenia pod vedením lektora, interaktívne a kreatívne hodiny nemeckého jazyka, premietanie filmov pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a poslucháčov germanistiky

Informačný fond:

 • knihy – zamerané na nemčinu ako cudzí jazyk, jazykovedu, literárnu vedu, súčasnú a klasickú beletriu, dejiny a kultúru Nemecka a nemecky hovoriacich krajín, encyklopédie, jazykové slovníky
 • časopisy
 • audio a video dokumenty

Otváracie hodiny

október – máj

pondelok – piatok 10:00 – 17:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

jún – september

pondelok – utorok 10:00 – 16:00

streda 10:00 – 18:00

štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

Kontakt: Bc. Katarína Gregorová, tel.: 048/47 107 14, e-mail: nemeckastudovna@svkbb.eu, študovňa je na prízemí knižnice.

Študovňa zameraná na slovanské jazyky a kultúru Slovanov

Študovňa bola otvorená v roku 2005 ako Centrum ruských štúdií, od roku 2013 je rozšírená na Centrum slovanských štúdií. Spolupracuje so zastupiteľskými úradmi Ruska, Poľska, Bieloruska a Bulharska na Slovensku, slovenskými vydavateľstvami v Srbsku a Poľsku a občianskymi združeniami zameranými na kultúru slovanských národov.

Poskytuje:

 • konzultačné služby
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
 • organizovanie prednášok z histórie a literatúry, cestovateľských besied, besied s prekladateľmi, prezentácií kníh, výstav, hodín ruského jazyka a kultúry, konverzačných stretnutí s lektorom.

Informačný fond

 • knihy – zamerané na lingvistiku, literatúru, kultúru, etnografiu, históriu, umenie, politológiu, encyklopédie, slovníky, učebnice, vzorové testy k certifikátom
 • časopisy
 • audio a video dokumenty

Otváracie hodiny

októbermáj

pondelok – piatok 10:00 – 17:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

jún – september

pondelok – utorok 10:00 – 16:00

streda 10:00 – 18:00

štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

Kontakt:  Mgr. Andrea Loužecká, tel.: 048/47 107 03, e-mail: slovanskastudovna@svkbb.eu, študovňa je na prízemí knižnice.

Študovňa zameraná na jazyk a kultúru USA

Študovňa vznikla v roku 2005 v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Od roku 2014 je súčasťou siete poradenských centier Education USA.

Poskytuje:

 • konzultačné služby a základné informácie o USA
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
 • aktuálne a objektívne informácie o študijných možnostiach v USA (prípravné materiály na americké štandardizované testy (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT), katalógy amerických univerzít, študijných programov či informačné materiály o možnostiach finančnej podpory štúdia v USA)
 • organizuje interaktívne hodiny anglického jazyka a kultúry USA pre základné a stredné školy, semináre, prednášky, besedy
 • poskytuje prezenčné výpožičky slovenských patentových spisov
 • poskytuje informácie z CD ROM databázy ESPACE (patentové spisy)
 • poskytuje služby Strediska patentových informácií
 • poskytuje publikácie a informačné materiály o duševnom vlastníctve a formách jeho ochrany

Informačný fond študovne:

 • knihy z oblasti politických vied, histórie, teórie literatúry, práva a lingvistiky
 • beletria – diela klasických aj moderných amerických autorov v anglickom jazyku
 • DVD nosiče
 • spoločenské hry zamerané na reálie USA a rozvoj slovnej zásoby v anglickom jazyku
 • databáza eLibrary USA

Otváracie hodiny

október – máj

pondelok – piatok 10:00 – 17:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

jún – september

pondelok – utorok 10:00 – 16:00

streda 10:00 – 18:00

štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

Kontakt:  Mgr. Róbert Címer, tel.: 048/47 107 84,  e-mail: infousa@svkbb.eu ; banskabystrica@americanspaces.sk, študovňa je na prízemí knižnice.

Britské centrum

Študovňa zameraná na jazyk a kultúru Veľkej Británie a bola založená v roku 2006.

Poskytuje:

 • konzultačné služby
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
 • interaktívne hodiny anglického jazyka a kultúry Veľkej Británie pre základné a stredné školy, semináre, prednášky, besedy

Informačný fond:

 • knihy v anglickom jazyku z oblasti jazykovedy
 • beletria – diela klasických a súčasných anglických autorov
 • audio a video dokumenty

Otváracie hodiny

október – máj

pondelok – piatok 10:00 – 17:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

jún – september

pondelok – utorok 10:00 – 16:00

streda 10:00 – 18.00

štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

Kontakt: Bc. Mária Onderufová, tel.: 048/47 107 77, e-mail: britskecentrum@svkbb.eu,  študovňa sa nachádza na 1. poschodí knižnice.

Window of Shanghai – študovňa zameraná na čínsky jazyk a kultúru

Študovňa vznikla v roku 2010 v spolupráci so Šanghajskou knižnicou v Čínskej ľudovej republike a s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného projektu Šanghajskej knižnice, súčasťou China Book International a jedinou študovňou svojho druhu na Slovensku. Nadväzuje na posolstvo významného architekta Ladislava E. Hudeca, rodáka z Banskej Bystrice, ktorého stavby sa stali neoddeliteľnou súčasťou panorámy Šanghaja.

