Ludvik Nábělek: Závislosť od chatovania a internetového sexu

Blog
0 /

Žijeme v komplikovanom svete informačného boomu. Každodenne sa na nás valia rôznorodé informácie viacerými dostupnými kanálmi a ovplyvňujú naše vedomie.  Niekedy je ťažké nepodľahnúť závislosti na nadmernej konzumácii vybraných informácií dostupných vo voľnom internetovom priestore. O tom, ako pôsobí na psychiku človeka chatovanie a internetový sex, píše známy bystrický lekár – psychiater MUDr. Ludvík NábělekPhD.

Z výpovede pacienta: 

„Svet webového porna ma už dlho fascinoval, no ja som nemal obavy. Surfoval som každý večer doma, keď žena odišla spať. Začal som navštevovať webové stránky s live-kamerami a trávil som tam hodiny  – kolega v zamestnaní ma pristihol on-line v pracovnom čase. Vďaka tomu, že som bol vo vysokom postavení, riešilo sa to len varovaním. Kúpil som si notebook, ktorý som mohol mať pripojený v kúpeľni za kanceláriou  a tam som trávil polovicu pracovného času. Tam ma aj pristihla sekretárka. Prepustili ma zo zamestnania a o všetkom sa dozvedela moja manželka. Vydesená zobrala deti a odišla. Napriek všetkým pokusom nemám dosť pevnej vôle, aby som to zvládol.“

Narušenie schopnosti prežívať príjemné pocity resp. pocity slasti na základe prirodzených, bežným životom poskytovaných podnetov a situácií vedie u predisponovaných osôb k intuitívnemu hľadaniu, nachádzaniu a neskôr už cielenému opakovaniu náhradných podnetových zdrojov príjemných zážitkov slasti a blaha. Látkové i nelátkové podnety pôsobiace v určitých dávkach, intervaloch či po určitý čas spôsobujú dlhodobé a možno i trvalé zmeny v neuronálnych okruhoch zodpovedných za prežívanie odmeňujúcich pocitov.

Na dlhodobom (často celoživotnom) pretrvávaní patologického vzťahu k návykovej látke alebo aktivite sa podieľa prepojenie mozgového systému odmeňovania s motivačnými, pamäťovými a emočnými centrami umiestnenými v limbickom systéme. Toto prepojenie umožňuje organizmu nielen prežívať slastné pocity odmeny, ale tiež naučiť sa rozpoznávať ich signály a reagovať už na anticipáciu takýchto podnetov.

Za praotca objavu „sexuálnej závislosti“ sa považuje nemecký psychiater Richard von Kraft-Ebing.  V knihe Psychopathia  Sexualis (1886) opísal podstatu sexuálnej závislosti takto:

„Ide o nutkavé sexuálne správanie, keď sexuálna túžba jedinca je abnormálne zvýšená a táto osoba myslí iba na sexuálne potešenie, nezaujíma sa o žiadne iné záležitosti vo svojom živote ako o sex, sleduje len vlastné sexuálne uspokojenie bez ohľadu na to, aký to má vplyv na jeho život, bez ohľadu na morálne normy a právne dôsledky. Takéto správanie vyúsťuje do  impulzívneho, neuspokojiteľného, opakujúceho sa vyhľadávania sexuálnej rozkoše.“

Po rokoch možno konštatovať, že ľudia trpiaci touto poruchou sú ovládaní nutkavou túžbou po sexuálnych aktivitách, sú zahltení ich realizáciou resp. myšlienkami na sex na úkor svojich povinností a záujmov. Sexuálne epizódy sa často objavujú ako reakcie na stres, sú formou úniku z nepríjemných situácií.

Z hľadiska spôsobu realizácie sú najčastejšie nutkavá masturbácia, nutkavé vyhľadávanie a prezeranie pornografie, permanentné vyhľadávanie jednorazových sexuálnych stykov a striedanie sexuálnych partnerov, exhibicionizmus, fetišizmus, prostitúcia, anonymný sex, sex cez telefón a nebezpečné, resp. nelegálne sexuálne praktiky.

