Július Lomenčík: Neschematický odkaz Povstania v básnickej reflexii Mikuláša Kováča

KULTÚRA
1 /

Jedným z autorov neschematického básnického pohľadu na odkaz Slovenského národného povstania (1944) je básnik Mikuláš Kováč, v poézii ktorého sa potvrdzuje téza, že za vyjadrením pocitu alebo vzťahu v básni sa spravidla skrýva reálna motivácia zakotvená v konkrétnom ľudskom čase a neopakovateľnom priestore.

Uvedené konštatovanie potvrdzuje v plnej miere tematická ukotvenosť niektorých Kováčových básní v období druhej svetovej vojny, pretože je logickým vyústením otrasných zážitkov z tohto obdobia. Podľa Ľubomíra Feldeka „vnemy uskladnené v detstve sú najintenzívnejšie a … nikto si pri písaní nezmyslí obchádzať ich“.

Mikuláš Kováč

Mikuláš Kováč

V tomto duchu zameraná Kováčova poézia štylizovane vypovedá o autentických skúsenostiach, o detskej vizuálnej pamäti s už dospeláckym hľadaním podstaty. Časť literárnej kritiky, najmä spočiatku, sa domnievala, že tu ide len o literárčinu, o exploatáciu dramatickej témy, teda o demonštráciu vymyslenej poetiky na dramatickom pozadí. Napokon sa ukázalo všetko inak.

Chlapčenský Mikuláš Kováč nebol nejakým detským povstaleckým hrdinom typu Giertliho z Jilemnického Kroniky. Bol jednoducho chlapec, ktorý si všímal to, čo sa okolo neho dialo, a pretože tomu vo svojom veku nerozumel, pýtal sa a po rokoch básnicky odpovedal – predovšetkým na rovine etickej.

Kováčova poézia sa takto najdôslednejšie v tom čase zamerala proti násiliu ako skutočná „obrana stavebnice“ aktívneho humanizmu a úsilia o pravdu, čo vystihol i básnik Štefan Strážay v doslove k vydaniu básnickej zbierky Obrana stavebnice týmito slovami: „Mikuláš Kováč si zo svojich generačných druhov medzi prvými a najdôslednejšie uvedomil a napokon realizoval potrebu spoločensky zúčastnenej poézie“.

Básnickou výpoveďou zdôrazňoval neschematicky odkaz Povstania absentujúci vo vedomí súčasníka cez autentické videnie vtedajšieho sveta, ktoré si podmanili Kováčovu osobnosť a v neskoršom procese tvorby vytvorili epicentrum jeho poetickej filozofie a umeleckého pohľadu na svet.

Trvalým zdrojom inšpirácie Kováčovej občianskej lyriky sa stali hlavne zážitky z obdobia SNP, keď po zatlačení do hôr ho strýko Anton spolu s matkou zobral cez Jelenec a Baláže na Kalište. Útočisko tam našli v dome pána Palúcha. Desaťročný Mikuláš tu videl rabovačky a požiare vojenských proviantných skladov, zažil hrdinstvo, ale aj zbabelosť. Po návrate do obsadenej Banskej Bystrice skrývali sa v pivnici istého pána Cibuľu.

Matka so strýkom boli ešte pred vypuknutím Povstania aktívne organizovaní v odbojovej skupine vedenej Michalom Balkom. Mikuláš v tomto prostredí zažil a precítil deportácie, nočné prepady Ústrednej štátnej bezpečnosti, videl protichodné postoje Banskobystričanov a vytušil ich názorovú odlišnosť.

Po oslobodení sa mu ďalším zdrojom inšpirácie stali „dokumentaristické návštevy“ pamätných miest so strýkom Antonom. Ten ako člen exhumačnej komisie – fotograf a dokumentarista – ktorá vyšetrovala zločiny fašistov, brával malého Mikuláša na odkrývanie hrobov obetí povstania v Telgárte, Krupine, Kremničke, na starom vojenskom cintoríne v Majeri a iných miestach.

Autentických zážitkov, ktoré boli „prazákladom životnej skúsenosti“, zmocnil sa v podobe spomienkového poetického záznamu a rozprávačskej básnickej štylizácie. Pracoval s kontrastom, ktorý vznikal analýzou vnemu, jeho prijatím do vedomia a súčasnou konfrontáciou s poznaním. Sprítomňoval všetko podstatné zapísané v pamäti, poukazujúc na prirodzenú detskú zvedavosť: „Mal som oči, oči, v ktorých plávali oblaky, / domy, mestá, zvieratá, staré hodinky rozobrané…“.

