Juraj Benčík: Za nové divadlo v krajskom meste Banská Bystrica

KULTÚRA
4 /

Pokračujeme v otvorenej diskusii inšpirovanej verejnou výzvou Za vznik nového divadla v Banskej Bystrici. Po otvorenom liste slovenskej hudobnej historičky, múzejníčky a pedagogičky Marianny Bárdiovej vám prinášame diskusný príspevok autora výzvy – divadelníka Juraja Benčíka.

Činohra v meste pod Urpínom

Prvá písomná zmienka o divadelnom predstavení v meste Banská Bystrica je z roku 1576. Pravdepodobne v latinčine bola na vtedajšom protestantskom gymnáziu naštudovaná a odohraná inscenácia renesančnej, sakrálnej drámy „Komédia o Saulovi“. Bola to činohra.

Hrávala sa v priestoroch školy. Na námestí už v tých časoch príležitostne vystupovali kočovné divadelné spoločnosti z Talianska a z Nemecka, teda občas aj z krajov Koruny Českej. Hrali zväčša ľudové, činoherné komédie, často aj s hudbou a piesňami, a predovšetkým bábkové divadlo, v tých časoch prioritne určené dospelému publiku.

Prvé mestské divadlo s krytým javiskom, hľadiskom a zákulisím bolo v slobodnom kráľovskom meste Banská Bystrica otvorené v roku 1841, v takzvanom Mestskom dome, v priestoroch dnešnej historickej Radnice, na Námestí SNP. Vo dvore. Divadlo bolo drevené. Hrávalo sa v ňom pravidelne, zväčša činoherné divadlo, profesionálne po nemecky i po maďarsky, ochotnícke možno aj po hebrejsky, či v jidiš a pravdepodobne, hoci veľmi výnimočne aj po česky, či slovensky.

Až do roku 1908, kedy drevené divadlo do tla zhorelo. Svoju vlastnú, mestskú budovu s javiskom, hľadiskom, zákulisím a javiskovou technikou si Banskobystričania z vlastných, mestských a súkromných financií postavili a otvorili až v roku 1930. Žilo ich vtedy v meste bezmála 12 000 a od roku 1919 pôsobili vo viac ako desiatich rôznych ochotníckych divadelných spolkoch po celom meste.

Národný dom bol slávnostne otvorený koncertom 8. januára a už 7. februára začalo svoju pravidelnú činnosť premiérou činohernej inscenácie hry W. Shakespeara „Sen noci svätojánskej“ spojené, mestské divadelné združenie banskobystrických ochotníkov. Bolo ich vtedy spolu viac ako dvesto (200!). Každý rok naštudovali až šesť (6!) divadelných inscenácií, z toho dve (2!) pre deti.

V roku 1956 sa mimoriadne vyspelý činoherný súbor, ktorý mal za sebou obrovské úspechy a s ktorým spolupracovali aj tie najvýznamnejšie osobnosti národnej divadelnej kultúry, premenoval na Divadlo Andreja Sládkoviča. S veľkým očakávaním. V mnohých, omnoho menších, okresných mestách Slovenska boli už v tom čase ochotnícke činoherné súbory dávno profesionalizované. Napriek dlhoročným snahám o dôstojné postavenie činoherného divadelníctva v meste pod Urpínom, boli banskobystrickí herci a herečky činohry zo svojho vlastného priestoru javiska v Národnom dome v roku 1959 vyštvaní.

Sála v Dome kultúry

Sála v Dome kultúry

Sociálni experimentátori zločineckého režimu diktatúry proletariátu administratívnym, direktívnym nariadením povereníctva kultúry v rukách zločineckej komunistickej strany rozhodli o zoštátnení časti obecného majetku – Národného domu, a vytvorili v jeho priestoroch štátne profesionálne divadlo bez činoherného súboru. Banskobystrickí divadelníci združení v súbore Divadla Andreja Sládkoviča sa však nevzdali.

