Práva duševného vlastníctva ovplyvňujú hospodársky rast Európskej únie

SPRÁVY
0 /

Je všeobecne známe, že práva duševného vlastníctva výrazne ovplyvňujú ekonomiku celej Európskej únie a to najmä v dvoch ukazovateľoch, ktorými sú zamestnanosť a hospodársky výsledok. V EÚ je v súčasnosti 357 odvetví, ktoré využívajú práva duševného vlastníctva (PDV).

Využívanie práv duševného vlastníctva zabezpečuje pokrok v EÚ

Viac ako jedno PDV intenzívne využíva 64 % týchto odvetví. Tieto čísla sú dôležité najmä z hľadiska zamestnanosti, nakoľko odvetvia, ktoré využívajú a vlastnia práva duševného vlastníctva, v celej EÚ zamestnávajú (priamo či nepriamo) 82 miliónov ľudí, čo je 39,4 % z celkového počtu pracovných miest. Rovnako sa zasluhujú aj o 47 % hospodárskej činnosti (tvorby HDP), ktorá v absolútnych číslach predstavuje hodnotu 6,4 bilióna eur.

Významne prispievajú k rozvoju obchodu v rámci, ale aj mimo EÚ. Vedúce postavenie pri tvorbe nových práv duševného vlastníctva majú Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko, no vďaka rozdeleniu práce v rámci odvetví profitujú z ich činnosti aj ostatné členské krajiny.

Pridaná hodnota pre zamestnancov pracujúcich v podnikoch a odvetviach, ktoré využívajú PDV je najviditeľnejšia práve pri mzdách, ktoré sú až o 41 % vyššie, než v ostatných odvetviach.

Za posledné roky sa výrazne zvýšila ekonomická váha odvetví zapojených do vývoja technológií so zameraním na zmiernenie klímy (CCMT) a odvetví súvisiacich s ekologickými ochrannými známkami – 9,3 % zamestnanosti a 14 % HDP v EÚ v rokoch 2017 – 2019.

Kompletné výsledky štúdie, ktorú vytvoril Európsky patentový úrad (EPO) v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), si môžete prečítať v priloženom dokumente:

Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva a ich ekonomická výkonnosť v Európskej únii (.pdf, 352 kB)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici

Je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská zriadené úradom).

Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

ÚPV SR bol zriadený 1. 1. 1993 zákonom NR SR. Už v prvom roku svojej nadviazal spoluprácu s Európskym patentovým úradom a viacerými národnými patentovými úradmi.

Zákonom NR SR č. 74/1995 Z. z. zo 6. apríla 1995, Úrad priemyselného vlastníctva SR zmenil svoje sídlo z Bratislavy do Banskej Bystrice, kde sa podarilo pre úrad získať vyhovujúcu budovu. Napriek snahám niektorých bratislavských politických kruhov tu sídli dodnes.

ÚPV SR so sídlom v Banskej Bystrici

ÚPV SR so sídlom v Banskej Bystrici

Zdroj: Jana Záchenská a ÚPV SR  , Foto: ilustračné