Po dosiahnutí sexuálneho uspokojenia nezriedka nasledujú pocity hanby, ľútosti, výčitiek a zlosti. Postupom času sa mnohí závislí snažia prestať, prípadne obmedziť svoje závislostné správanie – a vtedy zistia, že ho už nedokážu ovládať. Sex sa stáva, podobne ako pri iných závislostiach, únikom z ťažkostí, ktoré sám spôsobil.

Pre získavanie sexuálnych zážitkov prostredníctvom internetu sa zaužívali označenia internetový sex, net-sex, on-line sex alebo cybersex. Bol definovaný ako interakcia dvoch alebo viacerých osôb, realizovaná formou on-line simultánneho rozhovoru na sexuálne témy. Môže ísť  (okrem iného) napríklad o vzájomné sprostredkovanie sexuálnych fantázií, vymieňanie pornografických materiálov a podobne – za súčasnej masturbácie oboch (či všetkých) zúčastnených.

Tieto aktivity sú často vykonávané excesívne a sú preto potenciálne návykové.  K vzniku závislostného správania  najčastejšie dochádza pri používaní on-line pornografie na masturbačné účely, pri zapojení do on-line vzťahov prostredníctvom chatu, skypu a e-mailu a pri internetovej sexuálnej kriminalite. Podľa literárnych prameňov až 60 % všetkých prístupov na internet má nejaký vzťah k sexu.

Uvádzajú sa tri primárne faktory, uľahčujúce on-line sexualitu (tzv. A-triáda):

–  prístupnosť (accesibility) znamená, že na internete sú prístupné milióny webových stránok s pornografickým obsahom, ktoré sú k dispozícii 24 hodín a 7 dní v týždni, rovnako v chatových miestnostiach sa stále pohybujú ľudia vyhľadávajúci sexuálne zážitky

– dostupnosť (affordability) znamená, že sexuálna realizácia prostredníctvom internetu je lacná, často len za cenu pripojenia

– anonymita (anonymity) znamená, že ľudia sa v sieti pohybujú anonymne a aj svoju komunikáciu vnímajú ako anonymnú.

Medzi ďalšie „príťažlivé“ faktory patrí skutočnosť, že cybersex je (prevažne) legálny, je k dispozícii v súkromí domova a neprináša riziko pohlavne prenosných ochorení. Dá sa ideálne skrývať pred partnerom, keďže nezanecháva žiadne viditeľné dôkazy sexuálneho kontaktu.

Internetový sex poskytuje priamy a bezpečný prístup k partnerom, môže byť nenahraditeľný pre hendikepované skupiny (telesne postihnutých, ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou a pod.). Anonymita chatu poskytuje užívateľom väčší pocit kontroly nad obsahom a charakterom sexuálneho zážitku. Je možné rýchlo a bez problémov zmeniť partnera, ak momentálny cyber-milenec alebo cyber-milenka už nevyhovuje, je možné odpojiť sa hneď po dosiahnutí orgazmu bez zdĺhavého lúčenia. V rámci anonymity je užívateľom umožnené rozohrávať skryté alebo potlačované fantázie bez strachu, že budú pristihnutí, ohováraní a odsudzovaní.

Zdá sa byť evidentné, že vzťah k cybersexu (chatovaniu, sexuálnym kontaktom cez internet) môže nadobudnúť chorobný charakter. Nie je však ľahké stanoviť, kde sa nachádza hranica medzi normou a patológiou. Či človek „konzumuje“ cybersex primerane, nadmerne alebo je od neho závislý, sa nedá určiť len podľa počtu hodín, ktoré takouto aktivitou trávi (orientačne sa  napríklad uvádza hranica 11 hodín týždenne ako jedno z rozlišovacích kritérií pre závislosť od internetového sexu) – potreba sexu a sexuálneho uspokojenia je totiž veľmi individuálna.

