Predaj pozemkov na Slnečných stráňach

Uncategorized
11 /

Minulý týždeň sme vás na základe správy v denníku Nový čas informovali o podivnom návrhu na prvý tohtoročný priamy odpredaj cca 30 tisíc m2 mestských pozemkov v lokalite Slnečné stráne pod rozhlasovým vysielačom, v blízkosti rodinných domov. Keďže sa nám podarilo získať materiály, ktoré predkladal finančnej komisii a mestskej rade 8.februára prednosta MsÚ Miroslav Rybár, prinášame vám ucelený pohľad na tento problém.

ortomapa-bbV dôvodovej správe k predmetnému odpredaju sa uvádza, že zámer odpredať dva susedné pozemky na Slnečných stráňach vo volebnom obvode č.2 s celkovou výmerou 30.374 m2 zverejnilo Mesto Banská Bystrica v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta priamym predajom podľa článku 5 ods. 5.11. ešte v novembri 2010. Keďže sa jedná o nehnuteľnosti, ktorých všeobecná hodnota stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahla 40.000 euro a oddelenie evidencie a správy majetku MsÚ eviduje na tieto pozemky iba jediného žiadateľa.

Pokiaľ by v zmysle Zásad bolo o nehnuteľný majetok mesta viac záujemcov alebo stanovená vyššia predpokladaná cena, konala by sa obchodná verejná súťaž. O nej mohlo rozhodnúť aj mestské zastupiteľstvo, ktoré by tak malo vo výberovej komisii svojich zástupcov.

Takto stačilo uverejniť oznam na úradnej tabuli mesta a inzeráty v regionálnej tlači, potom z došlých ponúk vybrať na MsÚ tú s najvyššou cenou. Kľúčovým pre určenie východiskovej ceny pozemkov určených na odpredaj bol znalecký posudok vypracovaný odborným znalcom. Ten znel v tomto prípade pre pozemky mimo zastaveného územia obce s trvalým trávnatým porastom na sumu 4.659 eur, čo znamenalo 0,153 eur/m2 (4,60 Sk/m2).

Predaj z územného hľadiska síce odporučil odbor výstavby a ŽP MsÚ, ale poslanecká komisia pre územný rozvoj nie. To sa udialo ešte pred voľbami. Po nich sa vyhodnotili došlé ponuky, ktorých bolo sedemnásť, z toho 16 uchádzačov splnilo podmienky. Ponukové ceny sa pohybovali v širokej škále od 4.800 až do 54.000 eur. Zvíťazila ponuka Igora Cilíka z Banskej Bystrice s najvyššou cenou, ktorá v prepočte dosiahla 1,778 eura/m2 (53,56 Sk/m2). Ako účel využitia pozemku uvádza agroturistiku a poľnohospodárstvo.

Na prvý pohľad by to z čisto formálneho hľadiska možno nevzbudzovalo pozornosť, keby začiatkom februára nenastal problém pri predložení návrhu poslancom vo finančnej komisii a v mestskej rade. Poslanci namietali, prečo bola stanovená tak nízka východisková cena pozemkov podľa znaleckého posudku, keď neďaleko sa nachádzajú rodinné domy a výstavba by mohla pokračovať ďalej. Inými slovami neskôr by sa tieto pozemky mohli z trávnatých preklasifikovať na stavebné, čím by ich cena niekoľkonásobne narástla. Napokon už najvyššia ponuka na priamu kúpu prevyšovala znalecký posudok o viac ako 11-násobok! Tieto poslanecké námietky potvrdzovali aj niektorí banskobystrickí realitní makléri, ktorí by vraj dokázali predať podobné pozemky v tejto lokalite za minimálne 5 eur/m2 (33-násobok znaleckého posudku)!

Poslancom vadilo i to, že miesto návrhu na priamy odpredaj neprebehla transparentná obchodná verejná súťaž, ktorá by vygenerovala ešte vyššiu trhovú cenu pozemkov v tejto inak vychytenej oblasti mesta. Tá má vďaka novej výstavbe predpoklady na svoj ďalší rozvoj. Navyše by o celej súťaži mali poslanci od začiatku prehľad vďaka svojim zástupcom vo výberovej komisii. Takýto postup malo podľa členov mestskej rady zvoliť aj nové vedenie mesta. Priamy odpredaj neodporučili opoziční ani koaliční poslanci. Preto by o definitívnom spôsobe nakladania s týmito pozemkami malo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.

Odhliadnuc od toho, že predstavitelia nového vedenia mesta (primátor a prednosta MsÚ) sú na rozdiel od drvivej väčšiny poslancov MsZ v komunálnej politike nováčikmi a musia sa učiť takpovediac za pochodu, nesú za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Pokiaľ chcú byť transparentnejší ako ich predchodcovia, stačí maximálne využívať možnosti, ktoré im už teraz poskytuje platná legislatíva a základné dokumenty mesta, prípadne sa poradiť s niekým skúseným.

V tomto prípade síce preberali agendu z minulého funkčného obdobia, avšak tá si z ich strany vyžadovala hlbšie preskúmanie. Podobne ako všetky predchádzajúce zmluvné vzťahy a záväzky mesta, ktoré by prostredníctvom internetu mali prejsť pod verejnú kontrolu.

Všeobecne platí, že akékoľvek priame predaje majetku mesta, ktoré boli a sú na (ne)transparentnosť azda najcitlivejšie, pútajú zvýšenú pozornosť verejnosti. Nehovoriac o tom, že ide o kapitálové príjmy mesta, ktorých výška bude determinovať možné kapitálové výdavky a investície v novom rozpočte mesta na rok 2011.

Zdroj: Bystricoviny.sk (Miro Toman)