FOTO: Ministerka Kalavská poklepala základný kameň rekonštrukcie Detskej fakultnej nemocnice

Zdravie
1 /

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a prioritnej osi „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ sa rekonštrukciou začnú napĺňať investičné ciele projektu „Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici“.

Slávnostného aktu sa okrem štatutárov detskej nemocnice zúčastnila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Generálny riaditeľ DFNsP BB Ing. Juraj Gallo uviedol:

„Tri roky po rekonštrukcii ambulantného traktu získala detská nemocnica finančný príspevok Európskej únie aj na rekonštrukciu a modernizáciu lôžkových častí nemocnice a prístrojového vybavenia. Celková výška nenávratného príspevku je 13,683.294 eur.“

Z uvedenej sumy budú postupne počas nasledujúcich 2 rokov realizované dielčie investičné projekty v 6 hlavných aktivitách:

  1. Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho objektu DFNsP Banská Bystrica za účelom optimalizácie lay outu jednotlivých oddelení a vytvorenie predpokladov pre kvalitnejšie poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
  2. Inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
  3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
  4. Komplexná modernizácia a rozšírenie infraštruktúry IKT.
  5. Zlepšenie podmienok mobility pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v budove DFNsP Banská Bystrica.
  6. Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu DFNsP Banská Bystrica.

„Teším sa, keď vidím pozitívne zmeny v praxi. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 až 2020 bolo doposiaľ podporených 28 nemocníc v celkovej sume nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 187 mil. eur. Predmetom podpory sú okrem technologických investícií do modernizácie vybavenia nemocníc aj stavebné práce, rekonštrukcia či modernizácia stavieb a stavebné úpravy. Finančný príspevok z európskych peňazí pomôže významne skvalitniť tak podmienky ako aj zdravotnú starostlivosť pre deti v tejto nemocnici, z čoho mám veľkú radosť,“

povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Vďaka podpore Európskej únie dokáže nemocnica čiastočne zrekonštruovať priestory Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU a kompletne priestory dvoch lôžkových oddelení – II. Detskej kliniky SZU a Kliniky detskej chirurgie SZU, ktoré boli vybudované ešte v roku 1983. Sú nevhodne koncipované, absentujú tu dojčenské lôžka pre rooming in – matka + dieťa v 1 miestnosti.

Primátor Ján Nosko, ktorý predtým pôsobil vo funkcii riaditeľa DFNsP, inevstíciám do zdravotníctva v našom meste dodal:

„Mňa to úprimne teší ako primátora, že do zdravotníckych zariadení v Banskej Bystrici idú poriadne injekcie, ktoré pomôžu znížiť investičný a technologický dlh,  ďaka nim sa  zhumanizuje prostredie pre malých i veľkých pacientov v súlade s požiadavkami modernej doby.“

Rekonštrukciou sa dosiahne zmena priestorového členenia tak, aby spĺňali požiadavky pre children and mother friendly hospital, nakoľko rodičia často odmietajú hospitalizáciu pre absenciu možnosti byť na izbe ubytovaní spolu s dieťaťom, a to aj napriek prítomnosti všetkých pediatrických špecialistov a garantovanej kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Na všetky pracoviská nemocnice pribudnú špičkové, moderné zdravotnícke prístroje. V súčasnosti má nemocnica výrazný modernizačný dlh – aktívne využíva zariadenia, ktoré sú viac ako 10 rokov staré, viaceré dokonca staršie ako 20 rokov. Prístrojová obnova umožní poskytovať diagnostické a liečebné postupy zodpovedajúce úrovni 3. tisícročia.

Rekonštrukcia bude zahŕňať aj priestory pre urgentný príjem II. typu, laboratórne priestory, priestory registratúry pacientov, či prípravy liekov nemocničnej lekárne.

V rámci samotnej prevádzky a s ňou spojených pracovísk, rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa strojovňu vzduchotechniky s rozvodmi, výťah, priestory práčovne, ako aj premiestnenie kostnej operačnej sály na 4. poschodie, kde sa nachádza dospávacia miestnosť a ostatné operačné sály, čím dôjde k optimalizácii pooperačných presunov a eliminácii možných rizík spojených s transportmi pacientov.

K naštartovanému projektu sa vyjadril aj MUDr. Miloslav Hanula, PhD., medicínsky riaditeľ DFNsP BB:

„Všetky rekonštrukčné práce budú prebiehať za plnej prevádzky nemocnice. To si samozrejme vyžaduje dokonalé plánovanie a prispôsobenie chodu nemocnice novým situáciám. Potrebná bude aj ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť našich pacientov, ale najmä všetkých zamestnancov, ktorí budú v „stavebných podmienkach“ pracovať najbližších 28 mesiacov. Napriek všetkému veríme, že cieľ projektu „Zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní akútnej  zdravotnej  starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici“ bude naplnený a my budeme môcť zdravotnú starostlivosť poskytovať v modernej nemocnici zodpovedajúcej nárokom a štandardom 21. storočia.“

Treba pripomenúť, že vláda SR pod vedením Petra Pellegriniho začiatkom roka schválila aj kompexnú rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice za viac ako 100 miliónov eur, takže obe bystrické fakultné nemocnice sa zásadne zmodernizujú.

Zdroj: Jana Petríková, Foto: DFNsP BB, Dušan Hein a vizualizácie