Referendum: Občania SR musia mať právo ukončiť pôsobenie každej vlády, ktorá sa spreneverí svojim sľubom

Komentár
29 /

Podľa Ústavy SR  štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Referendum je najsilnejším prejavom priamej demokracie

Inými slovami ak má každý občan Slovenskej republiky ústavné právo dať moc politikom vo voľbách, mal by mať právo im ju v odôvodnených prípadoch aj zobrať. Práve k tomu slúži referendum ako najsilnejší prejav priamej demokracie.

Sobotňajšie referendum nie je len o konkrétnej otázke vedúcej k zmene ústavy umožňujúcej konanie predčasných volieb. Je aj o tom, či občania Slovenskej republiky chcú mať právo ukončiť pôsobenie každej vlády v budúcnosti, ktorá sa spreneverí svojim sľubom a bude konať proti záujmom ľudí a krajiny. Preto príďte a hlasujte za,“

hovorí Bystričan Peter Pellegrini, predseda preferenčne najsilnejšej politickej strany HLAS-sociálna demokracia.

Sobotňajšie referendum sa koná na základe vlaňajšej petície, ktorú podpísalo viac ako 406 tisíc občanov Slovenskej republiky. Po splnení  podmienky minimálneho počtu 350 tisíc podpisov prezidentka Zuzana Čaputová vypísala referendum na 21. januára 2023.

To sa koná v čase hlbokej vládnej krízy, ktorú nie sú schopní vládni politici vyriešiť štandardným demokratickým spôsobom. Ak 15. decembra 2022 po vyslovení nedôvery väčšinou poslancov parlamentu padla vláda, ktorej nedôveruje aj drvivá väčšina občanov, malo dôjsť bezodkladne k dohode na predčasných voľbách.  Zároveň však musí  byť podľa nálezu Ústavného súdu SR prijatá taká zmena ústavných článkov, ktorá by to umožňovala, pretože aktuálne znenie Ústavy SR s riešením podobnej situácie nepočíta.

Keďže hrozí, že Národná rada SR sa do termínu 31. januára 2023 stanoveného prezidentkou nedohodne na zmene ústavy umožňujúcej konanie predčasných volieb, v hre je vymenovanie úradníckej vlády, ktorá by tu bez volebného mandátu a politickej podpory mohla vládnuť až do riadnych volieb vo februári 2024.

Preto je sobotňajšie referendum dôležité ako poistka pre občanov, že ich vôľa bude naplnená a že si neželajú ďalšie pokračovanie vládnej krízy.

Referendum v Banskej Bystrici

V meste pod Urpínom je v sobotu od 7:00 do 22:00 hod. otvorených 78 volebných okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende. Oznámenie o čase a mieste konania referenda dostali banskobystrickí voliči poštou. Kompletný zoznam volebných okrskov je zverejnený na stránke: https://cdn.banskabystrica.sk/2022/11/Okrsky-pre-referendum-na-uzemi-mesta-Banska-Bystrica.pdf.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu (v niektorých prípadoch aj voličského preukazu v inom volebnom okrsku). Po zapísaní sa do zoznamu voličov dostane hlasovací lístok s obálkou.

 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“

Aby bolo januárové referendum o možnostiach skrátiť volebné obdobie NR SR platné, musí sa ho zúčastniť viac ako 50 percent oprávnených voličov.  Ak väčšina z nich bude na položenú otázku odpovedať kladne, následne dôjde  k priamej zmene Ústavy SR, o čom by parlament už nehlasoval.

Platným referendom by sa položil ústavný základ k tomu, aby mohol byť parlament rozpustený buď všeľudovým hlasovaním alebo uznesením NR SR, za ktoré by hlasovalo 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých členov zákonodarného zboru.

To je hlavný zmysel sobotňajšieho referenda, ktoré sa snažia rôznym spôsobom spochybňovať súčasní vládni politici či osobnosti pod pláštikom „demokratov“.

Preto je zodpovedné od voličov v sobotu prísť k referendovým urnám a vyjadriť svoj občiansky názor.

Autor: Miro Toman, Foto: ilustračné