Jakub Gajdošík: Ako sa dostanem na nový cyklomost, a kde sa napojí? 9 odpovedí na najčastejšie otázky

Blog
27 /

Asi len málokto z Banskobystričanov doteraz nezaregistroval výstavbu nového mosta pre peších a cyklistov ponad rýchlostnú cestu R1 v mestskej časti Radvaň-Kráľová. Okrem dopravných obmedzení počas výstavby viacerých zaujalo najmä jeho architektonické a konštrukčné riešenie, ktoré podľa odborníkov na výstavbu nosných konštrukcií patrí k najunikátnejším projektom v celej strednej Európe.

O tom, že táto stavba patrí knajdiskutovanejším, svedčí aj množstvo príspevkov na sociálnych sieťach, alebo otázok, s ktorými sa na nás obraciate. Rozhodol som sa preto na tie najpodstatnejšie odpovedať sumárne v tomto blogu.

1. Kde sa cyklomost napojí, a čo bude spájať?

Cyklomost je súčasťou plánovanej cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová, ktorá sa začne pri Europe SC, povedie popri okresnom úrade, starom Tescu a cyklopriechodom cez Sládkovičovu ulici prejde na Radvanskú ulicu. Na jej konci prejde podchodom popod príjazdovú cestu smerujúcu na radvanský most a nadviaže na už vybudovaný úsek, ktorý okolo Tesco pumpy pokračuje na cyklomost. Pri čerpacej stanici sa trasa rozdeľuje a druhá vetva je plánovaná ponad oporný múr parkoviska Tesca. Následne povedie poza obchodný dom Nay a Obi až do priemyselného areálu ZVT v mestskej časti Kráľová.

Pripravovaná cyklotrasa Hušták – Radvaň – Kráľová.

2. Ako sa dostanem z Radvane k cyklomostu?

Technicky najnáročnejším stavebným objektom na radvanskej cyklotrase je podchod spájajúci Radvanskú ulicu a čerpaciu stanicu Tesco. Zložitá dopravná situácia v križovatke pri Tescu, do ktorej sa zapája privádzač rýchlostnej cesty R1, si doslova žiada bezpečné mimoúrovňové križovanie pre peších a cyklistov. Preto sme sa rozhodli v tomto úseku vybudovať podchod nielen pre cyklistov, ale aj pre peších, ktorí dnes využívajú svetelný priechod umiestnený na ceste o niekoľko desiatok metrov vyššie. Týmto riešením nielenže znížime počet kolíznych križovaní s dopravou, ale otvoríme úplné nový bezpečný koridor pre všetkých, ktorí nechajú auto doma a využijú ekologický spôsob pohybu po meste.

Vizualizácia bezpečného podchodu, ktorý spojí Radvanskú ulicu s cyklomostom a obchodnou zónou okolo Tesca.

3. Čo dovtedy, kým sa postaví podchod na Radvanskej ulici?

Aj keď už máme na podchod vydané právoplatné územné rozhodnutie a disponujeme dokumentáciou pre stavebné povolenie, ďalšie povoľovacie procesy, získanie mimorozpočtových zdrojov a samotná výstavba ešte nejaký čas potrvá. Pripravili sme preto náhradné riešenie a Radvaň prepojíme s cyklomostom prostredníctvom dočasného chodníka pre peších a cyklistov. Ten povedie z Radvanskej ulice podjazdom k individuálnym garážam a následne priestorom popod most, kde sa napojí na existujúci chodník smerujúci až k čerpacej stanici Tesco. Pre tento účel sme za výraznej pomoci ZAaRESu upravili zanedbaný priestor pod mostom a v jeho okolí, ktorý doteraz slúžil ako nelegálna skládka a ľudia sa mu oblúkom vyhýbali.

Vyčistený a upravený priestor pod mostom poslúži do vybudovania podchodu na bezpečný prechod pre peších a cyklistov.

4. Prečo sa cyklomost stavia vedľa existujúceho mosta? Nemohol sa využiť existujúci most?

V minulosti sa využitím existujúceho radvanského mosta pre potreby cyklodopravy zaoberal Útvar hlavného architekta ako prioritnou možnosťou. Žiaľ, tento most podľa overovacej štúdie nie je možné bezpečne napojiť na sieť cyklotrás. Už pri jeho výstavbe na ňom museli pre bezpečný prístup chodcov vybudovať niekoľko ramenné schodisko vedúce do priestoru garáží, ktoré je ale pre cyklodopravu nepoužiteľné. Bezbariérové pokračovanie chodníka popri vozovke smerom do križovatky pri Tescu je nemožné vzhľadom na to, že následne by tento chodník križoval privádzač rýchlostnej cesty R1, čo je neprípustné. Vzhľadom na výšku existujúceho schodiska, priestorové možnosti neumožňujú ani jeho náhradu za bezbariérové rampy.

