Poslanec Kašper sa opäť vymedzil na mestskom zastupiteľstve

SPRÁVY
9 /

Jeden z kandidátov na bystrického župana v novembrových regionálnych voľbách je aj poslanec MsZ v Banskej Bystrici Igor Kašper (nezaradený). Najskôr vo februári 2017 hlasno vystúpil z najsilnejšieho koaličného klubu v mestskom zastupiteľstve a na marcovom zastupiteľstve ako člen dozornej rady ostro napadol vedenie mestskej spoločnosti MBB a.s.

Prekvapujúce vystúpenie poslanca a člena DR MBB na zastupiteľstve

Tak ako v prvom prípade, keď o svojom rozhodnutí Igor Kašper vopred neinformoval svojich kolegov v poslaneckom klube SMER – SD, SNS, SDKÚ – DS. postupoval aj teraz. Hoci je členom dozornej rady stopercentnej mestskej obchodnej spoločnosti MBB a.s., bez predchádzajúceho oboznámenia sa so situáciou vo firme napadol predstavenstvo a svojich kolegov z MBB na zastupiteľstve v samostatnom bode „Personálne zmeny v MBB a informácia o majetkových pomeroch“, ktorý ráno sám navrhol.

Vo svojim vystúpení sa Igor Kašper najskôr verejne opýtal vedenia spoločnosti MBB, akým spôsobom boli predané nehnuteľnosti na ulici Timravy 12. Po odpovedi člena predstavenstva JUDr. Juraja Džmuru, ktorý stručne popísal priebeh odpredaja, hoci vzhľadom na náhlu situáciu nemal pri sebe potrebné podklady, prišli na rad spochybnenia spôsobu predaja a obvinenia z nízkej kúpnej ceny pre kupujúceho..

Poslanec Kašper okrem iného uviedol:

„Od decembra minulého roka som členom dozornej rady MBB a.s., ale tá doteraz nebola zvolaná. Predaje majetku či zmena úverových podmienok to sú veci, o ktorých dozorná rada musí vedieť. Teraz prvýkrát počujem o spôsobe, ako sa predávala nehnuteľnosť Timravy 12 .“

Následne Kašper spochybnil inzerciu verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v Pardone, pričom podľa neho nebola táto informácia na webovej stránke MBB, kúpna cena je údajne podhodnotená, pretože dnes sa v tejto lokalite predávajú nehnuteľnosti za omnoho vyššie trhové ceny.. Zároveň vyhlásil, že ukončuje svoje členstvo v DR MBB.

Poslanec Michal Škantár, ktorý je zároveň predsedom dozornej rady MBB, k tomu poznamenal:

„Podľa stanov spoločnosti MBB a.s. sa dozorná rada schádza minimálne raz ročne a zvoláva ju predseda aj na základe podnetov poslancov. Keďže momentálne sa robí účtovná uzávierka za rok 2016 a pripravuje podrobná správa o hospodárení MBB vrátane všetkých majetkových a finančných operácií, zídeme sa v apríli. Každý člen dozornej rady však môže kedykoľvek nahliadať do dokladov a požadovať vysvetlenia od vedenia spoločnosti s dávaním podnetov, čo však poslanec Kašper doteraz neurobil.“

 

Primátor Ján Nosko, ktorý vykonáva funkciu Valného zhromaždenia MBB a.s., k vystúpeniu poslanca Kašpera povedal:

„Toto je vážny bod na to, aby sme o ňom rokovali takto bez podkladov. Za tohto vedenia sa podarilo spoločnosť MBB skonsolidovať a pokiaľ sú tam problémy, tak ich riešme na profesionálnej úrovni. Toto beriem ako niečo na upútanie pozornosti pri kandidatúre na župana, ale o tejto veci máme rokovať na základe pripravených materiálov v riadnom bode programu MsZ s relevantným výstupom a uznesením.“

Vysvetlenie vedenia MBB a.s.

Vedenie MBB a.s. zastúpené predsedom predstavenstva Ing. Dušanom Argalášom a členom predstavenstva JUDr. Jurajom Džmurom po prekvapujúcom rannom vystúpení poslanca a člena DR Igora Kašpera popoludní oboznámilo poslancov s priebehom odpredaja administratívnej budovy na adrese Timravy 12 v Banskej Bystrica s garážou a pozemkom.

