ÚĽUV a Mesto Banská Bystrica sa dohodli na vytvorení Kreatívneho centra

KULTÚRA
0 /

uluv4

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) nadviazalo spoluprácu s Mestom Banská Bystrica s cieľom prípravy projektu na vytvorenie regionálneho Kreatívneho centra v Banskej Bystrici, ktoré by malo podporiť zamestnanosť v regióne.

Podobne ako v iných slovenských regiónoch, aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji vznikla v rámci podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu iniciatíva zameraná na prípravu projektu regionálneho kreatívneho centra, ktorý bude žiadať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu.

Kreatívne centrá budú mať za úlohu vytvárať v slovenských samosprávnych krajoch priaznivé prostredie na rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podporu netechnologických inovácií s použitím informačných technológií, ako aj podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. Zo sumy vyčlenenej na realizáciu projektu bystrického Kreatívneho centra bude maximálne polovica určená na infraštruktúru – rekonštrukciu budovy a obstaranie technológií, a zvyšok na tzv. mäkké aktivity – prevádzku budovy a zabezpečenie služieb a aktivít kreatívneho centra na obdobie piatich rokov.

O spolupráci s Mestom Banská Bystrica začal ÚĽUV rokovať v októbri minulého roka. 14. decembra 2017 bolo podpísané medzi ÚĽUV – om a Mestom Banská Bystrica memorandum o spolupráci. Obe strany sa v ňom dohodli na rozdelení práv a povinností pri príprave a prevádzke budúceho Kreatívneho centra v Banskej Bystrici a zaviazali sa spolupracovať pri príprave štúdie uskutočniteľnosti a projektového zámeru a následne aj na príprave a predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

V zmysle memoranda ÚĽUV ako hlavný partner zodpovedný za obsah projektu bude mať na starosti programy realizované v Kreatívnom centre Banská Bystrica a ich obsahovú náplň, pričom spolupracovať bude aj s ďalšími subjektmi. Úlohou mesta bude zabezpečiť infraštruktúru nevyhnutnú na zriadenie a prevádzku Kreatívneho centra v Banskej Bystrici, ktoré bude sídliť v objekte bývalej Základnej školy na Magurskej ulici.

Mesto zabezpečí technické, priestorové a prevádzkové podmienky vhodné na realizáciu programov. Dôležitou súčasťou štúdie budú programy vypracované pre vybrané odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako sú schválené v klasifikácii PO3 IROP. ÚĽUV sa rozhodol osloviť ako garantov profesionálne organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré majú s prípravou podobných programov skúsenosti.

„Vzhľadom na časovú tieseň sme sa rozhodli nadviazať na výstupy predošlých pracovných skupín a spolupracovať so skúsenými inštitúciami. Nechceme však, aby o regionálnom kreatívnom centre rozhodovali bratislavské organizácie bez účasti domácich aktérov. Preto očakávame od garantov pre jednotlivé odvetvia, že budú komunikovať s miestnymi kľúčovými hráčmi z oblasti verejnej aj nezávislej kultúry a verifikovať s nimi svoje programy tak, aby reflektovali potreby regiónu. Ich pripomienky sú momentálne pre nás najdôležitejšie,“

povedala generálna riaditeľka ÚĽUV Dana Kľučárová

Momentálne sú kľúčovými partnermi Audiovizuálny fond pre odvetvie audiovízie, Fond na podporu umenia pre odvetvie scénického a vizuálneho umenia, Múzeum Slovenského národného povstania pre multimediálne prezentácie a ÚĽUV pre odvetvie tradičných remesiel a dizajnu orientovaného na tradičné remeslá. Ich spoločnou úlohou je identifikovať potreby a potenciál kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regióne a na základe toho vytvoriť návrhy služieb a programov, ktoré budú reflektovať špecifiká a požiadavky regiónu.

 

Zdroj: ÚĽUV, Foto: ilustračné