Nevidomý vedec na UMB pomáha nevidiacim počítačovým systémom RUDO

SPRÁVY
0 /

Pred rokom sme priniesli zaujímavý rozhovor s vedcom RNDr. Milanom Hudecom, PhD., ktorý kedysi prišiel o zrak a dnes aplikuje svoj výskum v oblasti jeho využitia pre potreby nevidiacich používateľov PC.  Pôsobí v Inštitúte matematiky a informatiky Fakulty prírodných vied UMB.

Vývoj systému RUDO pre nevidiacich

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má približne 1 až 1.5 % populácie vážne problémy so zrakom. ÚNSS na Slovensku má cca 4.000 členov so zrakovým postihnutím.Milan Hudec pracuje v troch oblastiach so zameraním na nevidiacich -syntéze a rozpoznávaní plynulej reči, adaptácii neurónových sietí pomocou genetického algoritmu (umelá inteligencia), v automatizácii, regulácii a meraní spotreby tepla v domácnostiach.

V pondelok sa na Fakulte prírodných vied UMB uskutočnila tlačová beseda, ktorej sa zúčastnili: dekanka FPV UMBDoc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., Mgr. Michal Filadelfi  z Univerzitného centra pre medzinárodné projekty, autor systému RUDORNDr. Milan Hudec, PhD.Mgr. Peter Trhan, PhD. z Katedry informatiky FPV UMB.Prítomní predstavitelia UMB predstavili novinárom počítačový systém RUDO pre nevidiacich

Na Fakulte prírodných vied UMB sa v roku 2000 začalo pracovať na vývoji prototypu počítačového systému, ktorý môže vykonávať asistenciu pri bývaní nevidiacim ľuďom. Takýto systém je nainštalovaný na lokálnej sieti v interiéri budovy, na základe čoho sa mení bežná stavba na tzv. inteligentnú budovu. Prvá verzia prototypu tohto ambientného systému bola dokončená v roku 2002 a nazvaná ľudským menom RUDO, lebo sa prihovára nevidiacim obyvateľom pomocou syntetického hlasu.

„Podnetom na tento vývoj bola potreba nevidiaceho človeka v zmysle bezpečnosti oddeliť známe prichádzajúce osoby od neznámych. Pri príchode známeho človeka ho RUDO ohlásil menom, na príchod neznámej osoby len upozornil. Prvá verzia obsahovala preto taxonomický systém hodnotiaci činnosť obyvateľov pomocou detektorov pohybu, ktorý pracoval na softvérovom princípe vyhodnocovania pomocou neurónovej siete,“

informuje Milan Hudec.

Ukázalo sa, že takýto domáci asistent je veľmi zaujímavý a pre nevidiaceho človeka využiteľný aj v iných oblastiach. V druhej verzii bol k systému RUDO pripojený digitálny multimeter. V bytovom reproduktore RUDO začal čítať nastavené elektrotechnické veličiny, rozsahy a merané hodnoty.V tejto verzii bol zároveň implementovaný audiosystém, ktorý nevidiacemu rodičovi pomáhal pri dohľade nad malými deťmi v exteriéri.

Tretia verzia bola dokončená v roku 2010. Pracovala pod OS Linux, mala navyše syntetizér GOBLIN, softvérové vybavenie na spracovanie textov pre nevidiacich a ovládač pre klávesnicu, ktorý umožňoval písanie v Braillovom písme pre nevidiacich.

V roku 2016 sa na Katedre informatiky FPV UMB ukončila štvrtá verzia ambientného systému RUDO, ktorá obsahuje navyše automatizáciu vykurovania, zónovú reguláciu a rozvinutejšie softvérové podporné prostriedky pre nevidiacich.

Ambientné systémy v inteligentných budovách

Súčasná doba prináša s rozvojom informatiky nové ponímanie komfortu pri bývaní. Stavebnou súčasťou budov sa stali dátové rozvody počítačových sietí. Sieť býva dostupná aj pomocou bezdrôtovej technológie WiFi. Budovy začínajú byť vybavované centrálnym počítačom pripojeným na lokálnu počítačovú sieť. Domový server môže takto vyhodnocovať údaje zo senzorov nainštalovaných v budove a automaticky ovládať najrozličnejšie sofistikované zariadenia.