Vizuálnu pamäť zachytával strihovou technikou filmovej montáže originálnym opakovaním vizuálnych a zvukových motívov. Verše utvárané montážnym postupom z jednotlivých motívov neraz pripomínali filmový scenár.

Strihovou montážou viacerých prvkov je komponovaná aj báseň Starci v krčme zo zbierky O modrej labuti, v ktorej zužitkoval aj spomenuté detské zážitky z pobytu na Kališti na jeseň 1944. Na prvý pohľad vzniká dojem, že tu ide o naratívnu reprodukciu, dokonca dvojitého príbehu. Na jeho utváraní sú funkčne zastúpené aj adaptované „citáty“ z ľudových piesní. Svojím symbolickým významom presahuje táto báseň do monumentality lyrického fragmentu z epopeje sociálnych osudov slovenského národa v minulosti.

Básnikova subjektívna neha tu bezozvyšku splynula s objektívnym poznaním. Báseň sa skladá v podstate zo štyroch diametrálne odlišných komponentov – anekdot a textov ľudových piesní. Od samotného  Kováča sa dozvedáme, že prvú anekdotu o Amerikánovi, ktorý sa nestal „grundátorom“, počul v dospelom veku v pohostinstve.

Druhá súvisí s detským zážitkom z Kališťa, o čom podáva nasledujúce svedectvo: „Armáda likvidovala veľký sklad, magazín v Jelenci a vyzývala rodákov, aby si zobrali, čo sa im len zažiada a čo sa im hodí. Môj domáci, pán Palúch (pozn.: u ktorého na Kališti bývali), si zobral pol metráka cukru, vliekol ho cez mokrú a tmavú horu, až kým s ním neďaleko svojej drevenice nespadol a nezlomil si nohu. Keď ho žena hrešila, že si nezobral čosi iné, vzácnejšie a potrebnejšie, veď tam mali krásnych vecí od boh sveta, bránil sa. – A čo som mal zobrať, há? Veď soli a petróla máme, nie?“

Cez poznanie týchto inšpiračných zdrojov možno lepšie vnímať odkaz tejto básne i pre súčasnosť. Na časovej osi prítomnosť – minulosť – budúcnosť s dôrazom nasmerovaným na prvé dve zložky triády s varovným signálom do budúcnosti sa výrazne pohybuje v básni Ružová záhrada zo zbierky Zem pod nohami.

Vstup do básne je pre jej neskoršie porozumenie netradičný – cez celkový záber na životom prekypujúcu prírodu bez konkrétneho časového vymedzenia pohľad smeruje do minulosti (obdobie vojny). Predtým čitateľ vidí obyčajný prírodný priestor založený na paradoxe –„Bolo leto, bol máj“. V kolobehu ročných období patrí mesiac máj do jari ako jej reprezentatívna časť.

Posunutie do leta zosilňuje však jeho symbolické postavenie zdôrazňujúce lásku v ktoromkoľvek ročnom období a etape života človeka. Idylický obraz založený na zmyslovom vnímaní – „voňali kvety… vtáky nitkami pesničiek zošívali mraky“ –  je takto spojený so symbolikou mája. V romantickom vnímaní je máj, povedané po máchovsky „lásky čas“, ale Kováčom vystrihnutý obrázok „z tých čias“ v poslednom verši prvej časti zapôsobí priam ako mrazivý závan: „ale nie čas lásky“.

Romantický obraz vzbudzujúci niečo krásne sa razom mení na tvrdú realitu vojnových rokov. „Romantické“ rekvizity „máj“, „kvety“, „mraky“ sa spomínaným doslova chirurgickým zásahom odrazu dostávajú do inej poetickej roviny. Tým autor v poetickom stvárnení naráža na rozpor medzi krásou a realitou. Uvedený paradox mu tu však umožňuje pokračovať v budovaní básne na osudovom kontraste: život – smrť.

Prvé trojveršie druhej časti filmovým strihom z celkového záberu na prírodu prelaďuje autor svoje básnické videnie na záber lúky cez dva detaily – v druhom verši pohyb detí a treťom učiteľa chytajúceho motýle. Striedanie celku a detailov vytvára obraz založený na výtvarnom umení.

Symbolikou farieb mení v podstate klišéovitý obraz „dediny z obrázku“ na tragickú udalosť masového zabíjania. Namiešaním sivej farby sa idylický obraz pripomínajúci idylickosť autentickej poézie mení na popravisko. Zo spojenia „muži v sivom“ sa dá jednoznačne vyčítať prítomnosť vojakov so zbraňou, ktorou stlačením „kohútika“ ukončia život z pohľadu poetického zobrazenia nevinných ľudí.