Potulovali sa po rôznych mestských javiskách – Evanjelický spolkový dom, Misijný dom (vtedy PKO), Robotnícky dom, Klub ROH Slovenka, až od roku 1979 našli fantastické podmienky pre svoju domovskú scénu v nádhernej, komornej divadelnej sále nového Domu kultúry ROH ZVT. Začali tu vytvárať činoherné divadelné inscenácie pod vedením rešpektovaných profesionálnych režisérov s nádejou na možnú profesionalizáciu svojej divadelnej činnosti.

Mnohí Banskobystričania si určite veľmi dobre pamätajú na nezabudnuteľné herecké výkony pánov Katonu, Záthureckého či Janceka alebo fenomenálne herectvo pani Anny Strečkovej. Na sklonku éry jednej strany sa vraj konečne podarilo presadiť, aby bola aj v medenom, krajskom meste Banská Bystrica postavená nová, moderná divadelná budova, v ktorej mala okrem opery a baletu sídliť konečne aj banskobystrická činohra. Vraj už bol určený aj pozemok.

Štátna opera v Banskej Bystrici

Štátna opera v Banskej Bystrici

Pád totalitného režimu však výstavbe divadla na Troskách a vzniku štátnej činohry v Banskej Bystrici definitívne odzvonil. Po urputných sedemdesiatich piatich (75!) rokoch súvislej, činohernej divadelnej činnosti Divadelný súbor Andreja Sládkoviča svoje pôsobenie v roku 1995 musel ukončiť a žiadne nové, koncepčné a úspešné činoherné aktivity odvtedy v meste nevznikli.

Pôsobenie dnešnej Štátnej opery v Banskej Bystrici, jej význam pre celú národnú kultúru i pre mesto a stredoslovenský kraj sú nespochybniteľné a nesmie ich znížiť či znevážiť alebo ochudobniť ani fakt, že v roku 1960 nebola v Banskej Bystrici popri spevohre vytvorená aj profesionálna činoherná scéna. Bol to jednoducho omyl a hriech mocných zločineckej doby.

Štátna opera je dnes na vrchole, už veľmi potrebuje a svojimi výkonmi si aj veľmi zaslúži nový, dôstojný, moderný a skutočne profesionálne vybavený operný dom. Je povinnosťou štátu a ministerstva kultúry, potrebné priestory pre Štátnu operu nájsť, alebo najlepšie v Banskej Bystrici postaviť a vrátiť občanom mesta ich majetok, Národný dom, k plnému užívaniu. V budove Národného domu môže byť potom konečne zriadená mestská umelecká inštitúcia, Mestské divadlo, s činoherným súborom, s repertoárom a pravidelnou činnosťou. Dovtedy je tu však ideálna príležitosť oživiť v povstaleckom meste olympijských víťazov viac ako storočné činoherné tradície už dnes.

Naša a nasledujúce generácie máme konečne možnosť, príležitosť, ba až povinnosť, kultúrne omyly, pochybenia, ublíženia, krivdy, ba až hriechy diktatúry proletariátu, opraviť, napraviť, spravodlivo a demokraticky riešiť. Našou otvorenou, verejnou výzvou, k podpisu ktorej pozývame našich spoluobčanov, vyzývame k náprave, k oživeniu prerušenej činohernej tradície a k podpore rozkvetu kultúry v krajskom meste Banská Bystrica našich volených zástupcov.

Dom kultúry

Dom kultúry

Verejná výzva za vznik nového divadla v Banskej Bystrici 

My občania a občianky mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja a obyvatelia a obyvateľky Slovenska, podporujúc rozvoj kultúry v krajskom meste Banská Bystrica, obraciame sa na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica a predsedu i poslancov krajského zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) s výzvou na zriadenie novej, profesionálnej, umeleckej inštitúcie.

