FOTO: ZŠ Ďumbierska oslávila 40. narodeniny slávnostnou akadémiou

SPRÁVY
3 /

Aula Beliana na Tajovského ulici patrila v piatok večer Základnej škole Ďumbierska.  Uskutočnila sa tu slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia tejto úspešnej mestskej školy v Sásovej.

 História školy

V rokoch 1956 – 1979 sa deti v 1. – 5. ročníku zo Sásovej a Rudlovej učili v starej budove školičke“. Staršie deti museli chodiť do mesta. Až 1. septembra 1979 pribudla nová budova školy s 35 triedami a 841 žiakmi. Mala aj dve odborné učebne a klubovňu. Prvým riaditeľom novej ZŠ sa stal Matej Kán.

S rozrastajúcim sídliskom sa od 1. septembra 1986 zvýšil počet žiakov na 1778 v 56 triedach. Vytvorili sa provizórne triedy z odborných učební, priestorov chodby i kabinetov.

Po Novembri 1989 sa škola z názvu „Klementa Gottwalda“ premenovala na ZŠ Dumbierska. Zriaďovateľom sa stalo Mesto Banská Bystrica. V roku 1997 škola získala právnu subjektivitu, začal projekt „Zmena, humanizácia vyučovacieho procesu“.

V roku 2001 bola ZŠ Ďumbierska zaradená  do celoštátneho programu „Škola podporujúca zdravie“. Vznikla prvá počítačová učebňa a projekt „Škola bez drog“. V roku 2002 – začala pracovať v projekte ERIN (dnes VIN – Vzdelávací program pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov).

V roku 2004 začala škola s projektmi Infovek, Enviromentálna výchova na školách a GAME OVER. V roku 2005 za pomoci žiakov a ich rodičov otvorili v škole Izbu regionálnej kultúry. V rokoch 2007 / 2008  dostala  škola „nové šaty“ vďaka renovácii budovy. Počas rokov 2010 a  2011 boli zriadené počítačové učebne 2 a 3.

V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia školského ihriska, vybudoval sa trojdráhový tartanový okruh 150 m dlhý a futbalové ihrisko 40 x 20m s umelou trávou. Tohto roku sa vďaka mestu podarilo zrekonštruovať telocvičňu.

Žiaci ZŠ Ďumbierska dosahujú vynikajúce úspech v športových, kultúrnych  a vedomostných súťažiach. V hodnotí viac ako 1 200 slovenských základných škôl sa ZŠ Dumbierska v Banskej Bystrici prepracovala na 6. miesto.  Za posledných 5 rokov pribudlo škole vyše 120 nových žiakov, čo je nárast o 25 percent.

Oslava 40. narodenín školy

Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia vzniku ZŠ Ďumbierska sa konala na UMB v aule Beliana. Tá sa v piatok podvečer zaplnila do posledného miesta a dýchala úžasnou atmosférou.

Podujatie moderovala zástupkyňa riaditeľa školy Anna Kováčiková, ktorá v zaplnenej aule Beliana na úvod privítala hostí – prvého zástupcu primátora mesta Jakuba Gajdošíka, vedúcu oddelenia školstva a mládeže na MsÚ Annu Martišovičovú, prvého riaditeľa školy Mateja Kána, bývalé riaditeľky Evu ŽuravovúGabrielu Matuškovú, súčasného riaditeľa školy Patrika Ferianca, členov Rady školy, bývalých a súčasných pedagógov i nepedagogických pracovníkov, rodičov a starých rodičov i žiakov školy.

„Každý z Vás ste zasiali do našej školy zrnko, ktoré rozkvitlo a vyrástlo v podobe vzdelávania, výchovy lásky k ľuďom a deťom, porozumenia, priateľstva a kolegiality. Za to Vám všetkým, kto ste tu, ďakujeme z celého srdca a ako dar pre Vás sme si pripravili program, ktorý zostavili a s pomocou pedagógov pripravili naši žiaci, od tých najmenších až po najväčších,“

uviedla Anna Kováčiková.

Potom sa rozbehol jedinečný kultúrny program žiakov školy popretkávaný videami zo symbolického výstupu ZŠ Ďumbierska na vrchol najvyššieho štítu Nízkych Tatier Ďumbier a spomienkami či pozdravmi učiteľov i žiakov.

Na pódiu sa tancovalo a spievalo v ľudovom i modernom štýle, ale aj v zbore, skvelé vystúpenia si pripravili mladí basketbalisti a gymnasti, zaujali scénky aj v cudzích jazykoch. Je neuveriteľné, čo všetko dokážu žiaci zo ZŠ Ďumbierska. Ich vystúpenia ocenilo nadšené publikum častým potleskom a skandovaním. Bol to nádherný doslova umelecký zážitok, klobúk dolu pred účinkujúcimi a ich pedagógmi.

Vyvrcholením slávnostnej akadémie bolo spontánne poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj ZŠ Ďumbierska počas jej 40 – ročnej histórie. A veru bolo komu ďakovať.

Riaditeľ školy Patrik Ferianc predstavil nové zelené logo ZŠ Ďumbierska a k prítomným sa prihovoril slovami:

„Vážení rodičia, máte neuveriteľne talentované deti, ďakujeme Vám. Som riaditeľom školy, ktorá bola mojou prvou základnou školou ako žiaka. 40 rokov je pomerne dlhá doba, počas ktorej sa veľa zmenilo. Zmenil sa názov školy, počet rokov školskej dochádzky, z ruštiny sa prešlo na angličtinu, písacie stroje nahradili počítače, fax skončil príchodom emailu, drevené tabule vytlačili interaktívne, z encyklopédií a kníh sa stali informačné zdroje na internete. Zmeniť sa museli aj metódy práce vo vyučovaní.“

Ďalej riaditeľ Ferianc pokračoval:

„Sú však aj veci, ktoré sa nezmenili. Škola má stále výborných a svedomitých učiteľov, udržujeme si dobrý kredit, čoho dôkazom sú každoročne rastúce počty žiakov. Môžeme byť právom hrdí na dobré výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach. Aj dnešok však bude zajtra minulosťou, preto sa potrebujeme pozerať do budúcnosti. Stotožňujem sa s výrokom, že kvalita nie je všetkým, ale bez kvality je všetko ničím. Chcel by som, aby sme sa držali nielen rozumu, ale aj srdca. Verím, že v budúcnosti budeme otvorenou školou, čo vyjadruje aj nové logo školy. Ďumbierska sme my!“

Prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík vo svojom príhovore okrem iného povedal:

„Za zriaďovateľa školy sa chcem úprimne poďakovať všetkým pani učiteľkám a učiteľom, nepedagogickým pracovníkom a ochotným rodičom, ktorý celých tých 40 rokov škole pomáhali. Vy ste dušou tejto školy, aj  vďaka  Vám sú úspešné deti, ktoré chodia do ZŠ Ďumbierska. Chcem Vašej škole do ďalších rokov zaželať , aby mala naďalej takéto šikovné deti, aké sme dnes videli, múdrych a láskavých pedagógov, rodičov ochotných pomôcť, keď treba, lebo len takto sa vytvorí ten dobrý stroj a škola bude prosperovať. My ako zriaďovateľ Vám budeme pomáhať, to čo môžem sľúbiť za mesto je, že budeme pokračovať v modernizačných procesoch školy a neskončí to naším narodeninovým darčekom v podobe zrekonštruovanej telocvične.“

Na záver slávnostnej akadémie si vedenie školy uctilo bývalého riaditeľa a riaditeľky školy, mesto s rodičmi súčasného riaditeľa školy a nastúpené deti s prítomnými pedagógmi a rodičmi spoločne skandovali: „Dumbierska sme my!“ Bol to krásny večer čerstvej „štyridsiatničky“…

 

Autor: (tom), Foto: Miro Vojtek