Účinnosť Kováčovej poézie spočíva v tom, že za zdanlivo publicistickým podaním cítiť tragédiu konkrétneho ľudského osudu. V Kováčovom podvedomí sa pred básňou odvíja na základe vizuálnej pamäti „detský zážitok“ odkrytých hrobov z pamätných miest SNP, a tak v básni si vlastne opakoval zažité. Osobnú životnú skúsenosť konfrontuje s nadosobnou rovinou poznania, do ktorej posúva svoj okamžik života.

Básnik Mikuláš Kováč

Básnik Mikuláš Kováč

Intenzita autorského zážitku sa v tomto prípade, povedané s dánskym filozofom Sörenom Kierkegaardom, stala naozajstným zážitkom i pre čitateľa a nadobudla všeobecný filozofický rozmer. Na zachytenie depresívnej atmosféry po odchode vojakov autor účinne využil kontrast dvoch symbolických farieb – bielej a čiernej: „len biela plachta vápna /syčala/ prišliapnutá čiernym mrakom“.

Dve základné pralátky Kováčovej poézie – zem a slnko – menia farebné ladenie z prirodzeného náteru na „bielu zem“ a „čierne slnko“. Metafora „biela plachtovina vápna syčala“ najmä syntagmou „biele vápno“ interpretačne odhaľuje hromadný hrob ním zasypaný. Priestor je zhora zúžený, ba stlačený – „prišliapnutý čiernym nebom“. Symbolika čiernej farby emotívne znásobuje tragickú udalosť. Vnímanie básnického textu cez takto poeticky zakomponovanú symboliku farieb naznačuje dobrú autorovu orientáciu v ich psychologickom vnímaní.

Kováčovo etické a estetické cítenie vychádzalo zo známej Platónovej triády krásy, pravdy a dobra. V ťažisku tohto trojuholníka nastoľoval existenčné otázky, aby presviedčal o potrebe týchto kategórií pre skutočne humánnu spoločnosť. Okrem princípu paradoxu a kontrastu sa účinným prostriedkom na naplnenie daného predsavzatia stala aj irónia, najmä tzv. sokratovská irónia.

Grécky filozof Sokrates ju používal na výchovu svojich poslucháčov k väčšej opravdivosti života. Dokladom je tretia časť básne, ktorá je ozvláštnená netradičnou kreativitou „poetického myslenia“. Nemeckí vojaci po vyvraždení dediny si večer sadnú „za vŕzgavé stoly“ kasárenskej kantíny, aby si vypočuli v husľovom podaní romantickú hudbu Franza Schuberta a relaxovali tak po „dobre vykonanej práci“.

Kováč nastolil starý filozofický a etický problém – kto je na tom horšie: kat, či obeť. Celé to vytvára na paradoxoch, napr. človek v prežitom dni spáchal neľudský čin, ale večer ho dojíma romantická hudba: „po tvárach slzy merali dĺžku vrások“. Záver vyznieva jednoznačne ironicky s dvojzmyselným účinkom – smerom k Schubertovi, prípadne i k vodcovi. Kontrapunktnou pointou naplnil zmysel irónie.

Pri tematicky osnovaných básňach z obdobia SNP Kováč videl, že človek prítomnej chvíle obklopený konzumom sa ocitá v strachu pred nedávnou tragickou minulosťou. V jej konfrontácii s prítomnosťou umožňuje vyjadriť sa človeku ako kultúrnej bytosti k samému sebe, pretože cez dejiny sa dozvie viac o tom, čím v skutočnosti je.

Každodenný život konfrontovaný s otrasnými vojnovými obrazmi v takto koncipovanej poetickej výpovedi nasmeroval k etickému apelu nielen pre súčasnosť, ale najmä budúcnosť s cieľom napomôcť k priznaniu sa ľudstva k vlastným chybám. V opačnom prípade i budúcnosť bude ohrozená vytváraním falošných, chimerických, iluzórnych a často aj nebezpečných iracionálnych predstáv.

Uvedený čiastkový pohľad do básnických reflexií Mikuláša Kováča tematicky zviazaných s touto kapitolou moderných slovenských dejín nám jednoznačne potvrdzuje jeho konštatovanie, že „… SNP malo v prvom rade zmysel mravný, bolo aktom mravnej očisty národa, ktorý sa proti alebo presnejšie mimo vlastnej vôle ocitol na opačnej strane historickej Pravdy, Spravodlivosti a Práva“ (Rozhovory s priateľmi, rukopis).

Július Lomenčík

Július Lomenčík

Autor: Július Lomenčík, Foto: archív a ilustračné