Poslanci sa budú musieť vysporiadať s protestom prokurátora voči uzneseniu MsZ o podpore mládežníckeho hokeja na zimáku

SPRÁVY
5 /

Na februárovom mestskom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie, ktoré smerovalo k finančnej dotácii pre mestskú spoločnosť MBB a.s., ktorá by umožnila bezplatné využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne do konca apríla občianskym združením Barani – hokejová škola Michala Handzuša. Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici napadla prijaté uznesenie z dôvodu porušenia zákona.

Mestské zastupiteľstvo musí o danom proteste prokurátora rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia a upovedomiť o tom Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici. Pokiaľ budú poslanci akceptovať prokurátorský protest, zrušia prijaté uznesenie a prijmú nové. Ak to neurobia, prokurátor sa môže v tejto veci obrátiť na správny súd.

Zimný štadión

Zimný štadión

Dňa 7. februára 2023 v bode „Dotácia poskytnutá mestom Banská Bystrica spoločnosti MBB a.s. na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna na rok 2023“, po vystúpení Michala Handzuša a výmene názorov na návrh poslanca Davida Kapustu (BBA) prijalo mestské zastupiteľstvo nasledovné uznesenie číslo 56/2023 – MsZ:

I. Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici ž i a d a primátora mesta ako jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia akciovej spoločnosti MBB, aby podnikol kroky, ktoré umožnia hokejovému mládežníckemu klubu Barani o. z. bezplatné využívanie ľadovej plochy a adekvátneho zázemia na mestskom zimnom štadióne do konca apríla 2023 a to v zmluvne dohodnutom rozsahu z dotácie poskytnutej MBB a.s. podľa Zmluvy č.2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

II. u k l a d á hlavnému kontrolórovi mesta Banská Bystrica povinnosť vykonať kontrolu plnenia Zmluvy č.2/2023/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta (ďalej aj ako „Zmluva“) v termíne do ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva plánovaného v apríli 2023. Predmetom kontroly je hospodárnosť a efektívnosť použitých verejných financií a dodržiavanie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy

III. ž i a d a primátora mesta, aby zabezpečil vypracovanie správy o hospodárení a ekonomickej udržateľnosti strediska Zimný Štadión MBB, a. s., obsahujúcej aj manažérsky prehľad o hospodárení strediska a podrobné informácie o nákladoch strediska, peňažných tokoch i prislúchajúcich záväzkoch, a jej predloženie na rokovanie mestského zastupiteľstva najneskôr v júni 2023

 IV. ž i a d a primátora mesta, aby do mesiaca zvolal zasadnutie zástupcov poslaneckých klubov a nezaradených poslancov, zástupcov mesta, zástupcov MBB a .s. a zástupcov hokejových klubov za účelom riešenia a vysvetlenia financovania hokeja v Banskej Bystrici, a to z dôvodu možného a avizovaného zastavenia činnosti mládežníckeho klubu Barani so 400 športujúcimi deťmi.

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici navrhuje napadnuté uznesenie zrušiť, pretože bolo prijaté v rozpore so zákonom o obecnom zriadení. Prokurátorka vidí porušenie zákona v týchto častiach prijatého uznesenia:

  1. Predmetné uznesenie zasahuje do právomocí mestského zastupiteľstva, ktoré neprípustným spôsobom rozširuje svoje právomoci, keď sa snaží vo forme uznesenia primátorovi mesta Banská Bystrica ukladať úlohy. Legitímny mandát získaný v demokratických voľbách nie je silnejší pre primátora ani zastupiteľstvo, sú si rovnocenní.
  2. Primátora nemožno považovať za jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti mesta, nakoľko ním je mesto Banská Bystrica, ktoré ako právnická osoba koná prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu – primátora.
  3. V predmetnom uznesení je nesprávne označená akciová spoločnosť ako „MBB“ (musí sa uviesť plný názov uvedený v obchodnom registri), rovnako aj nesprávne označenie „Barani o.z.“, čo malo znieť „Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.“ aj so sídlom združenia a IČO.
  4. Hoci z ustanovení Zákona o obecnom zriadení vyplýva, že mestské zastupiteľstvo môže požiadať primátora o zvolanie zastupiteľstva, nie je však oprávnené žiadať zasadnutie „zástupcov poslaneckých klubov a nezaradených poslancov, zástupcov mesta, zástupcov MBB a .s. a zástupcov hokejových klubov“.

Aj keď sa to môže navonok javiť ako detail, z osvedčenej politickej praxe na komunálnej úrovni vyplýva, že banskobystrickí poslanci by si mali pri formulovaní uznesení voči primátorovi miesto používania slovíčka „žiada“ osvojiť slovo „odporúča“, aby to bolo v súlade so zákonom. Obzvlášť sa to očakáva od poslanca Kapustu, ktorý sa rád pasuje do pozície odborníka na samosprávu a chcel byť aj hlavným kontrolórom mesta.

Rovnako tak je potrebné v uznesení označovať subjekty presne celým názvom, aby to bolo nespochybniteľné. Mestské zastupiteľstvo prerokuje aktuálny protest prokurátora na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré by sa podľa plánu malo konať 20. júna 2023.

Michal Handzuš

Michal Handzuš

V súvislosti so snahou Michala Handzuša vytvoriť prostredníctvom rodičov mladých hokejistov i médií tlak na orgány mesta, aby pod hrozbou zastavenia činnosti mládežníckeho klubu Barani znížila mestská spoločnosť MBB a.s. faktúry za užívanie ľadovej plochy (čo sa udialo na aprílovom zastupiteľstve formou dotácie 100 tisíc eur pre majiteľa zimného štadióna MBB a.s. v prospech občianskeho združenia), sa objavili mediálne útoky poslanca Davida Kapustu (BBA) na vedenie mestskej spoločnosti MBB a.s.

Terčom sa stala aj spoločnosť FIN INN, ktorá na zimnom štadióne vlastnou investíciou vo výške pol milióna eur vybudovala a prevádzkuje kvalitné wellness slúžiace verejnosti a viacerým banskobystrickým športovcom.  K poslancovi Kapustovi sa pridali ostatní opoziční poslanci z klubov Banskobystrickej alternatívy, Bystrica má na viac a nezaradení. Tomu sa budeme venovať v ďalších článkoch.

David Kapusta

David Kapusta

Autor: (tom), Foto: ilustračné