  1. Ako milovníci a milovníčky umenia a podporovatelia a podporovateľky kultúrneho rozvoja mesta i kraja vysoko oceňujeme rozhodnutie mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja, nadobudnúť v dražbe budovu niekdajšieho Domu Kultúry ROH ZVT a zachrániť tak pre mesto, kraj i krajinu tento vzácny architektonický skvost a jediný, v meste existujúci, moderný kultúrny stánok, vhodný na uspokojenie širokého spektra kultúrnych potrieb obyvateľov mesta i kraja a návštevníkov Banskej Bystrice.
  2. Vedomí a vedomé si zložitosti i náročnosti rekonštrukcie, ktorá túto dlhé roky devastovanú stavbu čaká, vyzývame primátora mesta, predsedu BBSK a poslancov oboch zastupiteľstiev, ktorí sa rozhodli vytvoriť verejnú obchodnú spoločnosť Dom kultúry BB s.r.o. s 50 % podielom mesta Banská Bystrica a 50 % podielom BBSK, aby pri zadávaní architektonickej štúdie zohľadnili dlhoročné tradície mesta v oblasti činoherného divadelníctva a v plnej miere nadviazali na činnosť, ktorú v priestoroch domu kultúry občania mesta i kraja vykonávali od jeho otvorenia v roku 1979.
  3. Sme právom hrdí a hrdé na to, že Banská Bystrica je vyspelým, kultúrnym a spoločenským, regionálnym centrom, s viac ako storočnou tradíciou župného a neskôr krajského mesta, i s viac ako storočnou tradíciou činoherného divadelníctva v meste, a vyzývame štatutárnych zástupcov verejnej obchodnej spoločnosti i poslancov oboch zastupiteľstiev, aby dohliadli na to, aby v zrekonštruovanej budove domu kultúry bolo v pôvodnej, komornej, tristomiestnej sále, vytvorené materiálno-technické zázemie pre vznik nového, profesionálneho, repertoárového divadla, so stálym umeleckým súborom.
  4. Vzhľadom na to, že Banská Bystrica je jediným historickým krajským mestom v strednej Európe, ktoré nie je sídelným mestom profesionálneho, činoherného, repertoárového divadla so stálym umeleckým súborom, ako je to už od devätnásteho storočia, najneskôr však od polovice dvadsiateho storočia obvyklé v okolitých krajinách (Maďarsko, Rakúsko, Poľsko a predovšetkým bratská Česká republika), vyzývame vedenie mesta i kraja a poslancov oboch zastupiteľstiev, aby súčasťou projektu využitia zrekonštruovaného banskobystrického domu kultúry bolo okrem širokého spektra umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, aj zriadenie profesionálneho, repertoárového divadla nového typu, ako stálej umeleckej inštitúcie, so stálym, komorným umeleckým súborom, v krajskom meste Banská Bystrica.
  5. Aby bola budova zrekonštruovaného domu kultúry naplno využívaná už od začiatku, teda od momentu jej otvorenia po úspešnom ukončení rekonštrukcie, vyzývame poslancov oboch zastupiteľstiev a štatutárov spoločnosti Dom kultúry BB s. r. o., aby v rámci spoločnej, verejnej obchodnej spoločnosti umožnili spoločným rozhodnutím vytvorenie profesionálneho umeleckého súboru a základného repertoáru divadla v dostatočnom predstihu.

Vyzývatelia: Juraj Benčík – divadelník, autor textu; Diana Javorčíková Janíčková – učiteľka a aktivistka, signatárka; Gabriela Dianová – aktivistka, signatárka; Pavol Puskeiler – aktivista, signatár; Atila Béreš – hudobník, signatár.

Link na výzvu: https://www.mojapeticia.sk/campaign/za-nove-divadlo/f81f15a0-3773-4341-8026-acd93cab4bfb

Juraj Benčík

Juraj Benčík

Zdroj: Juraj Benčík , Foto: ilustračné