Poskytuje:                                                                                                                   

 • konzultačné služby
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne v čínskom, slovenskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a ruskom jazyku
 • možnosť návštevy rôznorodých aktivít pre verejnosť a pre organizované skupiny žiakov a študentov (prednášky, besedy, výstavy čínskych umelcov, premietania, interaktívne hodiny venované čínskej kultúre)

Informačný fond študovne:

 • knižné tituly z politických vied, medzinárodných vzťahov, sociológie, filozofie, náboženstva, ekonómie, jazykovedy, tradičnej medicíny, umenia, kultúry a architektúry, cestopisy, beletria, detské rozprávkové knihy, komiksy
 • materiály na výučbu čínskeho jazyka (učebnice, CD-ROM)
 • filmy o Čínskej ľudovej republike a čínskej kultúre na DVD nosičoch
 • obrazové publikácie
 • databáza Shanghai Library

Otváracie hodiny

október – máj

pondelok – piatok 10:00 – 17:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

júnseptember

pondelok – utorok 10:00 – 16:00

streda 10:00 – 18:00

štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

obedná prestávka 12:30 – 13:00

Kontakt: Bc. Mária Onderufová, tel.: 048/47 107 77, e-mail: cinskecentrum@svkbb.eu, študovňa sa nachádza  na 1. poschodí knižnice.

Centrum hispánskej kultúry Vladimíra Olerínyho – Študovňa zameraná na španielsky jazyk, kultúru Španielska a krajín Latinskej Ameriky

Fond vytvorený z osobnej knižnice prekladateľa a hispanistu Vladimíra Olerínyho v roku 2019.

Poskytuje:

 • konzultačné služby a základné informácie o Španielsku a krajinách Latinskej Ameriky
 • prezenčné a absenčné výpožičky dokumentov z fondu študovne
 • organizuje kultúrne podujatia
 • organizuje aktivity pre organizované skupiny žiakov a študentov

Informačný fond

 • učebnice, slovníky, materiály k jazykovým skúškam DELE, obchodná španielčina
 • beletria v španielskom jazyku, teória literatúry
 • dejiny Španielska a Latinskej Ameriky
 • kultúra a reálie Španielska a Latinskej Ameriky
 • odborná literatúra
 • cestopisy
 • časopisy v španielskom jazyku

Otváracie hodiny

október – máj

pondelok – piatok 10:00 – 17:00

jún – september

pondelok – utorok 10:00 – 16:00

streda 10:00 – 18:00

štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

Kontakt: Mgr. Zuzana Hušlová, tel.: 048/47 107 01, e-mail: hispanskecentrum@svkbb.eu, študovňa sa nachádza na 1. poschodí knižnice.

Študovňa starých a vzácnych dokumentov

Študovňa zameraná na sprístupňovanie a prezentáciu najstarších dokumentov knižnice, ktoré boli vydané v rozmedzí 16. až polovice 20. storočia, vznikla v roku 1999.

Poskytuje:

 • prezenčné výpožičky dokumentov z vlastného fondu starých a vzácnych dokumentov ŠVK prostredníctvom študovne viazaných periodík alebo univerzálnej študovne
 • prezenčné výpožičky dokumentov zo spravovaného fondu Seminárnej knižnice Rímskokatolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici prostredníctvom univerzálnej študovne
 • rešeršné služby z dokumentov študovne
 • prednášky z oblasti histórie knižnej kultúry
 • konzultačné služby

Informačný fond:

 • odborné a populárno-náučné knihy z rôznych vedných oblastí (najmä jazykoveda, dejiny, náboženstvo), beletria
 • periodiká
 • hudobniny
 • pohľadnice Banskej Bystrice a okolia bez časového ohraničenia
 • mapy

Zásady sprístupňovania:

 • dokumenty do roku 1900 sú prístupné len po vyplnení bádateľského listu
 • dokumenty do roku 1918 je zakázané kopírovať, používateľ môže požiadať o ich skenovanie

Otváracie hodiny

pondelok – piatok 10:00 – 16:00

Kontakt: Mgr. Mária Bôbová, PhD., tel.: 048/47 107 78, e-mail: historickastudovna@svkbb.eu, študovňa je umiestnená na 1. poschodí knižnice.

Bibliograficko-informačné a databázové centrum

Poskytuje:

 • prístup k výpočtovej technike: internet
  • on-line katalóg knižnice
  • základná softvérová výbava (vytváranie dokumentov, počúvanie hudby),
 • čiernobielu tlač,
 • exkurzie po knižnici,
 • predaj publikácií,
 • informačnú výchovu používateľov,
 • výpožičky tabletov a elektronických čítačiek kníh

Otváracie hodiny

september – máj
pondelok 10:00 – 17:00
utorok – štvrtok 10:00 – 18:00
piatok 10.00 – 17.00 hod.

jún – august
pondelok – utorok 10:00 – 16:00
streda 10:00 – 18:00
štvrtok – piatok 10:00 – 16:00

Kontakt + 421 48 471 07 76, reserse@svkbb.eu, Mgr. Tomáš Albert
tomas.albert@svkbb.eu,  Mgr. Michal Majer michal.majer@svkbb.eu,  študovňa je umiestnená na 2. poschodí.

Knihovnícka študovňa

Poskytuje:

 • konzultačné služby pre študentov a zamestnancov verejných, vedeckých, akademických a školských knižníc
 • prezenčné výpožičky dokumentov vo voľnom výbere

Informačný fond:

 • monografie, zborníky príspevkov, príručky a metodické materiály z odboru knižničná a informačná veda, vrátane dejín knižnej kultúry a bibliografie
 • encyklopédie, slovníky, adresáre, výročné správy vybraných knižníc
 • edičné tituly ŠVK v Banskej Bystrici

Otváracie hodiny

pondelok – piatok 08:00 – 15:00

Kontakt 048/47 107 80, veduci.bgo@svkbb.eu, kancelária III/24.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto:  archív ŠVK