Po mesačnom obchodnom procese bola dňa 14. februára 2017 podpísaná platná a finálna kúpna zmluva na predmetné nehnuteľnosti s víťazným záujemcom. Podpísaniu kúpnej zmluvy predchádzali približne mesačné obchodné rokovania s dvomi finálnymi záujemcami, predmetom ktorých bolo podávanie záväzných cenových ponúk na dané nehnuteľnosti v dvoch kolách. Súbežne prebiehali rokovania so Slovenskou sporiteľňou vo veci reštruktúry úverových vzťahov,  predčasného vyplatenia úveru Tatra banky a vystavenia návrhu Tatra banky na výmaz záložného práva predávaných nehnuteľností.

Spoločnosť MBB a.s. ako mestská obchodná spoločnosť zriadená Mestom Banská Bystrica, ktorá je kontrolovaná dozornou radou spoločnosti, mestskými poslancami a primátorom mesta v pozícii jediného akcionára tejto spoločnosti. Úlohou vedenia spoločnosti pri predaji nehnuteľného a hnuteľného majetku je dodržiavanie transparentnosti procesov odpredaja za čo najvyššiu možnú sumu.

Viackolová súťaž na odpredaj nehnuteľnosti Timravy 12

Obchodná verejná súťaž na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmetné nehnuteľnosti bola vyhlásená a zverejnená na webovej stránke www.mbb.sk počas celej doby trvania súťaže s min. cenou 330.000 € vrátane DPH.

Predaj tohto nehnuteľného majetku sa inzeroval v týždenníku Pardon, ktorý vyšiel dňa 1.  8. júla 2016. V danej lehote sa nikto neprihlásil. 29. júla 2016 bola opätovne vyhlásená obchodná verejná súťaž, tentoraz s min. kúpnou cenou nehnuteľností vo výške 315.000 € vrátane DPH. V danej lehote však nebol predložený žiadny návrh.

V novembri 2016 sa objavili potencionálni záujemcovia, s ktorými sa uzatvorila ústna dohoda na predaj týchto nehnuteľností za cenu 315.000 € (vychádzalo sa z minimálnej ceny z druhého kola obchodnej súťaže). Títo záujemcovia však po štvortýždňových rokovaniach od ústnej dohody odstúpili z dôvodu neposkytnutia úveru.

Poslední dvaja záujemcovia

Začiatkom januára 2017 MBB oslovili nezávisle na sebe dvaja noví záujemcovia z obchodných spoločností, ktorí absolvovali obhliadku predmetných nehnuteľností a priebežne s nimi prebiehali obchodné rokovania o výšky kúpnej ceny.

17. januára 2017 bola obidvom spoločnostiam zaslaná mailom písomná výzva na predloženie definitívnej písomnej cenovej ponuky v lehote do 19. januára 2017 do 12:00 hod. Obidvaja záujemcovia predložili cenové ponuky v stanovenom termíne. Víťazný záujemca doručil záväznú cenovú ponuku na odkúpenie predmetných nehnuteľností vo výške 259.000 € bez DPH, druhý záujemca vo výške 235.000 € bez DPH. Následne sa odblokovalo záložné právo Tatrabanky a prebehla reštrukturalizácia úveru na Slovenskú sporiteľňu. 14. februára 2017 bola s víťaznou spoločnosťou VEGO MARKETING podpísaná kúpna zmluva

Otázkou zostáva, prečo si poslanec Kašper ako člen dozornej rady tieto veci neoveril priamo na vedení spoločnosti MBB a.s., na čo mal plné právo, ale išiel s tým na verejnosť aj s nepodloženým obvinením svojich kolegov z netransparentnosti predaja a údajného poškodenia spoločnosti za  nízku kúpnu cenu predanej nehnuteľnosti.

Primátor mesta Ján Nosko, členovia orgánov spoločnosti MBB a.s. aj viacerí poslanci to dávajú do súvislosti s jeho kandidatúrou na župana, kvôli čomu sa vymedzil voči svojmu bývalému klubu a teraz aj voči mestskej obchodnej spoločnosti.

Autor: (tom, Foto: ilust.