Memorandum o spolupráci mesta a majiteľov domov na Námestí SNP

Uncategorized
13 /

Z iniciatívy Rotary Banská Bystrica a mesta Banská Bystrica sa dňa 12. decembra 2012 uskutočnilo na Radnici stretnutie k zastaveniu úpadku, návratu života a zvýšenia atraktívnosti Námestia SNP. Jeho výsledkom je Memorandum podpísané primátorom a zástupcami majiteľov 17 nehnuteľností v centre mesta z 31.marca 2013.

namestie snp(1)Primátor mesta pripraví a bude presadzovať :
• opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany verejného poriadku,
• podporu bývania, obchodu a služieb s nevyhnutnými funkciami s tým spojenými,
• VZN o obslužných sezónnych vonkajších zariadeniach (terasa), ktorého návrh budú mať možnosť pripomienkovať majitelia objektov, pred ktorými sa s terasami počíta,
• zlepšenia možností cenove dostupného parkovania v pamiatkovej rezervácii,
• výmenu komunálneho mobiliáru a starostlivosť o jeho funkcie a estetický vzhľad,
• návrh osvetľovacej štúdie historických objektov informačného systému,
• na príležitostné trhy (vianočné, veľkonočné, Radvanský jarmok) využívanie štýlových, vkusných stánkov a atrakcií, ktoré budú spravidla sústredené v stredovej ploche námestia,
• zásady využívania námestia na kultúrno-spoločenské a športové podujatia.

Vlastníci domov na Námestí SNP budú podporovať a presadzovať, aby :
• nehnuteľnosti, ktoré vlastnia pôsobili esteticky a príťažlivo,
• prevádzky obchodu a služieb (komerčné aktivity), ktoré sú situované v ich objektoch upravili otvárací režim v pracovných dňoch do večerných hodín (19:00 hod.) a v čase pracovného pokoja v dopoludňajších hodinách tak, aby boli zaujímavé pre zákazníkov,
• ich nájomcovia prevádzkujúci reštauráciu alebo kaviareň nepoškodzovali svojou činnosťou opodstatnené záujmy ostatných nájomcov objektu,
• boli letné terasy zriaďované len v súlade so všeobecno-záväzným nariadením (VZN) určujúcim pravidlá k ich zriaďovaniu.

Účastníci Memoranda  iniciovali vytvorenia pracovnej skupiny, ktorá bude postupne riešiť všetky témy súvisiace s oživením námestia a zvýšenia jeho atraktívnosti. K Memorandu môže pristúpiť ktorýmkoľvek vlastník nehnuteľnosti na priľahlých uliciach k Námestiu SNP a Námestiu Š. Moyzesa, prevádzkovatelia reštauračných prevádzok, fyzické alebo právnické osoby, mimovládne organizácie, odborné a občianske združenia.

Memorandum má len deklaratórny charakter spoločných zámerov a cieľov jeho účastníkov. V súčasnosti je na svete návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica, ku ktorému sa po prerokovaní v odborných komisiách očakáva široká verejná diskusia.

Prví signatári Memoranda uzatvoreného s mestom (domy na Námestí SNP):

č. 1 MBB, a.s., Ľubomír Bobák
č. 2 MUDr. Ján Bíreš
č. 3 Stredoslovenské múzeum, Roman Hradecký
č. 7 Lobenwein Helga/Beata Borošová
č. 8 Lesy SR, Ján Kostrian
č. 9 Rodina Klimovcov, Marian Murgaš
č. 10 Igor Mihalik, Jana Mihaliková
č. 11 A.M.K., s.r.o., Andrej Kvasna
č. 13 Ixperia, s.r.o., Ladislav Lukáč
č. 14 Vodný hrad, s.r.o., Stanislav Rajnoha
č. 16 BB expo, s.r.o., Dušan Kováč; Stavoúnia, a.s., Milan Vigaš
č. 18 Mikea, s.r.o., Milan Kepeňa
č. 20 MUDr. Hana Blechová
č. 21 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v., Vladimír Zeman a Daniel Koštial
č. 23 Banskobystrický samosprávny kraj, Ladislav Topoľský
č. 25 MUDr. Hana Hilárová
č. 29 Čako, s.r.o., Monika Čaková

Zdroj: Mesto BB