Zaujímavá prednáška profesora Svíteka na FPV UMB o inteligentných mestách

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Fakulta prírodných vied UMB na Tajovského 40 pozýva na prednášku prof. Dr. Ing. Miroslava Svíteka, dr. h. c. s názvom Koncept inteligentných miest a regiónov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2016 o 13:00 hod. v miestnosti č. 313 na FPV UMB. Prof. Svítek je uznávaným odborníkom v oblasti Smart Cities a prezidentom CzechSmart City Cluster.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Dekan Fakulty dopravní ČVUT vyštudoval obor Rádioelektronika na Fakulte elektrotechnickej. V teoretickom výskume sa zaoberá á kvantovým modelovaním systémov a procesov.

V aplikačnom výskume sa zameriava na návrh a riadenie komplexných systémov, ako sú „smart cities“ a „smartregions“. Je spoluautorom viac než 200 odborných publikácií a autorom piatich monografií. V roku  2008 získal zlatú Felberovu medailu za rozvoj ČVUT a v roku 2010 striebornú medailu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rozvoj a budovanie oboru informatika.

Je prezidentom spolku Czech Smart City Cluster (CSCC). Jeho poslaním je rozvoj jedinečného partnerstva medzi firmami, štátnou správou, samosprávou, znalostnými inštitúciami a obyvateľmi miest. CSCC je priekopníkom myšlienky Smart City v Českej republike. Chce budovať inteligentné mestá, v ktorých sociálne a technologické infraštruktúry a riešenia uľahčujú život obyvateľov a podporujú udržateľný hospodársky rast.

Anotácia prednášky

Koncept inteligentných miest a regiónov (Smart City, Smart Region) sa snaží vhodným spôsobom využívať moderné technológie tak, aby dochádzalo k synergickým efektom medzi rôznymi odvetviami (doprava, logistika, bezpečnosť, energetika, správa budov, atď.) s ohľadom na energetickú náročnosť a kvalitu života obyvateľov v danom meste, či regióne.

Aplikácie môžu byť rozdelené na cieľové a druhové. Cieľové aplikácie sa snažia optimalizovať energetickú spotrebu, zlepšiť čistotu ovzdušia, znížiť hlukovú záťaž, regulovať dopravu a podobne. Druhové aplikácie, naopak, podporujú genetický kód daného územného celku, t.j. jeho vlastnú historickú, kultúrnu, ekologickú, či estetickú podstatu.

Požívatelia inteligentných miest sú občania, ktorí interagujú s rôznymi druhmi inteligentných systémov, ktoré minimalizujú použité zdroje a zvyšujú efektivitu mestských infraštruktúr. Význam slova „smart“ je možné vnímať vo vyváženej väzbe medzi človekom a technickými systémami. Inteligentné riešenia musia robiť mestá viac humánnymi a nie len technologicky pokročilými.

Okolo problematiky inteligentných miest prirodzene vznikajú interdisciplinárne tímy, ktoré v sebe zahŕňajú tak aj odborníkov z humanitných a ďalších vied.

prednaska prof. Svitek

Zdroj: FPV UMB, Foto: ilust.