Jarné celomestské upratovanie v Banskej Bystrici začína 12. apríla prvou etapou

SPRÁVY
5 /

Do akcie Za krajšie mesto sa môže zapojiť každý, kto má záujem vyčistiť a skrášliť si okolie svojho domova. Ide najmä o čistenie verejných priestranstiev, hlavne medziblokovej zelene na sídliskách, od rôzneho komunálneho a rastlinného odpadu zhrabovaním. Zároveň aj o zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov.

Tohtoročná akcia je rozdelená na štyri etapy. Mestský úrad počas každej z nich zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít. Presné miesta sú zverejnené na webe mesta a na plagátoch, ktoré budú umiestnené v presklených informačných tabuliach inštalovaných na území Banskej Bystrice. Pri realizácii akcie samospráva počíta s aktívnym zapojením sa obyvateľov a dobrovoľníkov.

1. ETAPA 12. až 14. apríl 2024– Sásová a Rudlová

2. ETAPA 19. až 21. apríl 2024– Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar a Majer

3. ETAPA 26. až 28. apríl 2024– Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Kostiviarska, Jakub, Nový svet, Uľanka, Šalková a Senica

4. ETAPA 3. až 5. máj 2024– Fončorda, Podlavice, Skubín a Suchý vrch

Apelujeme na obyvateľov, aby počas jarnej akcie čistenia mesta nerobili rezy a výruby kríkov či stromov. Zamerať sa môžu len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, na čistenie chodníkov a podobne. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve či správe mesta má iba poverená odborná organizácia, v tomto prípade Záhradnícke a rekreačné služby,“

uvádza Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Peter Suchý

Peter Suchý

V prípade záujmu vývozu či premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK), poskytnutia vriec na odpad a pod. počas akcie, s výnimkou nedele, môžu obyvatelia kontaktovať pracovníka mestského úradu na tel. čísle 0905 940 847. Počas mimoriadne nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín resp. zabezpečené pristavenie VOK na základe individuálnych požiadaviek, o čom bude samospráva informovať na webe www.banskabystrica.sk a prostredníctvom sociálnych sietí.

Podujatie organizačne zabezpečí oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev. Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk a na tel. čísle 048/4330 454.

Zdroj: Miroslav Strelec, Foto: ilustračné