Univerzita tretieho veku ponúka pre záujemcov ďalšie štúdium na UMB

TÉMA TÝŽDŇA
0 /

V Banskej Bystrici na UMB neštudujú len mladí ľudia na dennom či externom štúdiu, ale aj tí skôr narodení. Pre nich je k dispozícii štúdium na Univerzite tretieho veku.

Vekovo starší študenti si môžu vybrať svoj odbor

Fytoterapia, Zdravoveda, Záhradníctvo – zeleninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo, Záhradná architektúra, Včelárstvo a Environmentalistika, Výživa a zdravie, Umenie – Dejiny a teória výtvarného umenia, Umenie – Výtvarné umenie – kresba a maľba, Etnológia – Tradičná kultúra na Slovensku.

Je to aj Právo, Spoločenský a diplomatický protokol – Etika, Psychológia – Cibrenie pamäti, Informačné a komunikačné technológie, Astronómia, Jazyk anglický, Jazyk nemecký, Jazyk francúzsky, Jazyk taliansky, Jazyk španielsky, Jazyk ruský, a Jazyk latinský. To všetko sú odbory, ktoré môžu záujemcovia študovať na Univerzite tretieho veku na UMB v akademickom roku 2016/2017. Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne aktivity a pohybové aktivity.

Zápis na štúdium UTV bude v dňoch 20. – 22. septembra 2016

Úlohou štúdia na Univerzite tretieho veku je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života. Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne, jazykové odbory jeden krát v týždni. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 32 hodín za akademický rok. Výučba sa realizuje formou prednášok a konzultácií, ako aj praktických cvičení. UTV UMB využíva obrady a zvyklostí univerzity  a pojmy z vysokoškolského štúdia.  Po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou končí odovzdávaním diplomov absolventom na slávnostnom promočnom akte.

Prijímacie skúšky sa nekonajú

Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V prípade, ak záujemca nespĺňa túto podmienku, musí písomne požiadať o výnimku.

Záujemca o túto formu štúdia, po zápise a po vyplnení zápisného listu, zaplatení školného, sa stáva študentom UTV UMB za podmienok uvedených v Organizačnom poriadku Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Viac info na https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/univerzita-tretieho-veku-umb/.

Zdroj: UMB BB, Foto: ilust.