Problém nastáva aj na druhej strane mosta pri železničnej stanici Radvaň, kde sa chodník zužuje na úzky koridor pretkaný verejným osvetlením, ledva vhodný pre peších. Zo statických dôvodov nemožno zrealizovať žiadnu konzolu, ktorá by ho rozšírila. Vytvorenie bezpečného koridoru pre cyklistov by tak znamenalo výstavbu novej, samostatnej konštrukcie v celom oblúku cesty v dĺžke viac ako 140 metrov. Tam sa však problém nekončí. Keď prejdete popri zbernom dvore je nutné prekonať ďalší most, ktorý prechádza ponad rieku Hron. Jeho existujúca šírka nevyhovuje šírkovým potrebám cyklotrasy a chodníka, zo západnej strany mosta sú vedené inžinierske siete, a preto nie je možné v tomto úseku realizovať ani súbežnú cyklolávku.

Do úvahy treba vziať aj fakt, že existujúci radvanský most dosluhuje a v budúcnosti ho čaká zásadná rekonštrukcia, ktorá ho na čas vyradí z prevádzky. Zatiaľ čo vodiči budú môcť využiť iný most na začiatku Zvolenskej cesty, chodci a cyklisti, pre jeho vzdialenosť alternatívu nemajú. Výstavbou cyklomosta však budú mať chodci aj cyklisti zabezpečený bezpečný prístup na Zvolenskú cestu a železničnú stanicu Radvaň, bez ohľadu na rekonštrukciu veľkého mosta. Z týchto dôvodov sa od roku 2012, kedy vznikol strategický dokument Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica, počíta s výstavbou nového cyklomosta v tejto pozícii.

5. Nemal by cyklomost väčšie opodstatnenie v strede Zvolenskej cesty?

Vzhľadom na priestorové potreby nájazdových ramien cyklomostov, v strede Zvolenskej ulice na výstavbu takejto konštrukcie vhodný priestor nie je. Premostenie pre chodcov tam ale bezpochyby chýba, a preto sa v budúcnosti uvažuje aj s výstavbou jednoduchej lávky pre chodcov v strede Zvolenskej cesty.

6. Nedali sa financie využiť na dôležitejšie veci v meste, napríklad na opravu chodníkov?

Toto je veľmi častá otázka a odpoveď je jednoduchá. Až 86% nákladov na výstavbu cyklomosta je hradených z fondov Európskej únie. Tieto konkrétne financie nebolo možné využiť na nič iné, len na projekty cyklodopravy, čiže nebolo možné z toho financovať ani opravu ciest a chodníkov, ani investovať do iných oblastí života v meste.

7. Prečo na ňom nie je verejné osvetlenie?

Klasické stĺpy verejného osvetlenia na ňom veru nenájdete. Osvetlenie mosta je zabudované priamo v ochrannom zábradlí, v ktorom je umiestnených takmer 600 led svietidiel. Spolu s reflektormi osvetlujúcimi závesné laná dodávajú celej konštrukcii po zotmení unikátny vizuál.

Foto: Nový Čas, Jozef Fabo

Foto: Nový Čas, Jozef Fabo

8. Prečo sa začalo s výstavbou mosta skôr ako s výstavbou cyklotrás, ktoré k nemu vedú?

Aj keď je projekt cyklomosta technicky mimoriadne náročný, na rozdiel od projektov cyklotrás, ktoré sú trasované naprieč mestom, majetkovoprávne vysporiadanie bolo jednoduchšie, a tak sme na tento projekt získali stavebné povolenie skôr, ako na ostatné.

9. Aké ďalšie nadväzujúce cyklotrasy sa plánujú?

Aktuálne finišujeme s projektovou prípravou nasledovných štyroch hlavných cyklotrás:

  1. Cyklotrasa Hušták – Radvaň – Kráľová
  2. Cyklotrasa Fončorda – centrum
  3. Cyklotrasa Sásová – Rudlová – centrum
  4. Cyklotrasa Hušták – Námestie slobody – Partizánska cesta – Senica

Po získaní potrebných povolení budeme následne žiadať o financie na ich výstavbu z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj z eurofondov. V rámci prvej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti sme boli úspešní už s projektom cyklotrasy v Sásovej, ktorá sieťuje bezpečnou cyklotrasou podstatnú časť sídliska. Zaradili sme sa tým medzi najúspešnejšie samosprávy v čerpaní zdrojov z tohto finančného nástroja. Verím, že rovnako úspešní budeme aj v druhom kole výzvy, ktorá sa uzatvára v polovici januára a Banskobystričanom prinesieme začiatkom budúceho roka ďalšie pozitívne správy o výstavbe nových a bezpečných cyklotrás v našom meste.

Autor: Jakub Gajdošík, Foto: Jozef Fabok a ilustračné

Jakub Gajdošík

11 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu