Neplatená práca v slovenských domácnostiach vo svetle výskumu EF UMB

SPRÁVY
0 /

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici zavŕšili výskum neplatenej práce v slovenských domácnostiach. Prinášame Vám závery tohto výskumu.

Neplatená práca v našich domácnostiach

Pedagogickí zamestnanci EF UMB v rámci svojej vedecko – výskumnej činnosti venovali pozornosť problematike neplatenej práce, ktorá sa vykonáva v domácnostiach na Slovensku. Neplatená práca – činnosti, ktoré v domácnosti vykonávajú jej členovia a nedostávajú za to žiadnu finančnú odmenu, bola u nás donedávna neriešenou oblasťou. Nebol presnejšie známy jej rozsah, štruktúra ani jej dôležité súvislosti.

Keďže peňažná hodnota neplatenej práce zodpovedá približne jednej štvrtine HDP Slovenska a okrem toho má aj celý rad neekonomických aspektov, stala sa táto problematika na EF UMB predmetom riešenia dvoch rozsiahlych vedeckých projektov podporovaných agentúrou VEGA.

Ich úlohou bolo priniesť podrobné a reprezentatívne poznatky nielen o množstve času, ktorý sa jej venuje v slovenských domácnostiach, ale aj o jej štruktúre v podobe 13 činností a o determinantoch (veku, pohlaví, príjme, statuse aktivity, počte členov v domácnostiach a ďalších), ktoré ovplyvňujú množstvo času stráveného neplatenou prácou.

Výsledky výskumu

Výskum zistil podrobnosti o motívoch, postojoch a vzťahu k neplatenej práci, ale aj o spokojnosti s prerozdelením neplatenej práce v domácnostiach. Zistený rozsah neplatenej práce v slovenských domácnostiach a vyčíslenie jej monetárnej hodnoty umožnili po prvýkrát odhaliť aj viaceré súvislosti v správaní a rozhodovaní sa domácností o využití času na platenú a neplatenú prácu, ako aj o záujme/ochote domácností (domáci outsourcing) substituovať niektoré druhy neplatenej práce prácou platenou (trhovými službami).

Odhad potenciálneho dopytu domácností po službách, ktoré by nahradili ich neplatenú prácu môže podnietiť rozvoj podnikateľských príležitostí a rast zamestnanosti pri rešpektovaní miestnych/regionálnych špecifík, ktoré identifikoval výskum. Neplatená práca veľmi úzko súvisí nielen s kvalitou života a spokojnosťou/individuálnym blahobytom jednotlivca, ale aj s podmienkami, v ktorých domácnosti a ich členovia fungujú.

Výsledky skúmania i ďalšie podnety riešitelia prezentovali na viacerých domácich i medzinárodných vedeckých fórach.  Súčasťou riešenia je aj vydanie vedeckej monografie Neplatená práca na Slovensku, ktorá o celej problematike poskytuje súhrnné informácie.

Tento projekt v sebe spojil niekoľko dôležitých atribútov a jeho výsledky sú zaujímavé nielen pre odbornú verejnosť, ale aj bežných občanov, regióny a mestá. Podarilo sa mu naplniť poslanie vedecko-výskumného charakteru. Výskumný tím pozostával z členov viacerých katedier EF UMB, ktorí zrealizovali kvalitný a merateľný výskum.

Prerozdelenie neplatenej práce medzi členmi domácnosti

Aktívne sa do výskumu zapojili aj študenti EF UMB, ktorí uskutočnili prieskum (2012, 2013, 2014, 2015 a 2016) v jednotlivých regiónoch Slovenska na vzorke viac ako 1.000 domácností ročne. Výsledky výskumu tiež špecifikovali služby, o ktoré by bol záujem zo strany domácností a ktoré zatiaľ chýbajú. Výskum tiež prispel k poodhaleniu vzťahov v rámci rodiny v zmysle prerozdelenia neplatenej práce medzi jednotlivými členmi domácnosti a k hlbšiemu uvedomeniu si času, ktorý reálne venujú vykonávaným činnostiam.

Citácia z recenzného posudku prof. Ing. Magdalény Přívarovej, CSc.:

Takýto prieskum ešte na Slovensku nebol realizovaný. Preto jeho výsledky možno považovať za vskutku originálne. Výsledky prieskumu podrobili autori monografie dôkladnej analýze. Za veľmi hodnotný vedecký prínos monografie považujem tiež fakt, že táto predstavuje ucelené dielo, ktoré poskytuje cenne poznatky nielen o súčasnom stave neplatenej práce na Slovensku, ale načrtáva aj isté tendencie jej ďalšieho vývoja V tom vidím jej význam nielen pre rozvoj ekonomickej teórie, ale aj pre hospodársku prax.“

Výsledky výskumu neplatenej práce v slovenských domácnostiach zhrnul kolektív autorov pod vedením prof. Ing. Márie Uramovej, PhD. a prof. Ing. Marty Orviskej, PhD. do knihy „Neplatená práca na Slovensku“. Jej slávnostné uvedenie do života sa uskutoční v utorok 25. apríla 2017 o 14:00 hod. v priestoroch auly Ekonomickej fakulty UMB na Tajovského 10.

Vybrané výsledky výskumu

Činnosti Priemerná dĺžka neplatenej práce v hodinách za týždeň na jednotlivca
Príprava jedál 4,47
Domáce práce – upratovanie 3,43
Výroba a údržba textílií 1,42
Pestovanie okrasných rastlín 0,87
Pestovanie úžitkových rastlín 0,98
Starostlivosť o domácich miláčikov 1,64
Oprava zariadenia 0,62
Nakupovanie a služby 2,94
Starostlivosť o deti 4,31
Starostlivosť o dospelých 0,81
Starostlivosť o hospodárske zvieratá 0,56
Výstavba a rekonštrukcie 0,43
Neplatená práca v domácnosti SPOLU 22,47

 

Činnosti Ženy Muži
Príprava jedál 6,57 2,29
Domáce práce – upratovanie 4,90 1,88
Výroba a údržba textílií 2,44 0,35
Pestovanie okrasných rastlín 1,11 0,61
Pestovanie úžitkových rastlín 1,05 0,90
Starostlivosť o domácich miláčikov 1,68 1,60
Oprava zariadenia 0,12 1,14
Nakupovanie a služby 3,53 2,32
Starostlivosť o deti 5,67 2,88
Starostlivosť o dospelých 1,10 0,51
Starostlivosť o hospodárske zvieratá 0,41 0,72
Výstavba a rekonštrukcie 0,14 0,73
Neplatená práca v domácnosti SPOLU 28,72 15,92

Motívy vykonávania neplatenej práce

1. Sú to tradičné práce v našej domácnosti
2. Tieto práce slúžia ako výchovný vzor v našej domácnosti (rodine)
3. Považujem to za zmysluplné trávenie voľného času ( je to moje hobby)
4. Tieto služby a produkty sú pre mňa drahé (finančné nedostupné)
5. Rovnaké produkty a služby na trhu sú menej kvalitné (nekvalitné)
6. Tieto služby a činnosti sú na trhu nedostupné
7. Tieto činnosti považujem za prirodzenú pomoc druhým

 

Zdroj: EF UMB, Foto: ilust.