ŠOP SR: Nelegálne prikrmovanie ohrozuje zver a láka medvede do blízkosti obydlí

Príroda
0 /

Do redakcie sme dostali reakciu Štátnej ochrany prírody SR  na článok riaditeľa Mestských lesov Banská Bystrica Blažeja Možuchu „Medvedia služba medveďom“. Prinášame ju v plnom znení.

Stanovisko ŠOP SR

Od jesene minulého roka upozorňuje Štátna ochrana prírody SR na nelegálne masívne prikrmovanie zveri v Poľovnom revíri Banská Bystrica. Pracovník ŠOP SR zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého počas terénnych obhliadok objavil celkovo dvadsať krmovísk, niektoré z nich boli plné citrusových plodov či pekárenských výrobkov, dokonca aj v obaloch. Podľa príslušnéhookresného úradu však k porušeniu zákona o poľovníctve nedošlo.

Podľa názoru riaditeľa Mestských lesov Banská Bystrica, ktorý bol publikovaný v článku 15. júna na viacerých webových portáloch, sú medvede hladné a preto ich je potrebné prikrmovať, aby neschádzali k obydliam. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP) by preto tieto zavádzajúce tvrdenia rada vyvrátila a objasnila problematiku prikrmovania.

Okrem toho, že prikrmovanie týmto závadným krmivom ohrozuje všetky druhy zveri, ktoré majú k tejto potrave prístup, tak tieto krmoviská predstavujú pre medvede ľahko dostupný zdroj potravy, na ktorý si rýchlo navyknú a práve naopak – naučia sa túto potravu cielenie vyhľadávať aj v blízkosti človeka.

„Dňa 3. apríla 2020 prijala ŠOP SR telefonické oznámenie o výskyte jedinca medveďa hnedého, ktorý bol podľa oznamovateľa spozorovaný dňa 2. apríla 2020 v doobedných hodinách, ako prechádza lúku v smere od poľovníckeho krmoviska v blízkosti vysielača Laskomer. Prikrmovanie zveri v predmetnej lokalite je nežiadúce, pretože atrahuje medvede do blízkosti zastavaného územia mesta Banská Bystrica,“

hovorí Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Krmivo môže ovplyvniť i reprodukciu medveďa

Ovplyvnenie priestorového rozptýlenia jedincov medveďa hnedého vplyvom prikrmovania zveri, bolo preukázané viacerými vedeckými štúdiami.Podľa mapky sú niektoré z nelegálnych krmovísk umiestnené iba niekoľko metrov od ľudských obydlí, prípadne v lokalitách s častým výskytom turistov.

Marián Hletko zároveň upozorňuje aj na fakt, že úspešnosť reprodukcie medveďa hnedého, ako aj prežívanie mláďat priamo súvisí s potravnou ponukou a preto je dostupnosť vysokoenergetickej potravy rovnako významná pre populáciu, ako aj pre samotného jedinca, v dôsledku čoho dochádza k nižšej mortalite a naopak k vyššej natalite druhu.

Závadné krmivo môže spôsobiť úhyn zveri

Podľa zistení z terénnych obhliadok krmovísk je ŠOP SR toho názoru, že sústredenosť voľne žijúcej zveri na krmoviskách môže vyvolávať zvýšený prenos parazitárnych a infekčných ochorení, čo treba mať na zreteli aj v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných.

„Predkladané krmivo môže obsahovať zvýšené množstvo bioakumulatívnych kontaminantov. Mikroskopické huby ako Aspergillusflavus, Aspergillusparasiticus a Aspergillusnomius sú pri nesprávnom skladovaní obilia a kukurice zodpovedné za tvorbu aflatoxínov, ktoré môžu spôsobovať o.i. poruchy reprodukcie, gastroenteritídy, vykazovať toxické účinky na pečeň a obličky a pri konzumácií väčšieho množstva kontaminovanej potravy aj úhyn raticovej zveri, vtákov a ďalších druhov živočíchov.Konzumácia veľkého množstva jadrového krmiva môže u prežúvavej zveri vyvolať akútnu acidózu bachora,“

 vysvetľuje ŠOP SR vo svojom podnete pre Okresný úrad Banská Bystrica.

Kompetentný orgán podnety na nelegálne prikrmovanie zamietol

ŠOP SR informovala o svojich zisteniach v decembri 2019 aj Ministerstvo pôdohospodárstva  a  rozvoja vidieka SR, ktoré však podnet posunulo na Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ktorý však podľa „Záznamu zo štátneho dozoru v poľovníctve vykonaného dňa 24. 02. 2020“ počas vykonanej terénnej obhliadky žiadne porušenie zákona o poľovníctve nezistil.

„OÚ BB PLO konštatuje, že počas terénnej obhliadky nebolo na vyššie zmienených lokalitách zaznamenané žiadne porušenie §6 ods. 1 písm. d) a f) zákona o poľovníctve,“

konštatuje vo svojom stanovisku okresný úrad. ŠOP SR ma však za to, že výsledok v podobe zistenia porušení zákona sa nedá očakávať v prípade, že kontrolný orgán vopred upovedomí kontrolovaného o termíne kontroly.

Porušenie zákona o poľovníctve

Prikrmovanie raticovej zveri upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 489/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov, pričom podľa § 35 ods. (2) je:

„Prikrmovanie raticovej zveri v poľovnom revíri, okrem zvernice, možno len v čase núdze; nevzťahuje sa na prikrmovanie na zabránenie škodám. Na mape poľovného revíru sa vyznačujú miesta, na ktorých sa zver prikrmuje.“

V zmysle § 73 písm. o) zákona určuje čas núdze Krajský lesný úrad.Podľa pracovníkov ŠOP SR, ktorí vykonávajú pravidelné terénne obhliadky sa jedná o opakované  porušovanie platných právnych predpisov v predmetnom poľovnom revíri, a preto boli na kompetentné orgány podané ďalšie dva podnety v apríli a júni tohto roka.

Zdroj: Anna Weissová a kolektív , Foto: ŠOP SR a ilustračné