„V domových serveroch moderných budov sa inštalujú informačné systémy, ktoré nazývameambientné systémy. Sú zamerané na vzdialenú správu zariadení,odovzdávanie informácií o stave priestorov, zabezpečenie, na ovládanie zariadení a úsporu energií,“

hovorí Milan Hudec.

Budovy vybavené ambientnými systémami, senzormi a zariadeniami sa nazývajú inteligentné budovy. Súčasťou ambientných systémov v inteligentných budovách môžu byť aj asistenčné technológie, ktoré pomáhajú pri bývaní starým alebo zdravotne hendikepovaným ľuďom. Súčasné ambientné systémy s asistenčnými technológiami (AmbientAssistedLiving, ďalej AAL) sú prioritne zamerané na asistenčné služby pre starších ľudí. Sú preto zamerané na pomoc pri onemocnení pohybovej sústavy,slabozrakosti,ľahšej forme stareckej demencie , pri údržbe hygienických potrieb a zvýšeníbezpečnosti.

AAL systémy taxonomicky klasifikujú (rozpoznávajú činnosť) osoby, ktoré zo zdravotného hľadiska vyžadujú asistenčnú podporu. Pri tejto činnosti vyhodnocujú dáta z pohybových senzorov alebo kamier. Pri krízovej klasifikácii systém vyšle podnet na privolanie opatrovateľskej pomoci alebo zdravotníckeho zásahu.

Súčasťou AAL systémov je prispôsobené alebo adaptabilné používateľské rozhranie, ktoré môže vhodne kompenzovať zdravotný hendikep. Môžu byť využité aj doplňujúce služby kontrolujúce hygienické podmienky, ekoparametre – teplota, intenzita svetla a podobne.

Poslednou zmienenou vlastnosťou AAL systémov je aj ich ekonomické hodnotenie – náklady na zriadenie, licenčné obmedzenia a náklady na údržbu. Prototyp AAL systému RUDO bol vo svojej štvrtej verzii vyvinutý na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied UMB.

Systémy AAL v inteligentných budovách ponúkajú veľmi zaujímavé aplikácie aj v oblasti asistovaného bývania pre nevidiacich ľudí. Jedná sa o oblasť informatiky, v ktorej sa pomaly otvárajú dvere do sveta malých zázrakov.

Inteligentný počítačový systém v rodinnom dome Hudecovcov

Milan Hudec býva s rodinou v Podlaviciach. Aj tu aplikoval svoj inteligentný počítačový systém na diaľkové ovládanie úspory energií v dome pri vykurovaní z kotolne.  

Pán Hudec vysvetľuje, o čo ide::

„Tento môj  systém umožňuje regulovať jednotlivé radiátory dom  na diaľku cez počítač, aj keď som v práci.  Vtedy sa nemusí doma tak kúriť až vtedy, keď sa vrátime domov. To všetko môžem urobiť jednoduchými príkazmi cez počítač syntézou hlasu a Braillovým písmom cez klávesnicu. Ten spustí kúrenie v kotolni, každú miestnosť vykúri na teplotu, ktorú požadujem. Zrazu je to bývanie v dome s ušetrenou energiou zaujímavé.“

V rodinnom dome má namontovaný aj bezpečnostný systém, ktorý pomocou detektorov pohybu a reči rozpozná známe a neznáme osoby prichádzajúce do domu. Keď je pán Hudec vo svojej pracovni, tak ho na to počítačový systém upozorní pomocou audio.

Takýchto inteligentných systémov má v dome viac. Keď sa s ním rozprávate alebo sa pohybuje v známom priestore, ani nezbadáte, že je nevidomý. Práve preto, že takto žije a pracuje, dokáže účinne pomáhať nevidiacim aj úspešným vývojom počítačového systému RUDO.

Autor: (tom), Foto: redakčné