Väčší význam má skutočnosť, či a do akej miery sexuálne aktivity sprostredkované internetom  negatívne zasahujú do života človeka a spôsobujú mu tak problémy. Vcelku možno konštatovať, že závislosť od cybersexu a závislosť od cybervzťahu sú špecifické podtypy závislosti od internetu.

Existuje zoznam „varovných signálov“ rozvíjajúcej sa cybersexuálnej závislosti:

– pravidelné trávenie významného množstva času v chatových miestnostiach a vysielanie súkromných odkazov s jediným zámerom – nájsť partnera na cybersex

– výrazné časové zaneprázdnenie používaním internetu na získavanie on-line sexuálnych partnerov

– pravidelné využívanie anonymnej komunikácie na zapojenie sa do sexuálnych fantázií, ktoré sú v reálnom živote neobvyklé

– očakávanie sexuálneho vzrušenia alebo uspokojenia pri následných on-line kontaktoch

– skrývanie on-line interakcií pred blízkymi ľuďmi

– pocity viny alebo hanby za internetový sex

– aktívne vyhľadávanie on-line kontaktov s cieľom dosiahnutia sexuálneho vzrušenia

– masturbácia počas erotického chatu

– zníženie záujmu o partnera v reálnom živote, preferovanie cybersexu ako primárnej formy sexuálneho uspokojenia.

Francisco Goya: Nahá Maja

Francisco Goya: Nahá Maja

Znaky rozvinutej závislosti od chatovania a internetového sexu sú potom obdobné ako pri ostatných závislostiach – stačí len obmeniť predmet závislosti v jednotlivých diagnostických kritériách. Pri  všetkých závislostiach (látkových i nelátkových) hovoríme o zvýšenej tolerancii (na dosiahnutie očakávaného účinku je potrebná zvýšená dávka látky, zvýšená hodnota uzatváraných stávok, viac času stráveného na internete), o abstinenčnom syndróme (prerušenie dodávania látky do organizmu, prerušenie relevantnej aktivity spôsobuje špecifický komplex subjektívne nepríjemne prežívaných príznakov)

Ďalej môžeme hovoriť o strate kontroly (postihnutý človek nie je schopný ovládať, kontrolovať množstvo užitej látky, frekvenciu a množstvo času stráveného hazardným hraním či chatovaním) a o narušení pre človeka významných sociálnych, pracovných či rekreačných aktivít a kontaktov.

Človek závislý od internetového sexu pokračuje vo svojich aktivitách i napriek evidentným problémom, ktoré mu (i jeho okoliu) spôsobuje. Prakticky celá jeho existencia sa postupne zúži na získavanie prostriedkov, samotnú realizáciu a odstraňovanie vzniknutých dôsledkov tejto činnosti.

Dôsledky závislosti od internetového sexu sú často takého charakteru, že postihnutý človek musí prekonať veľké psychické zábrany, kým sa niekomu zdôverí. Preto je aj využitie možností rodinnej a skupinovej psychoterapie – na rozdiel od liečby iných látkových a nelátkových závislostí – v mnohých prípadoch problematické.

Ciele sú inak obdobné: kompenzácia najzávažnejších psychických ťažkostí, ktoré vznikli v súvislosti s prítomnosťou závislosti od internetového sexu (zmiernenie depresívneho prežívania, sebaobviňovania a výčitiek), zmena postoja pacienta k internetovému sexu, zvýšenie jeho afektívnej a frustračnej tolerancie, zlepšenie jeho sociálnej a profesionálnej integrácie, (znovu)vybudovanie primeraných rodinných a osobných väzieb a vzťahov a reštitúcia prípadne reštrukturalizácia osobnosti pacienta vrátane osobnej hierarchie hodnôt.

Tizian: Venuša oddychujúca pri hudbe

Tizian: Venuša oddychujúca pri hudbe

Autor: Ludvík Nábělek , Foto: ilustračné

Ludvík Nábělek