Kraj na rokovaní s ministrom Krajniakom otvoril témy seniorov a sociálnych podnikov

SPRÁVY
0 /

Zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja v stredu na pôde Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky rokovali s ministrom Milanom Krajniakom a štátnou tajomníčkou Soňou Gaborčákovou.

Tím z ministerstva vo viacerých oblastiach ocenil prácu ľudí z BBSK. Koncepcia riešení problému nedostatočných kapacít zariadení sociálnych služieb, plány služieb včasnej intervencie pre znevýhodnené deti a rodiny či krajské sociálne podniky slúžia ako vzorové príklady pre napredovanie sociálnych služieb nielen v kraji, ale na celom Slovensku.

Dve hlavné témy, ktoré župan Ján Lunter na rokovaní otvoril, boli podpora zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb v rámci oddelenia sociálnej ekonomiky a model integrovaných sociálnych a zdravotníckych služieb BBSK. Na ňom župa spolupracuje s odborníkmi zo Svetovej banky a Európskej komisie v rámci iniciatívy Catching-Up Regions.

„Súčasné nastavenie dlhodobej starostlivosti o seniorov sa sústreďuje na pobytové služby a málo sa kladie dôraz na terénne a podporné služby, preventívne aktivity a podporu neformálnych opatrovateľov. Riešenie vidíme v integrovaní rôznych foriem podpory – preventívnych, terénnych, ambulantných a pobytových. Tým sa zníži tlak na pobytové zariadenia a vytvorí predpoklad pre tvorbu finančne udržateľného systému služieb pre seniorov,“

uviedol Ján Lunter.

Takéto integrované služby by mali zastrešiť funkčné zoskupenia obcí, ktoré by boli aj oprávnenými žiadateľmi o podporu z európskych fondov. Štát by pritom mohol byť kraju nápomocný pri uskutočňovaní nevyhnutných legislatívnych zmien i pri získavaní prostriedkov zo zdrojov EÚ.

Možnosť čerpať externé financie cez výzvy, do ktorých sa budú môcť zapojiť aj malé a stredné podniky, zadávanie časti štátnych zákaziek verejného obstarávania sociálnym podnikom či jasné nastavenie nenávratnej investičnej pomoci by znamenalo významnú podporu štátu sociálnej ekonomike.

„Pomocou sociálnych podnikov dokážeme riešiť problém dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených ľudí, ktorí tu dostávajú šancu osvojiť si pracovné návyky a postupne sa zaradiť na trh práce. Dosiahnutý sociálny vplyv je pritom ľahko merateľný,“

povedal župan Lunter.

V BBSK dnes úspešne fungujú tri sociálne podniky – Stavebný sociálny podnik so sídlom v Brezne, Agro-lesnícky podnik so sídlom v Poltári a Agentúra práce so sídlom v Lučenci. BBSK zároveň pôsobí ako odborný administratívny a legislatívny poradca pre záujemcov o sociálne podnikanie v kraji.

Ako dôležitá je tiež zo strany štátu vnímaná úloha samosprávnych krajov pri zavádzaní opatrení na ochranu pred ochorením COVID-19, počas ktorých boli pre ministerstvá kraje prirodzeným a funkčným partnerom.

 

Zdroj: Lenka Štepáneková, Foto: BBSK a ilustračné